Oznam o konaní Mestského zastupiteľstva v Prešove

img_1352794620-tnl www.ipolitika.sk

V zmysle § 12 ods. 7 štvrtá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané XXVII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2012 (streda) so začiatkom o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

N á v r h p r o g r a m u:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. … /2012 o miestnych daniach.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. … /2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. … /2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov.
Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. … /2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 12/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

www.ipolitika.sk

7. Návrh plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov v zmysle prijatého platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

8. Informatívna správa o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC – Centra voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

9. Analýza mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

10. Informatívna správa o vydaní a zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove.
Predkladá: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta

11. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za III. štvrťrok 2012.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

12. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

13. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za I. polrok 2012.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

14. Rôzne.

15. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

16. Záver.

Podľa § 12 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné.

zdroj: presov.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>