Základné princípy navrhovaných právnych úprav k voľbám, volebnej kampani a politickým stranám

www.ipolitika.sk

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prijať legislatívne úpravy týkajúce sa financovania a kontroly financovania politických strán a hnutí s cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti. Rovnako sa zaviazala prijať opatrenia smerujúce k  zjednoteniu základných inštitútov volebných predpisov a zavedenie jednotnej terminológie, transparentnú úpravu pravidiel volebnej kampane a dôslednú kontrolu prostriedkov použitých na jej vedenie kandidujúcimi subjektmi vrátane ich verejnej kontroly.

Ministerstvo vnútra preto vypracovalo návrh príslušných právnych predpisov, ktoré majú priniesť efektívnejšie postupy a pravidlá kontroly, ako aj zodpovednosť predstaviteľov politických strán za transparentnosť financovania, rovnako transparentnosť postupu volebných orgánov vrátane lepších  podmienok pre kontrolu a orientáciu voliča pri uplatňovaní jeho ústavného práva. Sekcia verejnej správy v súčasnosti predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy zákonov upravujúce podmienky výkonu volebného práva, vedenia volebnej kampane a financovania politických strán.  Ide o návrh zákona o volebnej kampani a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach a návrh zákona zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku.

 

Základné informácie, princípy a navrhované zmeny zákonov v skratke:

Zákon o volebnej kampani

  Cieľom nového zákona je:

 • komplexne upraviť problematiku volebnej kampane v jednom zákone, 
 • ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich voľby  vrátane politických strán, kandidátov a tretích strán
 • ako aj upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri kontrole správania sa pri vedení volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom.
 • Zákon zjednocuje základné pravidlá vedenia volebnej kampane a zavádza jednotnú terminológiu
 • Zákon navrhuje zveriť kontrolu a udeľovanie sankcií vo forme správnych deliktov kompetentným orgánom:
  • pri porušení všeobecných pravidiel – Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
  • pravidiel týkajúcich sa médií – Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Rade pre vysielanie a retransmisiu
  • alebo pravidiel o financovaní volebnej kampane – Ministerstvu financií Slovenskej republiky
 • Zákonom sa navrhuje upraviť dĺžka volebnej kampane, t.j. volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
 • Zavádzajú sa limity pre jednotlivé volebné subjekty, ktorých cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky kandidujúce politické strany a kandidátov. Prekročenie týchto limitov bude sankcionované pokutami.
 • Zavádza sa nový inštitút tzv. osobitných transparentných účtov -  zriaďovateľ účtu má umožniť komukoľvek (verejnosti) oboznámiť sa s obsahom účtu, pričom základným pravidlom je skutočnosť, že volebnú kampaň bude možné financovať len z takéhoto účtu. Takéto pravidlá zároveň prispejú k efektívnejšiemu výkonu kontroly a najmä umožnia voličom vytvoriť si názor na kandidujúce subjekty nielen z pohľadu ich volebných programov, ale aj z pohľadu ich financovania, teda podpory od iných súkromných osôb.
www.ipolitika.sk

Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach (v aktuálnom návrhu zákona o volebnej kampani ako Článok II.)

 • Základom novely sú úpravy týkajúce sa financovania a kontroly financovania politických strán.
 • Zákon  umožní prijímanie finančných darov politickou stranou výlučne prevodom na účet strany.
 • Zavádza sa  prehľadná evidencia o daroch a darcoch na webovom sídle politickej strany.
 • Sprísňujú sa pravidlá pre prijímanie darov a ich evidenciu.
 • Výročné správy politických strán sa doplňujú o ďalšie doklady preukazujúce finančnú disciplínu strany a o prehľady výdavkov na volebnú kampaň.
 • V súvislosti s povinnosťou vykonať audit hospodárenia politickej strany sa zavádza kaucia na vykonanie auditu, čím sa má riešiť problém neschopnosti politickej strany  zaplatiť náklady na audit a tiež posilniť nezávislosť audítorov.
 • Doterajší zákon sa  zosúlaďuje s článkom 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby zaručoval pre všetkých občanov EÚ rovnaké práva v oblasti volieb na území Slovenskej republiky.
 • Zákon prehodnocuje sankcie za porušovanie pravidiel financovania politickej strany . Na druhej strane zákon nemení úpravu o príspevkoch pre politické strany zo štátneho rozpočtu.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Zjednocuje všeobecné pravidlá a ustanovenia spoločné pre všetky druhy volieb. Týkajú sa najmä volebných orgánov, zásad volebného práva, volebných obvodov a volebných okrskov, zoznamu osôb oprávnených voliť, postupu pri hlasovaní, postupu a prítomnosti vo volebnej miestnosti, zisťovania výsledkov volieb, materiálnych a personálnych podmienok zabezpečenia volieb a sankcií za porušenie tohto zákona. V legislatíve Slovenskej republiky ide o nový inštitút. Sankcie za porušenie zákona majú najmä zabezpečiť prevenciu a až následne represiu.

 • Zjednocujú sa lehoty na vyhlásenie volieb – 110 dní pred konaní volieb (okrem voľby prezidenta, kde Ústava určuje 55 dní)
 • Zjednodušuje sa informovanosť verejnosti o kľúčových lehotách v rozhodnutí predsedu národnej rady o vyhlásení volieb
 • Zjednocuje sa úprava hlasovacích lístkov (bude sa už iba „krúžkovať“)
 • Zoznam kandidátov sa bude doručovať systémom 1 zásielka do domácnosti (čiže nie podľa počtu členov domácnosti)
 • Zápisnice okresných volebných komisií budú doručované elektronicky (odpadá osobný prevoz dokumentov v noci a náklady s tým spojené
 • Zabezpečí sa právo kandidujúcich subjektov osobnej prítomnosti pri sčítaní hlasov
 • Upravujú sa počty členov okrskových volebných  komisií (zníži sa počet odmeňovaných členov)
 • Zákon ustanovuje pravidlá pre jednotlivé druhy volieb, hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a pre referendum.
 •  Po novom sa umožňuje hlasovanie v referende aj prostredníctvom pošty. Rozširujú sa tak formy hlasovania v záujme zvýšenia účasti občanov na hlasovaní.
 • MV SR bude plniť úlohu orgánu komunikačnej centrály pre  vzájomnú výmenu informácií s inými členskými štátmi EÚ pri voľbách do EP

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>