Oznam o konaní Mestského zaastupiteľstva v Prešove

img_1354545118-tnl www.ipolitika.sk

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané XXVIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2012 (pondelok) so začiatkom o 10.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

N á v r h p r o g r a m u:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. -III. štvrťrok 2012.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 8.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. … /2012 o miestnych daniach.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. … /2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

6. Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho športu v meste Prešov.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

7. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

8. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

www.ipolitika.sk

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

11. Správa o ďalšej činnosti Združenia LAPANČ.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

12. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

13. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 232/2012 z 27.6.2012 – zabezpečenie prípravy zefektívnenia zberu a zvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu pre rok 2013.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

14. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 282/2012 z 31.10.2012 – novelizácia VZN mesta Prešov č. 171/2008 a VZN mesta Prešov č. 6/2010.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

15. Rôzne.

16. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

17. Záver.

Podľa § 12 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné.

zdroj: presov.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>