Dane v roku 2013 po novom

trnava_logo www.ipolitika.sk

OZNÁMENIE MESTA TRNAVA

pre zdaňovacie obdobie na rok 2013 za daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje

Mesto Trnava upozorňuje občanov – daňovníkov,  že pre rok 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena  spočíva v tom, že horeuvedený zákon  spája do spoločného tlačiva  priznanie nasledovných  štyroch  miestnych daní:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje.

Spoločné  tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ (ďalej len tlačivo „Priznanie  k …“) získa daňovník v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade na Trhovej ul. č. 3  v Trnave alebo na internetovej stránke mesta www.trnava.sk.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ podajú:

 • tí občania, ktorí  v priebehu roka  2012 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2012
  Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ do 31. 1. 2013
 • noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2012 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k…“  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 • noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov,  ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2012.
  Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej  povinnosti

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

www.ipolitika.sk
 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2012, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ do 31. 1. 2013
 • majitelia psov,  ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31. 12. 2012 zmenu vlastníctva  (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznania k …“  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31 . 12. 2012zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja.
  Termín podania tlačiva „Priznania k …“  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné  predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz,  list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra,  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

Všeobecná informácia

Daňovník  na tlačive „Priznanie  k …“  uvedie okrem identifikačných údajov  - meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy,  IČO, adresa… len základné údaje potrebné na vyrubenie dane  - výmeru pozemku,  zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod. Daňovník  daň do tlačiva „Priznanie k …“  nevypĺňa.

Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k …“ môže podať:

 • osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3,
 • osobne do kancelárie prvého kontaktu,
 • poštou.

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností si daňovník uplatní priamo v tlačive „Priznanie k …“   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia na rok 2013, ktoré bude schvaľované v Mestskom zastupiteľstve Mesta Trnava 11.12.2012.

Mesto Trnava ako správca dane vyrubí na základe  daňovníkom podaného  tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania,  daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.  V tomto Rozhodnutí bude  splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených  v tlačive „Priznanie k …“ .  Daňovník bude  povinný daň uhrádzať až  na základe takto vydaného  Rozhodnutia.

Týmto postupom zaniká  povinnosť daňovníka uhradiť  daň za psa do 31. januára 2013, tak ako to  oznámeniami ukladalo  Mesto Trnava v predchádzajúcich rokoch.

Zdroj: trnava.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>