Rómska problematika: Riešenia namiesto nekonečných diskusií

romovia a skola www.ipolitika.sk

Ponúkame riešenia, lebo vláda nekoná. Predkladáme návrhy, ktoré pomôžu zmeniť formálne vzdelávanie detí v osadách na skutočné.

Strana Sloboda a Solidarita pred niekoľkými dňami predstavila komplexný dokument na riešenie rómskej problematiky. Časť z nich je možné uviesť do praxe okamžite a pomohli by riešiť túto situáciu. “Minister Dušan Čaplovič vyhlásil, že podporí každý návrh, ktorý pomôže učiteľom. Vyzývam ho preto, aby o tom komunikoval aj so svojimi 83 straníckymi kolegami – poslancami NR SR, lebo bez ich hlasov, žiadna zmena neprejde. Oni ju môžu pomôcť presadiť, ale rovnako môžu zmenu zablokovať,” povedala Lucia Nicholsonová.

“Predkladáme tento návrh preto, že vláda nekoná a eskalujúcu situáciu nerieši,” povedal Daniel Krajcer. “Všetci si určite pamätáte list učiteliek z Dobšinej, ktoré v praxi čelia dôsledkom dlhodobého neriešenia tohto problému. Kým na jednej strane sa začalo hľadanie akéhosi komplexného riešenia tzv. rómskeho problému, na strane druhej sa narastajú prejavy extrémizmu a radikalizmu. Preto je dôležité konať okamžite všade tam, kde je to možné.”

 1.       Zrušenie prídavku na dieťa rodičom maloletej matky

Chceme finančne postihnúť zákonných zástupcov /rodičov/ maloletých matiek, ktorí sa zanedbávaním riadnej starostlivosti pričinili o to, že ich dcéra – maloletá matka v čase počatia dieťaťa nedosiahla 15 rokov. Preto navrhneme, aby rodičia ženy, ktorá sa stala maloletou matkou a v čase počatia dieťaťa nedosiahla vekovú hranicu 15 rokov, stratili od okamihu narodenia vnúčaťa nárok na poberanie prídavku na dieťa (matku vnúčaťa).

Zároveň budeme vyžadovať dôsledné postihovanie osôb, ktoré sa dopustia trestného činu „neoznámenie trestného činu“ (podľa §340 trestného zákona) tým, že sa dozvedia, že maloletá je tehotná resp. porodila dieťa a neoznámia podozrenie zo spáchania trestného činu sexuálneho zneužívania (podľa §201 trestného zákona) orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Nedôslednosť pri vymáhaní práva v tejto súvislosti má podiel na ľahkovážnom správaní maloletých dievčat i chlapcov a mužov, ktorého dôsledkom sú tehotenstvá maloletých matiek.

 2.       Pozastavenie vyplácania dávok na dieťa v prípadoch zanedbávania rodičovskej starostlivosti

Prípady zanedbávania rodičovskej starostlivosti je nutné postihovať  prísnejšie, aby štát nepodporoval  vo forme dávok na dieťa aj takých rodičov, ktorí svoje deti zanedbávajú. Doposiaľ takýmto rodičom nebolo pozastavené vyplácanie dávok na dieťa, lebo mali za osobitného príjemcu spravidla určenú obec, ktorá im ešte aj zabezpečovala asistované nákupy a podobne. Preto navrhneme, aby rodič, ktorého dieťa je preukázateľne zanedbávané – hladné, neošatené, má množstvo neospravedlnených hodín, stratil nárok na poberanie prídavku na dieťa, resp. rodičovského príspevku (pri deťoch do troch rokov) a to až do nápravy stavu, prípadného rozhodnutia súdu o vyňatí dieťaťa z rodiny a jeho umiestnení v zariadení (súčasná legislatíva už rieši, že ak je dieťa v zariadení, prídavky na dieťa dostáva zariadenie). Zároveň bude mať dieťa nárok na stravovanie v komunitnom centre alebo v inom vhodnom zariadení, ktoré bude tieto prídavky dostávať .

www.ipolitika.sk

 3.       Presnejšia definícia neplnenia školskej dochádzky

Deti z rómskych osád, resp. zo SVS, si nemajú plniť povinnú školskú dochádzku len formálne. Z praxe je zrejmé, že tieto deti často chodia do školy len preto, aby rodičia dostávali finančné výhody, alebo aby sa najedli (obedy takmer zadarmo pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia). Do školy prídu nepripravené, bez pomôcok (ktoré dostávajú tiež zadarmo) alebo len na poslednú vyučovaciu hodinu, aby dostali obed. V školskom zákone preto navrhneme novú, prísnejšiu definíciu neplnenia povinnej školskej dochádzky, podľa ktorej si   dieťa neplní školskú dochádzku, ak sa nezúčastňuje na vyučovacom procese v rozsahu všetkých vyučovacích hodín, a ak neprichádza na vyučovanie pripravené, teda nemá základné učebné pomôcky.

 4.       Sprísnenie podmienok pre získanie nároku na zvýhodnené obedy

Chceme vniesť do získavania nároku na zvýhodnené školské obedy princíp zásluhovosti. Nestačí, ak je školopovinné dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale musí si riadne plniť zákonom zadefinovanú školskú dochádzku. Preto navrhneme, aby pre vznik nároku na cenovo zvýhodnený obed dieťa v konkrétny deň sedelo v škole počas všetkých vyučovacích hodín (s výnimkou riadne ospravedlnených hodín) a ak bude mať v týždni viac ako jednu hodinu neospravedlnenú, stratí nárok na zvýhodnený obed v nasledujúcom týždni.

 5.       Zmena vo vzťahu ku školským pomôckam pre deti z SVS

Deti z rómskych osád majú využívať učebné pomôcky, ktoré dostávajú zadarmo, výlučne v škole. Z praxe je zrejmé, že deti si pomôcky často nevážia, obchodujú s nimi, nenosia si ich do školy alebo ich odovzdajú rodičom, a tí ich speňažia. Preto navrhneme, aby boli školské pomôcky majetkom školy, ktorý musí zostať v škole a je neprenosný (vychádzame z toho, že dieťa si má urobiť domáce úlohy, ako aj prípravu na ďalšie vyučovanie v školskej družine). V prípade odcudzenia pomôcok bude tento čin chápaný ako priestupok a zriaďovateľ školy (obec) si ho môže vymáhať od zákonných zástupcov dieťaťa v rámci exekúcie dávky v hmotnej núdzi.

 6.       Zrušenie 17-eurového príplatku za školskú dochádzku pre deti v hmotnej núdzi

Chceme, aby nedochádzalo k zbytočnej pozitívnej diskriminácii školopovinných detí v hmotnej núdzi, ktoré dostávajú 17 eur za to, že si len plnia zákonom stanovenú povinnosť, teda 10-ročnú povinnú školskú dochádzku. Takéto nezmyselné opatrenia sa neprejavujú v tom, že viac detí navštevuje školu. Len zbytočne prehlbujú napätie medzi minoritou a majoritou. Navrhneme preto zrušiť 17-eurový príplatok za školskú dochádzku v rámci dávok v hmotnej núdzi.

zdroj: strana-sas.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>