Registrované partnerstvá v parlamente

poliacik www.ipolitika.sk

Keď je treba platiť dane, sme si všetci rovní. Keď máme pracovať, sme si všetci rovní. Ale keď ide o právo na láskyplný vzťah, iným ho nedoprajeme. Povedal M. Poliačik.

Návrh zákona o registrovanom partnerstve predkladá SaS s cieľom upraviť možnosť pre páry rovnakého pohlavia deklarovať medzi sebou a pred spoločnosťou svoj trvalý zväzok. Jedným zo základných dôvodov pre predloženie tohto návrhu je odstránenie diskriminácie párov na základe iného postavenia v rozpore s čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré chcú spolu tvoriť trvalé partnerstvá dvoch osôb rovnakého pohlavia, pretože ich faktické partnerstvá bez formálneho zázemia, nepožívajú právnu ochranu, ktorú si zaslúžia a ktorú párom rôzneho pohlavia právna úprava manželstva priznáva. Rozhodnutie osôb rovnakého pohlavia žiť v registrovanom partnerstve považujeme za prejav osobnej slobody a rovnosti v súlade s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 21 Charty základných práv Európskej únie. Podľa týchto dokumentov sú všetci ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.

V súčasnosti neexistuje pre takéto páry žiadna právne upravená forma spolužitia so stanoveným vzájomnými právami a povinnosťami a to napriek tomu, že vykazuje znaky a plní podobné funkcie ako dlhodobé partnerstvá osôb rôzneho pohlavia. Pričom rozhodne nemožno súhlasiť s tvrdením, že ich vzájomné vzťahy a vzťahy k tretím osobám je možné upraviť už podľa súčasného právneho poriadku, a to vo viacerých ohľadoch. Závetom a plnou mocou nemožno riešiť situácie ako odopretie výpovede v trestnom konaní, nárok na starobný, vdovský či vdovecký dôchodok, vzájomná vyživovacia povinnosť, ktorá predchádza nároku na štátne dávky, ani nazeranie do zdravotnej dokumentácie. V súvislosti so zavedením registrovaného partnerstva je potrebné meniť 22 zákonov, čo už samo o sebe je dôkazom, že postavenie partnerov, ktorí nie sú manželmi, je právne odlišné.

Sme presvedčení o tom, že ide o diskrimináciu, pretože napriek tomu, že páry rovnakého pohlavia nemajú možnosť prirodzene mať potomkov, môžu tvoriť rovnako ako páry rôzneho pohlavia plnohodnotné partnerstvo, v ktorom sú si partneri vzájomne oporou, pomáhajú si v chudobe aj chorobe a vzájomne sa o seba starajú. Na druhej strane párom rôzneho pohlavia umožňujeme uzatvárať manželstvá bez ohľadu na to, či môžu, majú, budú alebo chcú mať potomkov, pretože splodenie alebo výchova dieťaťa nie je podmienkou uzavretia manželstva.

Tento návrh zákona je určený osobám, ktoré si formu spolužitia s osobou opačného pohlavia nemôžu alebo nechcú zvoliť vzhľadom na svoje osobné dispozície a charakteristiky. Predkladaný návrh zákona teda nemôže ohroziť spolužitie párov rôzneho pohlavia alebo ich ochotu vstupovať do manželského zväzku. Naopak môže posilniť rodinné väzby a vzájomnú starostlivosť pre páry rovnakého pohlavia a ich rodinných príslušníkov. V súčasnosti totiž sú osoby rovnakého pohlavia napriek tomu, že žijú v spoločnej domácnosti a tvoria usporiadané spoločenstvo, vnímané slovenským právnym poriadkom ako navzájom cudzie. Práve vďaka prijatiu zákona o registrovanom partnerstve sa posilní vzájomná zodpovednosť partnerov a tiež rodinné väzby medzi príbuznými partnerov, čím sa im v spoločnosti a v ich okolí vytvorí stabilné prostredie pre život podobne, ako v prípade párov osôb rôzneho pohlavia.

www.ipolitika.sk

Priznanie určitých práv, ale aj stanovenie určitých povinností registrovaným partnerom rovnakého pohlavia v rámci registrovaného partnerstva, posilní nielen ich občianske a ľudské práva ako jednotlivcov, ale predovšetkým posilní ich motiváciu zotrvať v dlhodobom partnerstve založenom na vzájomnej láske, úcte, starostlivosti a podpore, čo sú hodnoty, ktoré by sme v spoločnosti mali podporovať. Viaceré výskumy opakovane potvrdzujú, že homosexuálne orientované osoby vystavené stigmatizácii homosexuality, čelia vyššiemu riziku úzkosti, nepriaznivým psychologickým výsledkom, vyššiemu sociálnemu stresu a psychologickými problémami, ktoré nespôsobili predtým existujúce problémy duševného zdravia. Na druhej strane dlhodobé výsledky výskumov nasvedčujú, že rovnakopohlavné páry žijúce v právnych inštitútoch zvyknú omnoho častejšie zostať žiť v trvalom zväzku. Pričom kvalita zväzkov, dôvody problémov v partnerstve aj trvanie partnerstiev párov rovnakého alebo rôzneho pohlavia sú podľa výskumov rovnaké.

Návrh, ktorý predkladáme predovšetkým upravuje vznik a zánik registrovaného partnerstva, vzájomné práva a povinnosti partnerov. Je založený na tom, že partneri sú osoby navzájom blízke, so všetkými dôsledkami. Registrované partnerstvo bude osobným stavom, čím sa mu priznáva oficiálny status v úradnom styku. Partneri budú mať vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorá bude trvať v obmedzenej miere aj po zániku partnerstva. Registrovaný partner bude dediť v prvej dedičskej skupine, podobne ako manžel a bude mať nárok na sociálne zabezpečenie a daňové úľavy, v prípade úmrtia registrovaného partnera podobne ako v prípade smrti manžela. Partneri budú mať možnosť nahliadať do zdravotnej dokumentácie druhého partnera.

Registrované partnerstvo nebude možné uzavrieť pred dovŕšením 18 roku veku. Medzi partnermi nevznikne bezpodielové spoluvlastníctvo, ani spoločný nájom bytu ako v prípade manželov, ale v bežných veciach sa budú môcť navzájom zastupovať. Návrh neobsahuje právnu úpravu, ktorá by umožňovala spoločné osvojenie dieťaťa registrovanými partnermi, rieši len zachovanie rodičovských práv osoby, ktorá žije v registrovanom partnerstve. Návrhom sa neuľahčuje získanie štátneho občianstva Slovenskej republiky pre osoby uzatvárajúce registrované partnerstvo, aj keď je možné uzavrieť registrované partnerstvo i v prípade, že jeden z partnerov nie je občanom Slovenskej republiky.

Rada Európy sa po prvýkrát vyslovila proti diskriminácii homosexuálne orientovaných osôb v rezolúcii a odporúčaní z roku 1981. Európsky parlament v roku 1994 členské štáty Európskej únie vyzval, aby ukončili nerovnaké zaobchádzanie s osobami homosexuálne orientovanými v právnom a administratívnom poskytovaní sociálneho zabezpečenia a sociálnych výhod, dedičských práv, trestného práva a všetkých nadväzujúcich právnych úprav, ktorých sa to týka.

Dvanásť krajín Európskej únie už zaviedlo nejakú formu registrovaného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia, pričom medzi tieto krajiny patria aj Maďarsko či Česká republika.

Zdroj: strana-sas.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

One Response to Registrované partnerstvá v parlamente

  1. Pane,se zájem jsem se prokousal Vaším textem, z jehož obsahu jsem dosti rozpačitý.Mé stanovisko k dané problematice je silně vyhraněné.Dovolím si prezentovat svůj názor,aniž bych choval vůči Vám jakoukoliv averzi.Podle mne je soužití dvou osob stejného pohlaví trošku zvrácené.Je to proti přírodě,sice se jedná o jakýsi módní trend ve vztahu dvou exibicionistů,kdy je vynucováno jejich právo a vidění světa celou řadou právních floskulí a podobných zákonných nedodělků.Nyní si dovolím býti trošku pejoratívní.My na ostravsku říkáme podobným úchylům “Římaní”,ostatně byl to starý Řím,kde vládla podobná dekadence.A byla to římská kultůra,která na to dojela.Prostě tahat se navzájem za špagátky je zvrácené,byť požehnané pantáty z EU.Zeptám se jinak,viděl jste někdy psa šukat se psem?Navrhuji v rámci Vašeho “zachráněni se” navštívit Prahu,kde Vás v Perlově ulici přivedou na správnou stranu.A klidně vemte sebou i partnerku,pardon partnera.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>