Práca dospelým, vzdelanie deťom

nicholsonova www.ipolitika.sk

SaS predstavila súbor opatrení na riešenie rómskej otázky. “Doteraz žiadna vláda nedokázala presadiť skutočné riešenia. Politická korektnosť bola dôležitejšia. Ak štát neponúkne riešenia, vytvorí priestor pre extrémistov,” povedal R. Sulík.

Systémové opatrenia pre pracujúcich

1.       Program „Práca namiesto dávok“

Pre dospelých navrhujeme program „Práca namiesto dávok“, to je riešenie ktoré mala SaS už vo svojom volebnom programe, len tomu  nik nevenoval pozornosť a realizovalo by sa približne takto: Vláda zriadi Štátnu pracovnú agentúru, ktorá každému, kto bude chcieť, ponúkne prácu za minimálnu mzdu. Tí, ktorí budú namietať, že to je socializmus, nech si uvedomia, že dávať niekomu peniaze bez práce, ako to robíme dnes, je komunizmus.

Táto štátna agentúra bude zamestnávať niekoľko tisíc ľudí, ktorí budú organizovať prácu tým, ktorí sa prihlásia. Kto príde ráno do práce a bude triezvy, môže okamžite začať a za každú riadne odpracovanú hodinu mu ešte v ten deň bude poukázaná minimálna hodinová mzda, ktorou môže cez Epay kartu disponovať. Kto nepríde alebo nebude robiť, nedostane nič. Môže však prísť na ďalší deň. Táto ponuka bude samozrejme platiť pre všetkých obyvateľov Slovenska nad 16 rokov.

Štátna pracovná agentúra bude mať jasne stanovené podmienky a musí pracovať s vysokou mierou disciplíny. Toto bude skutočnou výzvou pre štát, no je to uskutočniteľné. Vláda tomu len musí venovať dostatočne vysokú prioritu a nasadiť najlepších manažérov. To určite aj spraví, keď si uvedomí, že sedíme na sude s pušným prachom.

Práce je viac než dosť. Počnúc čistením vodných tokov, jarkov pri cestách a lesov (s následnou výrobou drevnej štiepky), odhŕňaním snehu,  cez prácu v komunitných centrách až po údržbu a zveľaďovanie štátneho majetku, sa nájde množstvo prác, na ktoré stačia žiadne alebo len základné zručnosti, a ktorých organizácia nie je príliš náročná. Kto bude pracovať dobre a spoľahlivo, môže postúpiť a napríklad viesť pracovnú čatu.

Ten, kto odmietne ponúknutú prácu v štátnej agentúre, dostane od štátu jedno teplé jedlo denne, jeho deti získajú nárok na stravu v komunitnom centre alebo na inom mieste na to určenom (školská jedáleň, vývarovne a pod). Ten, kto z objektívnych príčin nebude môcť pracovať, to znamená, bude na invalidnom alebo starobnom dôchodku, bude poberať najmenej minimálny invalidný alebo starobný dôchodok (navrhneme Zákon o minimálnom invalidnom, resp. starobnom dôchodku).

2.       Dávky v hmotnej núdzi podľa zásluhovosti, do zavedenia projektu „Práca namiesto dávok“

Súčasný systém nemotivuje ľudí v hmotnej núdzi k aktivite. Navrhneme zmenu zákona o pomoci v hmotnej núdzi tak, aby štát garantoval len absolútne minimum – jedno teplé jedlo denne a celý zvyšok finančnej pomoci od štátu podmienil aktivitou jednotlivca, ktorý bude pre štát vytvárať nejaké hodnoty. Buď pôjde o štúdium, manuálne aktivačné práce alebo o akúkoľvek aktivitu v prospech komunity (práca v komunitnom centre, organizovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež a pod.). Nositeľom motivačného príspevku bude napríklad aj dieťa, ktoré bude navštevovať predškolské zariadenia a tiež jeho matka, či otec, ktorí ho do predškolského zariadenia budú na pravidelnej báze vodiť (toto bude platiť do presadenia povinnej predškolskej výchovy pre deti zo SVS).

3.       E-pay karty

Hlavným cieľom projektu e-pay kariet je zabrániť tomu, aby boli mesačné sociálne dávky minuté počas prvých dní alebo v rozpore s ich účelom a tiež znížiť mieru úžery v rómskych osadách. E-pay karty nahradia hotovostné vyplácanie sociálnych dávok bezhotovostnou formou, čím štát ušetrí verejné financie. S nástupom e-pay kariet získa štát účinný mechanizmus kontroly nad tým, ako poberateľ s dávkou hospodári a či ju využíva v súlade so zákonom stanoveným účelom. Cez e-pay karty sa aj bude zároveň vyplácať mzda od Štátnej pracovnej agentúry.

4.       Zrušenie prídavkov na dieťa a alikvotné zvýšenie daňového bonusu (DB) na dieťa

V prípade zavedenia „Práce namiesto dávok“ navrhujeme úplne zrušiť prídavok na dieťa a prostriedky presmerovať do daňového bonusu na dieťa. Po zvedení programu „Práca namiesto dávok“ bude mať totiž každý rodič možnosť sa zamestnať, a tým aj získať daňový bonus na dieťa.

5.       Privatizácia sektoru služieb v zamestnanosti

Chceme, aby sa dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnení uchádzači na trhu práce efektívne pripravení na zamestnanie. To sa dnes nedeje, lebo úrady práce zlyhávajú v príprave nezamestnaného na zamestnanie /rekvalifikačné kurzy a pod/, ale aj v samotnom vyhľadávaní zamestnania prevažne pre dlhodobo nezamestnaných. Preto navrhujeme, aby služby v zamestnanosti prešli na súkromný sektor podľa vzoru Austrálie, Veľkej Británie a ďalších krajín. Úrady práce budú mať v evidencii len nezamestnaných na podpore v nezamestnanosti (nezamestnaní do 6 mesiacov). Následne títo ľudia prejdú pod kuratelu neštátnych agentúr služieb v zamestnanosti. Štát nebude zasahovať agentúre do prípravy nezamestnaného na zamestnanie, ani do výberu zamestnávateľa, ale za služby  agentúre vyplatí prvú časť dohodnutej sumy až po tom, ako umiestni nezamestnaného na otvorenom trhu práce. Ďalšia časť dohodnutej sumy mu bude doplatená až po tom, ako ho agentúra udrží v zamestnaní minimálne 1 rok, čo predpokladá, že agentúra bude aktívne pracovať ako so zamestnancom, tak aj so zamestnávateľom. Toto opatrenie bude mať zmysel aj po zavedení projektu „Práca namiesto dávok“, nakoľko agentúry budú pripravovať ľudí pre prácu v štátnej agentúre.

Systémové opatrenia pre rodinu a deti

6.       Zákon o Sociálne vylúčených spoločenstvách – SVS

Je dôležité, aby sa k riešeniu rómskeho problému na Slovensku pristupovalo adresne a cielene, a so zapojením jednotlivých rezortov. Takisto je dôležité, aby sa pomenovali a zadefinovali sociálne vylúčené spoločenstvá na inom ako etnickom princípe, predovšetkým na sociálno-ekonomickom a aby sa jasne vytýčili priority, v ktorých je potrebné vytvárať štátne politiky vo vzťahu k SVS a, do ktorých je nevyhnutné nasmerovať financie zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, sociálne bývanie, povinnosť pre obce so SVS budovať komunitné centrá z peňazí z fondov EÚ). Preto navrhujeme prijať zákon o SVS, ktorý bude okrem definície SVS obsahovať riešenia, pravidlá, záväzky a práva, či nároky špeciálne príslušníkov SVS.

7.       Povinná predškolská výchova pre deti zo SVS vo veku 3 až 6 rokov

Aj deti z SVS resp. zo sociálne znevýhodneného prostredia majú prichádzať do škôl pripravené zvládnuť učivo na ZŠ bez jazykových, sociálnych a iných bariér. Povinnej predškolskej výchove pre deti zo SVS musí predchádzať schválenie zákona o SVS, ktorý bude definovať skupiny patriace pod SVS. Do schválenia zákona o SVS navrhujeme presadiť povinnú predškolskú výchovu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré je v školskom zákone definované.  Povinnú predškolskú výchovu štát zabezpečí prednostne  v komunitných centrách financovaných z Európskeho sociálneho fondu.

8.       Sexuálna výchova na ZŠ ako povinný predmet

Deti nesmú rodiť deti! Počet adolescentných (vek 14 – 18 rokov) a dokonca pubescentných (vek 10 – 14 rokov) matiek stúpa predovšetkým v SVS. Preto navrhneme okamžité zavedenie povinného vyučovacieho predmetu „Výchova k rodičovstvu“, ktorého súčasťou bude vzdelávanie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia na ZŠ. Povinný predmet „Výchova k rodičovstvu“ má zmysel aj na (štátnych) ZŠ bez detí zo SVS, nakoľko z rôznych prieskumov vyplýva, že čoraz mladšie deti na ZŠ experimentujú so sexuálnym stykom bez toho, aby si boli vedomí následkov.

9.       Podpora asistentov učiteľov na školách

Jedným z dobrých opatrení je zriadenie inštitútu asistentov na školách pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, predovšetkým z rómskych osád. Nie je však doriešené financovanie. Preto navrhneme, aby peniaze ušetrené zo zrušeného príplatku za školskú dochádzku v rámci dávok v hmotnej núdzi boli použité na podporu asistentov učiteľov na školách na územiach s deťmi zo sociálne vylúčených spoločenstiev.

10.   Zrušenie prídavku na dieťa rodičom maloletej matky

Chceme finančne postihnúť zákonných zástupcov (rodičov) maloletých matiek, ktoré v čase počatia dieťaťa nedosiahli 15 rokov a nepriamo tým zvýšiť vymožiteľnosť trestného poriadku, podľa ktorého je sexuálny styk s maloletou osobou trestným činom. Preto navrhneme, aby rodičia dcéry, ktorá v čase počatia dieťaťa nedosiahla vekovú hranicu 15 rokov, stratili nárok na poberanie prídavku na dieťa.

11.   Pozastavenie vyplácania dávok na dieťa v prípadoch zanedbávania rodičovskej starostlivosti

Prípady zanedbávania rodičovskej starostlivosti je nutné postihovať  prísnejšie, aby štát neodmeňoval vo forme dávok na dieťa aj takých rodičov, ktorí svoje deti zanedbávajú. Doposiaľ takýmto rodičom nebolo pozastavené vyplácanie dávok na dieťa, lebo mali za osobitného príjemcu spravidla určenú obec, ktorá im ešte aj zabezpečovala asistované nákupy a podobne. Preto navrhneme, aby rodič, ktorého dieťa je preukázateľne zanedbávané – hladné, neošatené, má množstvo neospravedlnených hodín, stratil nárok na poberanie prídavku na dieťa, resp. rodičovského príspevku (pri deťoch do troch rokov) a to až do prípadného rozhodnutia súdu o vyňatí dieťaťa z rodiny a jeho umiestnení v zariadení (súčasná legislatíva už rieši, že ak je dieťa v zariadení, prídavky na dieťa dostáva zariadenie). Zároveň bude mať dieťa nárok na stravovanie v komunitnom centre alebo v inom vhodnom zariadení, ktoré bude tieto prídavky dostávať

12.   Mapy kriminality

Chceme, aby sa naštartovali represívne, ale aj preventívne procesy, ktoré pomôžu znížiť mieru kriminality predovšetkým na východe krajiny tak, aby sa v konečnom dôsledku prestali stavať múry a aby sa znížilo rastúce napätie medzi majoritou a minoritou. Mnohé z opatrení v rôznych oblastiach SVS zlyhávajú, lebo nie sú podopreté o seriózne výskumy, čísla a podobne, ale len o dohady. Tzv. mapy zločinu sú bežné v kriminalistickej a komunitnej práci v demokratických krajinách. Ich zhotovovanie a dopĺňanie preto treba podporiť.

13.   Zavedenie prechodnej formy sociálneho bývania

www.ipolitika.sk

Chceme, aby sociálne bývanie pre sociálne slabé vrstvy obyvateľov v plnej miere rešpektovalo princíp zásluhovosti. Spoločné ubytovne s veľmi prísne stanovenými podmienkami by boli prvým stupňom – človek ubytovaný v spoločnej ubytovni by nesmel piť, ani požívať iné návykové látky, musel by dodržiavať prísny režim, podieľať sa na zveľaďovaní, upratovaní, opravách ubytovne. Ubytovňa by nebola zadarmo, hradil by si ju z príspevku na bývanie. Ako náhle by porušil akékoľvek pravidlo, ubytovňu by musel opustiť. Naopak, ak by v istom časovom úseku neporušil žiadnu z podmienok, dostal by sa do druhého stupňa. Druhý stupeň – samostatné izby v rámci spoločnej ubytovne. Taktiež by tam platili podmienky, ale človek by už mal v rámci samostatnej izby právo na súkromie. Ak by za istý časový úsek neporušil žiadnu z podmienok, dostal by samostatný sociálny byt, v ktorom by platil nájomné. Prvý a druhý stupeň, teda spoločné ubytovne, by mohli byt aj v segregovanom prostredí – pokojne v blízkosti osád. Samostatný sociálny byt by už mal byt v rámci obce alebo mesta tak, aby sa dotyčný mohol integrovať medzi majoritu.

Opatrenia, ktoré je možné okamžite realizovať

14.   Ukončené základné vzdelanie ako podmienka pre získanie vodičského preukazu

Chceme motivovať deti zo SVS, aby riadne ukončili základné alebo vyššie vzdelanie, nielen absolvovali povinnú školskú dochádzku. Z rôznych sociologických výskumov a poznatkov ľudí z terénu vyplýva, že získanie vodičského preukazu je mantrou v rómskych osadách. Preto navrhneme, aby  podmienkou pre získanie vodičského preukazu bolo ukončenie deviatich ročníkov ZŠ. Uchádzači o vodičský preukaz budú musieť predložiť doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní. Taktiež bude potrebné pri registrácii auta predložiť vodičský preukaz.

Návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý podmieňuje získanie vodičského preukazu ukončeným základným vzdelaním sme predložili na 4. schôdzu NR SR http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4095

15.   Bezplatná sterilizácia

Navrhujeme, aby aj ľudia nižších sociálnych vrstiev mali zabezpečený prístup k službám reprodukčného zdravia, teda aj k sterilizáciám ako forme antikoncepcie. Na základe dobrovoľnej žiadosti o sterilizáciu a  informovaného súhlasu okrem štátneho aj v jazyku národnostných menšín bude možné bezplatne sterilizovať plnoleté osoby so štyrmi deťmi a osoby nad 35 rokov s troma deťmi. Náklady na sterilizáciu, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 250 do 500 eur uhradí zdravotná poisťovňa, čo bude určite rádovo menej ako náklady štátu na dieťa, ktoré sa narodí do nepriaznivých rodinných či sociálnych podmienok. Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sme predložili na 7. schôdzu NR SR http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=207

16.   Presnejšia definícia neplnenia školskej dochádzky

Deti z rómskych osád, resp. zo SVS, si nemajú plniť povinnú školskú dochádzku len formálne. Z praxe je zrejmé, že tieto deti chodia do školy len preto, aby rodičia dostávali finančné výhody, alebo aby sa najedli (obedy takmer zadarmo pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia). Do školy prídu nepripravené, bez pomôcok (ktoré dostávajú tiež zadarmo) alebo len na poslednú vyučovaciu hodinu, aby dostali obed. V školskom zákone preto navrhneme novú, prísnejšiu definíciu neplnenia povinnej školskej dochádzky, podľa ktorej si   dieťa neplní školskú dochádzku, ak sa nezúčastňuje na vyučovacom procese v rozsahu všetkých vyučovacích hodín a ak neprichádza na vyučovanie pripravené, teda nemá základné učebné pomôcky.

17.   Sprísnenie podmienok pre získanie nároku na zvýhodnené obedy

Chceme vniesť do získavania nároku na zvýhodnené školské obedy princíp zásluhovosti. Nestačí, ak je školopovinné dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale musí si riadne plniť zákonom zadefinovanú školskú dochádzku. Preto navrhneme, aby pre vznik nároku na cenovo zvýhodnený obed dieťa v konkrétny deň sedelo v škole počas všetkých vyučovacích hodín (s výnimkou riadne ospravedlnených hodín) a ak bude mať v týždni viac ako jednu hodinu neospravedlnenú, stratí nárok na zvýhodnený obed v nasledujúcom týždni.

18.   Zmena vo vzťahu ku školským pomôckam pre deti z SVS

Deti z rómskych osád majú využívať učebné pomôcky, ktoré dostávajú zadarmo, výlučne v škole. Z praxe je zrejmé, že deti si pomôcky nevážia, obchodujú s nimi, nenosia si ich do školy alebo ich odovzdajú rodičom, a tí ich speňažia. Preto navrhneme, aby boli školské pomôcky majetkom školy, ktorý musí zostať v škole a je neprenosný (vychádzame z toho, že dieťa si má urobiť domáce úlohy, ako aj prípravu na ďalšie vyučovanie v školskej družine). V prípade odcudzenia pomôcok bude tento čin chápaný ako priestupok a zriaďovateľ školy (obec) si ho môže vymáhať od zákonných zástupcov dieťaťa v rámci exekúcie dávky v hmotnej núdzi.

19.   Zrušenie príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa (tzv. kočíkovné)

Je nutné zvrátiť rastúci trend mladých matiek, resp. detí, ktoré majú deti práve kvôli zle nastavenej a nesystémovej sociálnej dávke. Tá predstavuje viac ako 800 eur a motivuje mladé dievčatá zo zlých sociálnych pomerov, aby otehotneli. Preto navrhneme zrušiť príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré sú poskytované podľa zákona č. 235/1998 Z. z. Takto ušetrené peniaze navrhneme použiť na zvýšenie rodičovského príspevku. Pozri ďalej.

20.   Zvýšenie rodičovského príspevku z peňazí ušetrených na zrušenom „kočíkovnom“

Chceme podporiť matky s malými deťmi, ktoré pred nastúpením na rodičovskú dovolenku boli aktívne – buď študovali alebo pracovali. Preto navrhneme pre matky, ktoré za posledné štyri roky pred rodičovskou dovolenkou pracovali aspoň 270 dní alebo študovali,  zvýšenie rodičovského príspevku na 220 eur (zo súčasných 194,70 eur). Naopak, matkám, ktoré za posledné štyri roky pred rodičovskou dovolenkou neštudovali ani nepracovali, a matkám, ktoré v čase pôrodu dieťaťa nedosiahli  18 rokov,  navrhneme znížiť rodičovský príspevok na polovicu, teda na 110 eur.

21.   Strata nároku na poberanie prídavku na dieťa pre rodičov maloletých obvinených

Chceme reštriktívnym opatrením, resp. finančným znevýhodnením, potrestať tých rodičov, ktorých maloleté deti sa dopustia drobných krádeží. Preto navrhneme, aby v prípadoch, keď bolo začaté trestné stíhanie voči konkrétnej osobe, alebo ak bolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe, ktorá ešte nedosiahla 18 rokov veku, bolo zákonným zástupcom tejto osoby okamžite prerušené vyplácanie prídavku na dieťa minimálne po dobu jedného roka. V prípade, ak súd rozhodne o nevine maloletého, alebo ak bude trestné stíhanie zastavené pre nedostatok dôkazov, prídavky na dieťa sa spätne zákonnému zástupcovi vyplatia.

22.   Zrušenie inštitútu osobitného príjemcu

Zlyhávanie osôb pri rodičovských povinnostiach sa nemá prenášať na zodpovednosť nižšej samosprávy. Osobitný príjemca sa v súčasnosti najčastejšie využíva pri prídavkoch na dieťa a to v prípadoch zlyhávania rodičov pri plnení si rodičovských povinností. Spravidla sú to obce a mestá, ktoré plnia funkciu osobitného príjemcu pre účel prídavkov na dieťa. Okrem množstva administratívnej záťaže to pre nich predstavuje zabezpečovanie tzv. asistovaných nákupov a podobne. Inštitút osobitného príjemcu je práve z týchto dôvodov veľmi málo využívaný a ukazuje sa ako neefektívny. Sme presvedčení, že ak rodičia zlyhajú pri plnení si rodičovských povinností, mali by jednoducho stratiť nárok na prídavky na dieťa (pozri nižšie).

23.   Ochranný príspevok len v prípade invalidity

V súčasnosti je výška tzv. ochranného príspevku rovnaká ako príspevok za aktivačnú činnosť, pričom ochranný príspevok má byť kompenzáciou pre tých, ktorí sa z objektívnych príčin nemôžu zúčastňovať na aktivačných prácach. Ochranný príspevok však môžu čerpať napríklad aj osoby, u ktorých nie je výrazný pokles schopnosti vykonávať zárobkov činnosť, napr. dlhodobo PN /55% z celkovej výšky ochranného príspevku. Preto navrhneme, aby ochranný príspevok prináležal len osobám nad 70% poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Pri nižšom percente nárok zanikne.

24.   Príspevok na bývanie ako samostatná štátna sociálna dávka

Chceme, aby bol príspevok na bývanie vyňatý z dávky v hmotnej núdzi, čím sa stane adresnejším, a teda ťažšie zneužiteľným ako v súčasnosti. Podľa kvalifikovaných odhadov je medzi poberateľmi príspevku na bývanie asi 30% takých, ktorým neprináleží, a ktorí takýmto spôsobom len zneužívajú sociálny systém. Navrhneme, aby sa z príspevku na bývanie stala samostatná štátna sociálna dávka, pričom sprísnime podmienky pre získanie nároku na príspevok na bývanie, aby sme eliminovali prípady jeho zneužívania – napr. na jednu bytovú jednotku bude poskytnutý len jeden príspevok na bývanie a podobne.

25.   Zrušenie 17 eurového príplatku za školskú dochádzku pre deti v hmotnej núdzi

Chceme, aby nedochádzalo k zbytočnej pozitívnej diskriminácii školopovinných detí v hmotnej núdzi, ktoré dostávajú 17 eur za to, že si len plnia zákonom stanovenú povinnosť, teda 10-ročnú povinnú školskú dochádzku. Takéto nezmyselné opatrenia sa neprejavujú v tom, že viac detí navštevuje školu. Len zbytočne prehlbujú napätie medzi minoritou a majoritou. Navrhneme preto zrušiť 17 eurový príplatok za školskú dochádzku v rámci dávok v hmotnej núdzi.

26.    Zrušenie 2 eurového príplatku na zdravotnú starostlivosť

Chceme zastaviť zbytočné mrhanie verejných financií na príspevky k dávke v hmotnej núdzi, ktoré stratili opodstatnenosť, zjednodušiť dávku v hmotnej núdzi, a zvýšiť tak jej adresnosť. Zavedenie príspevku na zdravotnú starostlivosť bolo reakciou na tzv. Zajacove poplatky u lekára, ktoré neplatia už niekoľko rokov. V rámci dávky v hmotnej núdzi však sú vyplácané aj naďalej. Navrhneme preto zrušenie 2 eurového príplatku na zdravotnú starostlivosť.

27.   Umožnenie exekvovateľnosti dávky v hmotnej núdzi, do zavedenia projektu „Práca namiesto dávok“

Chceme docieliť lepšiu vymožiteľnosť práva medzi skupinou obyvateľstva, ktorá je voči priestupkom a neplneniu si povinností prakticky nepostihnuteľná. Dávka v hmotnej núdzi by preto oproti súčasnému stavu mala byť exekvovateľná. Exekvovať by ju mohli výlučne štát (v prvom rade) a obec (v druhom rade), teda nie rôzne nebankové inštitúcie a pod. V praxi by to znamenalo, že by sme uvoľnili ruky obciam pri neplatičoch a štátu pri rôznych priestupkoch, čím by sa podstatne zvýšila vymožiteľnosť práva napríklad pri drobných krádežiach a iných priestupkoch, vrátane dopravných.

28.   Podpora zamestnávateľov dlhodobo nezamestnaných

Chceme, aby sa čo najviac ľudí na dávkach v hmotnej núdzi vymanilo zo závislosti na štáte, a aby sa dokázali postarať sami o seba. To je možné len vtedy, ak sa zamestnajú. Problém je, že ide väčšinou o nevzdelanú a nízko kvalifikovanú skupinu ľudí, ktorá buď stratila pracovné návyky alebo ich ani nikdy nenadobudla, a preto je pre akéhokoľvek zamestnávateľa neefektívne takéhoto človeka zamestnať. Preto navrhujeme, aby zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne zamestnať 2 roky a viac nezamestnaného človeka, neplatil odvody zamestnávateľa za tohto zamestnanca po dobu identickú s dobou jeho evidencie ako nezamestnaného.

29.   Zrušenie minimálnej mzdy

Chceme docieliť, aby inštitút minimálnej mzdy nebránil vzniku pracovných miest  predovšetkým na východe krajiny a v prípadoch nízko kvalifikovanej, resp. nekvalifikovanej pracovnej sily. Preto navrhneme zrušiť zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, a tým zrušiť  inštitút minimálnej mzdy ako takej, ako aj novelizovať  Zákonník práce, v ktorom sa vypustí § 121 sadzby minimálnych mzdových nárokov. Tieto zmeny by sa však mali realizovať vo väzbe na zmeny v hmotnej núdzi a zákona o službách zamestnanosti (projekt „Práca namiesto dávok“).

30.   Úprava vymeriavacieho základu pri výpočte invalidného dôchodku

Chceme znížiť počet tých, ktorí zneužívajú sociálny systém, a eliminovať podvody pri priznávaní a výpočte invalidných dôchodkov. Preto navrhneme zmenu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tak, aby bola ako jedna z podmienok počet rokov dôchodkového poistenia pre vznik nároku na dôchodok v závislosti od veku poistenca a to tak, že do 20 rokov najmenej 1 rok, nad 20 rokov do 24 rokov najmenej 2 roky a nad 24 rokov do 28 rokov najmenej 3 roky. Pri posudzovaní nároku sa k dobe dôchodkového poistenia pripočíta aj doba štúdia po dosiahnutí 18 rokov veku.

Zdroj: strana-sas.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>