Vláda schválila zmeny vo verejnom obstarávaní aj v službách zamestnanosti

smer logo www.ipolitika.sk

Vládny kabinet na svojej 41. schôdzi schválil viacero dôležitých zmien. Tie sa dotknú vojakov a policajtov aj nezamestnaných ľudí evidovaných na úradoch práce. Novelizovať sa bude tiež zákon o verejnom obstarávaní, zmeny čakajú aj firmy, ktoré chcú žiadať o investičnú pomoc od štátu.

Policajti a vojaci by si mali od májaodvádzať na výsluhový dôchodok viac. Podľa novely zákona o sociálnom zabezpečení budú zo služobných príjmov odvádzať na výsluhový dôchodok sedem percent, v súčasnosti je to päť percent. Zároveň má viac odvádzať na výsluhový dôchodok aj služobný úrad, a to 20 percent namiesto súčasných 17. Nárok na výsluhový dôchodok sa v prípade schválenia novely parlamentomzvýši z doterajších 15 na 25 rokov služby. V prechodnom období však bude tento nárok odstupňovaný.

Zvyšuje sa tiež doba nároku na odchodné. Po novom to bude trinásť rokov namiesto terajších piatich, pričom zmena sa dotkne novoprijatých policajtov a vojakov. Po novom sa má odchodné aj zdaňovať. Výnimku tvoria prípady, ak v čase vzniku nároku na odchodné bolo odchodné oslobodené od dane. Doba služby potrebná pre vznik nároku na výsluhový príspevok sa bude postupne predlžovať rovnakým systémom ako pri výsluhovom dôchodku. Z doterajších piatich rokov sa postupne zvýši na desať rokov.

Legislatíva má pomôcť vyriešiť hlavne deficitný stav osobitných účtov, z ktorých sa vyplácajú výsluhové dôchodky. Novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2013.

Z dielne ministerstva vnútra je aj návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Hlavným zámerom je podľa rezortu dosiahnutie efektívnosti používania verejných financií a posilnenie súťaživosti s dôrazom na záujem štátu .Novela má zároveň prispieť k väčšej otvorenosti procesov verejného obstarávania a ochrane kvalitných a poctivých dodávateľov.

Vo verejnom obstarávaní sa má posilniť princíp ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. O mimoriadne nízku cenu pôjde, ak bude o 30 % pod priemerom iných cien a 15 % od druhej najnižšej ceny. Pri zákazkách nad 10 mil. eur majú platiť prísnejšie pravidlá a majú sa sprísniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzači budú povinní uviesť svojich subdodávateľov nad 10 % objemu zákazky, ako aj akcionárov nad 30 % a spoločníkov. Zábezpeka sa zvýši na 5 % ceny alebo maximálne 1 mil. eur. Povinná bude identifikácia majoritných subdodávateľov. Zavedie sa centrálne obstarávanie pre bežné tovary, služby a práce, pre ktoré bude štátne elektronické trhovisko a pri ostatných sa bude používať jednotný postup s povinnou elektronickou aukciou. Zjednotia sa úpravy pre podlimitné a podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Ďalšou zmenou majú byť referencie kvality a rating dodávateľov. Zjednodušia sa revízne postupy a zavedie sa druhostupňové odvolacie konanie o námietkach vytvorením Rady na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). Konania o námietkach sa zlúčia do jedného, na konci súťaže a s jedným rozhodnutím. Podstatne sa rozšíria zverejňovacie povinnosti a zruší sa rokovacie konanie bez zverejnenia. Vznikne jeden profil pre každého verejného obstarávateľ a obstarávateľa na jednom mieste a celý priebeh zákazky, ako aj zmlúv a ich plnenia bude zverejnený. Zavedie sa zákaz dodatkov o cene plnenia a princíp znižovania ceny pri opakovaných dodaniach. Dodatky o zvýšení ceny alebo ekonomickom zvýhodnení dodávateľa budú možné len so súhlasom Rady ÚVO.

www.ipolitika.sk

Vláda schválila aj novelu zákona o službách zamestnanosti z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Od mája by mal vzniknúť nový príspevok na udržanie pracovných miest, ktorý je určený  pre firmy a na nimi vytvorené už existujúce pracovné miesta. Pri zavádzaní príspevku sa rezort odvoláva na aktuálnu situáciu na trhu práce, na základe ktorej je nevyhnutné podporiť udržanie existujúcich miest.

Cez nový príspevok by sa mali podporiť tisíce pracovných miest. Podľa odhadov ministerstva práce sa v tomto roku podporí 5000 miest priemernou sumou na jednu pozíciu 76 eur, čo znamená celkové výdavky 380.000 eur. V nasledujúcom roku má ísť o 7350 miest s priemernou dotáciou na jedno miesto 80 eur a v roku 2015 spolu 7560 miest s 85 eurami na jednu pozíciou. Zrušiť by sa mala aj pravidelná mesačná periodicita povinných návštev evidovaných uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce. Dôvodom takejto zmeny je podľa ministerstva práce znížiť administratívu za účelom zefektívnenia práce s nezamestnanými. Periodicitu kontaktu tak bude určovať samotný úrad. Okrem toho sa ruší aj povinnosť pre úrad raz za mesiac ponúknuť uchádzačom vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení trhu práce. Zároveň sa sprísňuje opätovné zaradenie občana do evidencie. V prípade, ak bude uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie z dôvodu nespolupráce s úradom, opätovne môže byť zaradený až po šiestich mesiacov, pričom v súčasnosti je ho možné zaradiť po troch mesiacoch.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja navrhuje, aby o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)  mohli žiadať aj právnické osoby, ktoré nie sú obcou ani vyšším územným celkom. Vláda tento krok odobrila. „Ide o snahu štátu motivovať a stimulovať investovanie finančných prostriedkov do oblasti súkromného nájomného sektora,” uvádza rezort. Úver sa navrhuje poskytovať do výšky 80 % obstarávacej ceny a s lehotou splatnosti do 40 rokov. V prípade ťažko zdravotne postihnutých osôb je možné podiel podpory zvýšiť až na 100 %. Vzhľadom na ekonomický a hospodársky vývoj ministerstvo navrhuje, aby výška ročnej úrokovej sadzby bola upravená vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom. Ministerstvo stanovilo aj hodnoty maximálneho možného úveru.

Nové podmienky čakajú od apríla firmy žiadajúce investičnú pomoc od štátu. Takéto spoločnosti budú musieť po novom garantovať vytvorenie aspoň 15 % novovytvorených pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer doručený rezortu hospodárstva alebo dopravy. Počet nových pracovníkov však nesmie byť nižší ako 40. Musí ísť o počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek. Ďalej miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia. Ak ide o firmu, ktorá žiada pomoc na rozšírenie výroby v existujúcom podniku, musí garantovať nárast výroby. Konkrétne v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré predchádzajú podaniu žiadosti.


pozrite si tlačovú besedu po rokovaní vlády

zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>