Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

trnava_logo www.ipolitika.sk

Medzi najdôležitejšie body rokovania 11. riadneho Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2012, patrili návrhy na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy so spoločnosťou City-Arena v súvislosti s rekonštrukciou futbalového štadiónu Antona Malatinského a zhodnotením priľahlého areálu, sťažnosť obyvateľov Coburgovej ulice a štvrte Tulipán týkajúcu sa neprispôsobivých spoluobyvateľov tejto lokality, a petícia občanov proti zmene Územného plánu mesta Trnavy a výstavbe na Kamennej ceste.

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy na predaj a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta so spoločnosťou City-Arena, ktorá chce na svoje náklady realizovať rovnomenný projekt rekonštrukcie a výstavby futbalového štadiónu Antona Malatinského spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám a normám FIFA a UEFA, vrátane výstavby polyfunkčného centra s kinom a hotelom. Súhlas so zámerom investora vyslovilo mesto prostredníctvom uznesenia mestského zastupiteľstva č. 338/2012 zo dňa 26. 6. 2012, s následným uzatvorením memoranda o spolupráci.
Ako je uvedené v dôvodovej správe, Mesto Trnava má záujem na zhodnotení, modernizácii, úprave a plnohodnotnom užívaní Štadióna Antona Malatinského a nehnuteľností v jeho okolí, ale vzhľadom na rozsah nevyhnutnej investície nemôže tento zámer realizovať z vlastných finančných zdrojov. Preto samospráva dlhodobo hľadala dôveryhodného investora, ktorý dokáže tento zámer zrealizovať.
Náklady na realizáciu celého projektu odhaduje spoločnosť City-Arena na 76 miliónov eur. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia podá podľa dohodnutého časového harmonogramu do konca roka 2012, výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2014.
S ohľadom na značnú výšku investície do rekonštrukcie a výstavby štadióna sa Mesto Trnava a investor dohodli o nájomnom 1 euro ročne a na prevedení nehnuteľností v jeho okolí v hodnote približne 7 miliónov eur za účelom výstavby polyfunkčného centra, parkovacích miest a prestavby časti ulice Dolné Bašty na pešiu zónu, za symbolickú kúpnu cenu 1 euro. Investícia, ktorú takto mesto získa, je však oveľa vyššia, než zľava poskytnutá investorovi, lebo samotný futbalový štadión, ktorý City-Arena na základe nájomnej zmluvy zmodernizuje s odhadovanými nákladmi približne 15 miliónov eur, ostáva vo vlastníctve mesta. Jeho následnú prevádzku a udržiavanie bude investor zabezpečovať na vlastné náklady.

www.ipolitika.sk

Na rokovaní o sťažnosti obyvateľov Coburgovej ulice a štvrte Tulipán v Trnave na neúnosné správanie neprispôsobivých spoluobyvateľov a návrhu na ich presťahovanie do inej lokality do sociálnych obydlí s nižším štandardom, Mesto Trnava predložilo súpis činností, ktoré dlhodobo vykonáva s cieľom zlepšiť túto situáciu. Patrí k nim nielen činnosť odborných zamestnancov mestského úradu, mestskej polície, ale aj vznik a činnosť komunitného centra, ktoré bolo zamerané na prácu s rómskymi občanmi, zlepšenie ich sociálnych kontaktov s inštitúciami vrátane školskej dochádzky a spolupráce s pediatrami, zabraňovanie devastácii bytov, pokles kriminality, odstraňovanie čiernych skládok a zvýšenie zamestnanosti, činnosť centra MAK zameraná najmä na prácu s deťmi, riešenie krízových situácií v rodinách a zlepšovanie vzťahov v komunite, atď.
Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky mestské zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov poslaneckých klubov a odborných zamestnancov mestského úradu, ktorá má pripraviť možné varianty ďalších riešení.
Krajným riešením je požadované presťahovanie neprispôsobivých občanov, odbor územného rozvoja a koncepcií mestského úradu však v tejto súvislosti upozorňuje na fakt, že taký postup nie je v súlade so Stratégiou SR pre integráciu Rómov do roku 2020, a vzhľadom na nevyhnutné investície do technickej infraštruktúry, základných sociálnych služieb, stráženia a dopravy, by sa nedal zrealizovať v krátkom čase. Navyše, treba počítať aj s možnosťou, že voči presťahovaniu sa budú búriť obyvatelia z priľahlých oblastí. Týka sa to lokalít Medziháj, prípadne Malženická cesta, kde je okrem Coburgovej ulice na základe platného územného plánu možná výstavba obydlí s nižším štandardom pre neprispôsobivé vrstvy obyvateľstva.

Poslanci rokovali aj o petícii občanov proti zmene územného plánu a výstavbe na Kamennej ceste. Na jej základe bol materiál stiahnutý z 10. mestského zastupiteľstva 25. 9. 2012 a mestskému úradu bola uložená  úloha spracovať podrobnú analýzu postupu prípravy lokality na individuálnu bytovú výstavbu Kamenný mlyn za cintorínom na Kamennej ceste. Vzhľadom na fakt, že proces prípravy investičnej výstavby v lokalite Kamenný mlyn prebieha v súlade s platnou legislatívou 20 rokov, a za ten čas sa už uskutočnili mnohé legislatívne kroky, zmena územného plánu v súčasnosti nie je reálna. Vyžiadala by si totiž od Mesta Trnavy znášanie nemalých finančných škôd vrátane vrátenia finančných prostriedkov z Európskej únie za vybudovanie kanalizačného zberača, vykúpenia všetkých pozemkov od súkromných vlastníkov a úhrady všetkých nákladov spojených s projekčnou a inžinierskou činnosťou na príprave výstavby.
Mestské zastupiteľstvo však rozhodlo o sprísnení podmienok výstavby v tejto lokalite a prijatý bol aj návrh na hľadanie riešenia mimoúrovňového križovania prístupovej komunikácie s cyklochodníkom cez lesopark do Kamenného mlyna.

zdroj: trnava.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>