Práca dospelým, vzdelanie deťom

550630_10151084401887231_1726517532_n www.ipolitika.sk

Rómska problematka – súbor komplexných riešení strany SaS

Systémové opatrenia pre pracujúcich

1. Program „Práca namiesto dávok“

Pre dospelých navrhujeme program „Práca namiesto dávok“, to je riešenie ktoré mala SaS už vo svojom volebnom  programe, len tomu   nik nevenoval pozornosť a realizovalo by sa približne takto: Vláda zriadi Štátnu pracovnú  agentúru, ktorá každému, kto bude chcieť, ponúkne prácu za minimálnu mzdu. Tí, ktorí budú namietať, že to je socializmus, nech si uvedomia, že dávať niekomu peniaze bez práce, ako to robíme dnes, je komunizmus.

Táto  štátna  agentúra  bude  zamestnávať niekoľko  tisíc  ľudí,  ktorí budú  organizovať prácu tým,  ktorí  sa prihlásia.  Kto príde ráno do práce a bude triezvy, môže okamžite začať a za každú riadne odpracovanú hodinu  mu  ešte  v ten  deň  bude  poukázaná  minimálna  hodinová  mzda,  ktorou  môže  cez  Epay  kartudisponovať. Kto nepríde alebo nebude robiť, nedostane nič. Môže však prísť na ďalší deň. Táto ponuka bude samozrejme platiť pre všetkých obyvateľov Slovenska nad 16 rokov.

Štátna  pracovná  agentúra  bude  mať  jasne  stanovené  podmienky  a musí  pracovať  s vysokou  mierou disciplíny.  Toto bude skutočnou výzvou pre štát, no je to uskutočniteľné. Vláda tomu len musí venovať dostatočne vysokú prioritu a nasadiť najlepších manažérov. To určite aj spraví, keď si uvedomí, že sedíme na sude s pušným prachom.

Práce je viac než dosť. Počnúc čistením vodných tokov, jarkov pri cestách a lesov (s následnou výrobou drevnej  štepky),  odhŕňaním  snehu, cez  prácu  v komunitných  centrách  až  po  údržbu  a zveľaďovanie štátneho majetku, sa nájde množstvo prác, na ktoré stačia žiadne alebo len základné zručnost,  a ktorých organizácia  nie je príliš náročná. Kto bude pracovať dobre a spoľahlivo, môže postúpiť a napríklad viesť pracovnú čatu.

Ten, kto odmietne ponúknutú prácu v štátnej agentúre, dostane od štátu jedno teplé jedlo denne, jeho deti získajú  nárok  na  stravu  v komunitnom  centre  alebo  na  inom  mieste  na  to  určenom  (školská  jedáleň, vývarovne a pod). Ten, kto z objektívnych  príčin nebude môcť pracovať, to znamená, bude na invalidnom alebo  starobnom  dôchodku,   bude  poberať  najmenej  minimálny  invalidný  alebo  starobný  dôchodok (navrhneme Zákon o minimálnom invalidnom, resp. starobnom dôchodku).

 

2. Dávky v hmotnej núdzi podľa zásluhovosti, do zavedenia projektu „Práca namiesto dávok“

Súčasný systém nemotivuje ľudí v hmotnej núdzi k aktivite. Navrhneme zmenu zákona o pomoci v hmotnej núdzi tak,  aby štát garantoval len absolútne minimum – jedno teplé jedlo denne a celý zvyšok finančnej pomoci od štátu podmienil aktvitou jednotlivca, ktorý bude pre štát vytvárať nejaké hodnoty. Buď pôjde o štúdium, manuálne aktivačné práce alebo o akúkoľvek aktvitu v prospech komunity (práca v komunitnom centre, organizovanie  voľnočasových aktivít pre deti  a mládež a pod.). Nositeľom motivačného  príspevku bude napríklad aj dieťa, ktoré bude navštevovať predškolské zariadenia a tiež jeho matka, či otec, ktorí ho do predškolského  zariadenia  budú na  pravidelnej  báze  vodiť  (toto  bude  platiť  do presadenia  povinnej predškolskej výchovy pre deti zo SVS).

 

3. E-pay karty

Hlavným cieľom projektu e-pay kariet je zabrániť tomu, aby boli mesačné sociálne dávky minuté počas prvých dní alebo v rozpore s ich účelom a tiež znížiť mieru úžery v rómskych osadách. E-pay karty nahradia  hotovostné vyplácanie sociálnych dávok bezhotovostnou formou, čím štát ušetrí verejné  fnancie.  S nástupom e-pay kariet získa štát účinný mechanizmus kontroly nad tým, ako poberateľ s dávkou hospodári  a či ju využíva v súlade so zákonom stanoveným účelom. Cez e-pay karty sa aj bude zároveň vyplácať mzda od Štátnej pracovnej agentúry.

 

4. Zrušenie prídavkov na dieťa a alikvotné zvýšenie daňového bonusu (DB) na dieťa

V prípade  zavedenia  „Práce  namiesto  dávok“  navrhujeme  úplne  zrušiť  prídavok  na  dieťa  a prostriedky presmerovať do daňového bonusu na dieťa. Po zavedení programu „Práca namiesto dávok“ bude mať totiž každý rodič možnosť sa zamestnať, a tým aj získať daňový bonus na dieťa.

 

5. Privatizácia sektoru služieb v zamestnanosti

Chceme, aby sa dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnení uchádzači na trhu práce efektívne pripravení na zamestnanie. To sa dnes nedeje, lebo úrady práce zlyhávajú v príprave nezamestnaného na zamestnanie /rekvalifikačné   kurzy   a pod/,   ale   aj   v samotnom   vyhľadávaní   zamestnania   prevažne   pre   dlhodobo nezamestnaných. Preto navrhujeme, aby služby v zamestnanosti  prešli na súkromný sektor podľa vzoru Austrálie, Veľkej Británie a ďalších krajín. Úrady práce budú mať v evidencii len nezamestnaných na podpore v nezamestnanosti  (nezamestnaní  do  6  mesiacov).  Následne  títo  ľudia  prejdú  pod  kuratelu  neštátnych agentúr  služieb  v zamestnanosti.   Štát  nebude  zasahovať  agentúre  do  prípravy  nezamestnaného  na zamestnanie, ani do výberu zamestnávateľa, ale za služby  agentúre vyplatí prvú časť dohodnutej sumy až po tom, ako umiestni nezamestnaného  na otvorenom trhu práce. Ďalšia časť dohodnutej sumy mu bude doplatená až po tom, ako ho agentúra udrží v zamestnaní minimálne 1 rok, čo predpokladá, že agentúra bude aktívne pracovať ako so zamestnancom, tak aj so zamestnávateľom. Toto opatrenie bude mať zmysel aj po zavedení projektu „Práca namiesto dávok“, nakoľko agentúry budú pripravovať ľudí pre prácu v štátnej agentúre.

 

Systémové opatrenia pre rodinu a deti

6. kon o Sociálne vylúčených spoločenstvách – SVS

Je  dôležité,  aby  sa  k riešeniu  rómskeho  problému  na  Slovensku  pristupovalo  adresne  a cielene,  a  so zapojením  jednotlivých rezortov. Takisto je dôležité, aby sa pomenovali a zadefnovali  sociálne vylúčené spoločenstvá  na  inom  ako  etnickom  princípe,  predovšetkým  na  sociálno-ekonomickom  a aby  sa  jasne vytýčili priority, v ktorých je potrebné vytvárať štátne politiky vo vzťahu k SVS a, do ktorých je nevyhnutné nasmerovať  fnancie  zo štátneho  rozpočtu a zo zdrojov EÚ (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, sociálne bývanie, povinnosť pre obce so SVS  budovať  komunitné centrá z peňazí z fondov EÚ). Preto navrhujeme prijať zákon o SVS, ktorý bude okrem defnície SVS obsahovať riešenia, pravidlá, záväzky a práva, či nároky

špeciálne príslušníkov SVS.

 

7. Povinná predškolská výchova pre deti zo SVS vo veku 3 až 6 rokov

Aj deti  z SVS resp. zo sociálne znevýhodneného prostredia majú prichádzať do škôl pripravené zvládnuť učivo na ZŠ bez jazykových, sociálnych a iných bariér. Povinnej predškolskej výchove pre deti zo SVS musí predchádzať schválenie zákona o SVS, ktorý bude definovať skupiny patriace pod SVS. Do schválenia zákona o SVS navrhujeme presadiť povinnú predškolskú výchovu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré  je  v školskom  zákone   defnované. Povinnú  predškolskú  výchovu  štát  zabezpečí  prednostne v komunitných centrách fnancovaných z Európskeho sociálneho fondu.

 

8. Sexuálna výchova na ZŠ ako povinný predmet

Deti  nesmú rodiť deti!  Počet adolescentných (vek 14 – 18 rokov) a dokonca pubescentných (vek 10 – 14 rokov)  matiek  stúpa predovšetkým v SVS. Preto navrhneme okamžité zavedenie povinného vyučovacieho predmetu   „Výchova   k   rodičovstvu“,   ktorého   súčasťou   bude   vzdelávanie   v   oblasti   sexuálneho   a reprodukčného zdravia na ZŠ. Povinný predmet „Výchova k rodičovstvu“ má zmysel aj na (štátnych) ZŠ bez detí zo SVS, nakoľko z rôznych prieskumov vyplýva, že čoraz mladšie deti na ZŠ experimentujú so sexuálnym stykom bez toho, aby si boli vedomí následkov.

 

9. Podpora asistentov učiteľov na školách

Jedným z dobrých opatrení je zriadenie inštitútu asistentov na školách pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,  predovšetkým  z rómskych  osád.  Nie  je  však doriešené  fnancovanie.  Preto navrhneme,  aby peniaze ušetrené zo zrušeného príplatku za školskú dochádzku v rámci dávok v hmotnej núdzi boli použité na podporu asistentov učiteľov na školách na územiach s deťmi zo sociálne vylúčených spoločenstiev.

 

10. Zrušenie prídavku na dieťa rodičom maloletej matky

Chceme fnančne postihnúť zákonných zástupcov /rodičov/ maloletých matiek, ktorí sa zanedbávaním riadnej starostlivosti pričinili o to, že ich dcéra – maloletá matka v čase počatia dieťaťa nedosiahla 15 rokov. Preto navrhneme, aby rodičia ženy, ktorá sa stala maloletou matkou a v čase počatia dieťaťa nedosiahla vekovú hranicu 15 rokov, stratili od okamihu narodenia vnúčaťa nárok na poberanie prídavku na dieťa (matku vnúčaťa).

 

Zároveň  budeme  vyžadovať  dôsledné  postihovanie  osôb,  ktoré  sa  dopustia  trestného  činu

„neoznámenie trestného činu“ (podľa §340 trestného zákona) tým, že sa dozvedia, že maloletá je

tehotná resp. porodila dieťa  a neoznámia podozrenie zo spáchania trestného činu sexuálneho

zneužívania (podľa §201 trestného zákona) orgánu činnému v trestnom konaní alebo  Policajnému

zboru.  Nedôslednosť pri vymáhaní práva v tejto súvislosti má podiel na ľahkovážnom správaní maloletých dievčat i chlapcov a mužov, ktorého dôsledkom sú tehotenstvá maloletých matiek.

 

11. Pozastavenie vyplácania dávok na dieťa v prípadoch zanedbávania rodičovskej starostlivosti

Prípady zanedbávania rodičovskej starostlivost  je nutné postihovať   prísnejšie, aby štát nepodporoval  vo forme  dávok na dieťa aj takých rodičov, ktorí svoje deti  zanedbávajú. Doposiaľ takýmto rodičom nebolo pozastavené vyplácanie dávok na dieťa, lebo mali za osobitného príjemcu spravidla určenú obec, ktorá im ešte  aj  zabezpečovala  asistované  nákupy  a podobne.  Preto  navrhneme,  aby  rodič,  ktorého  dieťa  je preukázateľne zanedbávané – hladné, neošatené, má množstvo neospravedlnených hodín, stratil nárok na poberanie prídavku na dieťa, resp. rodičovského príspevku (pri deťoch do troch rokov) a to až do nápravy stavu,  prípadného  rozhodnutia  súdu  o vyňatí  dieťaťa  z rodiny  a jeho  umiestnení  v zariadení  (súčasná legislatíva už rieši, že ak je dieťa v zariadení, prídavky na dieťa dostáva zariadenie). Zároveň bude mať dieťa nárok na stravovanie v komunitnom centre alebo v inom vhodnom zariadení, ktoré bude  tieto  prídavky dostávať

 

12. Mapy kriminality

Chceme, aby sa naštartovali represívne, ale aj preventívne procesy, ktoré pomôžu znížiť mieru kriminality predovšetkým na východe krajiny tak, aby sa v konečnom dôsledku prestali stavať múry a aby sa znížilo rastúce napäte medzi majoritou a minoritou. Mnohé z opatrení v rôznych oblastach SVS zlyhávajú, lebo nie sú  podopreté  o seriózne  výskumy,  čísla  a podobne,  ale  len  o dohady.  Tzv.  mapy  zločinu  sú  bežné  v kriminalistckej  a  komunitnej práci v demokratckých  krajinách. Ich zhotovovanie a dopĺňanie preto treba podporiť.

 

www.ipolitika.sk

13. Zavedenie prechodnej formy sociálneho bývania

Chceme, aby sociálne  bývanie  pre sociálne slabé vrstvy obyvateľov  v plnej miere rešpektovalo princíp zásluhovosti. Spoločné ubytovne s veľmi prísne stanovenými podmienkami by boli prvým stupňom – človek ubytovaný v spoločnej ubytovni by nesmel piť, ani požívať iné návykové látky, musel by dodržiavať prísny režim, podieľať sa na zveľaďovaní, upratovaní, opravách ubytovne. Ubytovňa by nebola zadarmo, hradil by si ju z príspevku na bývanie. Ako náhle by porušil akékoľvek pravidlo, ubytovňu by musel opustiť. Naopak, ak by v istom časovom úseku neporušil žiadnu z podmienok, dostal by sa do druhého stupňa. Druhý stupeň – samostatné izby v rámci spoločnej ubytovne. Taktež by tam platlii podmienky, ale človek by už mal v rámci samostatnej izby právo na súkromie. Ak by za istý  časový úsek neporušil žiadnu z podmienok, dostal by samostatný sociálny byt, v ktorom by platl  nájomné. Prvý a  druhý stupeň, teda spoločné ubytovne, by mohli byt aj v segregovanom prostredí – pokojne v blízkosti  osád. Samostatný sociálny byt by už mal byť v rámci obce alebo mesta tak, aby sa dotyčný mohol integrovať medzi majoritu.

 

Opatrenia, ktoré je možné okamžite realizovať

14. Ukončené základné vzdelanie ako podmienka pre získanie vodičského preukazu

Chceme motivovať  deti  zo SVS, aby riadne ukončili základné alebo vyššie vzdelanie, nielen absolvovali povinnú  školskú  dochádzku.  Z rôznych  sociologických  výskumov  a poznatkov  ľudí  z terénu  vyplýva,  že získanie vodičského preukazu je mantrou v rómskych osadách. Preto navrhneme, aby   podmienkou pre získanie  vodičského preukazu bolo ukončenie deviatich  ročníkov ZŠ. Uchádzači o vodičský preukaz budú musieť  predložiť  doklad  o najvyššom  ukončenom  vzdelaní.  Taktiež  bude  potrebné  pri  registrácii  auta predložiť vodičský preukaz.

Návrh  novely  zákona  o cestnej  premávke,  ktorý  podmieňuje  získanie  vodičského  preukazu  ukončeným základným   vzdelaním   sme   predložili   na 4. schôdzu NR SR.

 

15. Bezplatná sterilizácia

Navrhujeme, aby aj ľudia nižších sociálnych vrstev mali zabezpečený prístup k službám reprodukčného zdravia,  teda aj k sterilizáciám ako forme antikoncepcie.  Na základe dobrovoľnej žiadosti  o sterilizáciu a informovaného   súhlasu  okrem  štátneho  aj  v jazyku  národnostných  menšín  bude  možné  bezplatne sterilizovať plnoleté osoby  so štyrmi deťmi a osoby nad 35 rokov s troma deťmi. Náklady na sterilizáciu, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 250 do 500 eur uhradí zdravotná poisťovňa, čo bude určite rádovo menej ako náklady štátu na dieťa, ktoré sa narodí do  nepriaznivých rodinných či sociálnych podmienok. Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti,  službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  sme predložili na 7. schôdzu NR SR.

 

16. Presnejšia definícia neplnenia školskej dochádzky

Det  z rómskych osád, resp. zo SVS, si nemajú plniť povinnú školskú dochádzku len formálne. Z praxe je zrejmé, že  tieto  deti  často chodia do školy len preto, aby rodičia dostávali finančné  výhody, alebo aby sa najedli  (obedy   takmer   zadarmo  pre  deti   zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia).  Do  školy  prídu nepripravené, bez pomôcok (ktoré dostávajú tiež zadarmo) alebo len na poslednú vyučovaciu hodinu, aby dostali obed. V školskom  zákone preto navrhneme novú, prísnejšiu definíciu  neplnenia povinnej školskej dochádzky, podľa ktorej si dieťa  neplní školskú dochádzku, ak sa nezúčastňuje na vyučovacom procese v rozsahu všetkých vyučovacích hodín, a ak  neprichádza na vyučovanie pripravené, teda nemá základné učebné pomôcky.

 

17. Sprísnenie podmienok pre získanie nároku na zvýhodnené obedy

Chceme vniesť  do  získavania nároku na  zvýhodnené školské  obedy  princíp zásluhovosti.  Nestačí, ak je školopovinné dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale musí si riadne plniť zákonom zadefinovanú školskú dochádzku. Preto navrhneme, aby pre vznik nároku na cenovo zvýhodnený obed dieťa v konkrétny deň sedelo v škole počas všetkých vyučovacích hodín (s výnimkou riadne ospravedlnených hodín) a ak bude mať v týždni viac ako jednu  hodinu neospravedlnenú, stratí  nárok na zvýhodnený obed v nasledujúcom týždni.

 

18. Zmena vo vzťahu ku školským pomôckam pre deti z SVS

Deti z rómskych osád majú využívať učebné pomôcky, ktoré dostávajú zadarmo, výlučne v škole. Z praxe je zrejmé, že  deti  si pomôcky často nevážia, obchodujú s nimi, nenosia si ich do školy alebo ich odovzdajú rodičom, a tí ich speňažia. Preto navrhneme, aby boli školské pomôcky majetkom školy, ktorý musí zostať v škole a je neprenosný (vychádzame z toho, že dieťa si má urobiť domáce úlohy, ako aj prípravu na ďalšie vyučovanie v školskej družine). V prípade odcudzenia pomôcok bude tento čin chápaný ako priestupok a zriaďovateľ školy (obec) si ho môže  vymáhať od zákonných zástupcov dieťaťa v rámci exekúcie dávky v hmotnej núdzi.

 

19. Zrušenie  príspevku  pri  narodení  dieťaťa  a príplatku  k príspevku  pri  narodení  dieťaťa  (tzv. kočíkovné)

Je nutné  zvrátiť  rastúci  trend  mladých  matek,  resp.  detí,  ktoré  majú  deti  práve  kvôli  zle  nastavenej a nesystémovej  sociálnej  dávke.  Tá  predstavuje  viac  ako  800  eur  a motivuje  mladé  dievčatá  zo  zlých sociálnych  pomerov, aby otehotneli. Preto navrhneme zrušiť príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri  narodení dieťaťa, ktoré sú poskytované podľa zákona č. 235/1998 Z. z. Takto ušetrené peniaze navrhneme použiť na zvýšenie rodičovského príspevku. Pozri ďalej.

 

20. Zvýšenie rodičovského príspevku z peňazí ušetrených na zrušenom „kočíkovnom“

Chceme podporiť matky s malými deťmi, ktoré pred nastúpením na rodičovskú dovolenku boli aktívne – buď študovali  alebo  pracovali.  Preto  navrhneme  pre  matky,  ktoré  za  posledné  štyri  roky  pred  rodičovskou dovolenkou  pracovali  aspoň 270 dní alebo študovali,   zvýšenie rodičovského príspevku na 220 eur (zo súčasných  194,70  eur).  Naopak,  matkám,  ktoré  za  posledné  štyri  roky  pred  rodičovskou  dovolenkou neštudovali ani nepracovali, a matkám, ktoré v čase pôrodu dieťaťa nedosiahli  18 rokov,  navrhneme znížiť rodičovský príspevok na polovicu, teda na 110 eur.

 

21. Strata nároku na poberanie prídavku na dieťa pre rodičov maloletých obvinených

Chceme reštriktívnym opatrením, resp. finančným znevýhodnením, potrestať tých rodičov, ktorých maloleté deti sa dopustia drobných krádeží. Preto navrhneme, aby v prípadoch, keď bolo začaté trestné sthanie voči konkrétnej osobe, alebo ak bolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe, ktorá ešte nedosiahla 18 rokov veku, bolo zákonným zástupcom tejto osoby okamžite prerušené vyplácanie prídavku na dieťa minimálne po dobu  jedného  roka.  V prípade,  ak  súd  rozhodne  o nevine  maloletého,  alebo  ak  bude  trestné  sthanie zastavené pre nedostatok dôkazov, prídavky na dieťa sa spätne zákonnému zástupcovi vyplatia.

 

22. Zrušenie inštitútu osobitného príjemcu

Zlyhávanie osôb pri rodičovských povinnostach  sa nemá prenášať na zodpovednosť nižšej samosprávy. Osobitný príjemca sa v súčasnosti  najčastejšie využíva pri prídavkoch na dieťa a to v prípadoch zlyhávania rodičov pri plnení si rodičovských povinností.  Spravidla sú to obce a mestá, ktoré plnia funkciu osobitného príjemcu pre účel prídavkov na dieťa. Okrem množstva administratvnej  záťaže to pre nich predstavuje zabezpečovanie  tzv.  asistovaných  nákupov  a podobne.  Inštitút  osobitného  príjemcu  je  práve  z týchto dôvodov  veľmi málo využívaný a ukazuje sa ako neefektvny.  Sme presvedčení, že ak rodičia zlyhajú pri plnení si rodičovských povinností, mali by jednoducho stratiť nárok na prídavky na dieťa (pozri nižšie).

 

23. Ochranný príspevok len v prípade invalidity

V súčasnosti   je  výška  tzv.  ochranného  príspevku  rovnaká  ako  príspevok  za  aktivačnú  činnosť,  pričom ochranný príspevok má byť kompenzáciou pre tých, ktorí sa z objektívnych  príčin nemôžu zúčastňovať na aktivačných  prácach.  Ochranný príspevok však môžu čerpať napríklad aj osoby, u ktorých nie je výrazný pokles  schopnosti   vykonávať  zárobkovú  činnosť,  napr.  dlhodobo  PN  /55%  z celkovej  výšky  ochranného príspevku. Preto navrhneme, aby ochranný príspevok prináležal len osobám nad 70% poklesu schopnost vykonávať zárobkovú činnosť. Pri nižšom percente nárok zanikne.

 

24. Príspevok na bývanie ako samostatná štátna sociálna dávka

Chceme, aby bol príspevok na bývanie vyňatý z dávky v hmotnej núdzi, čím sa stane adresnejším, a teda ťažšie  zneužiteľným ako v súčasnosti.  Podľa kvalifkovaných  odhadov je medzi poberateľmi príspevku na bývanie asi 30%  takých, ktorým neprináleží, a ktorí takýmto spôsobom len zneužívajú sociálny  systém. Navrhneme,  aby  sa  z príspevku  na  bývanie  stala  samostatná  štátna  sociálna  dávka,  pričom  sprísnime podmienky pre získanie nároku  na príspevok na bývanie, aby sme eliminovali prípady jeho zneužívania – napr. na jednu bytovú jednotku bude poskytnutý len jeden príspevok na bývanie a podobne.

 

25. Zrušenie 17 eurového príplatku za školskú dochádzku pre deti v hmotnej núdzi

Chceme, aby nedochádzalo k zbytočnej pozitívnej diskriminácii školopovinných detí v hmotnej núdzi, ktoré dostávajú  17  eur  za  to,  že  si  len  plnia  zákonom  stanovenú  povinnosť,  teda  10-ročnú  povinnú  školskú dochádzku. Takéto nezmyselné opatrenia sa neprejavujú v tom, že viac detí navštevuje školu. Len zbytočne prehlbujú napätie  medzi  minoritou a majoritou. Navrhneme preto zrušiť 17 eurový príplatok za školskú dochádzku v rámci dávok v hmotnej núdzi.

 

26.  Zrušenie 2 eurového príplatku na zdravotnú starostlivosť

Chceme zastaviť zbytočné mrhanie verejných fnancií  na príspevky k dávke v hmotnej núdzi, ktoré stratli opodstatnenosť, zjednodušiť dávku v hmotnej núdzi, a zvýšiť tak jej adresnosť. Zavedenie príspevku na zdravotnú  starostlivosť bolo reakciou na tzv. Zajacove poplatky u lekára, ktoré neplata  už niekoľko rokov. V rámci  dávky  v hmotnej  núdzi  však  sú  vyplácané  aj  naďalej.  Navrhneme  preto  zrušenie  2  eurového príplatku na zdravotnú starostlivosť.

 

27. Umožnenie  exekvovateľnost  dávky  v hmotnej  núdzi,  do  zavedenia  projektu  „Práca  namiesto dávok“

Chceme  docieliť  lepšiu  vymožiteľnosť  práva  medzi  skupinou  obyvateľstva,  ktorá  je  voči  priestupkom a neplneniu si povinností  prakticky nepostihnuteľná.  Dávka v hmotnej núdzi by preto oproti  súčasnému stavu mala byť exekvovateľná. Exekvovať by ju mohli výlučne štát (v prvom rade) a obec (v druhom rade), teda nie rôzne  nebankové inštitúcie a pod. V praxi by to znamenalo, že by sme uvoľnili ruky obciam pri neplatičoch a štátu pri rôznych priestupkoch, čím by sa podstatne zvýšila vymožiteľnosť práva napríklad pri drobných krádežiach a iných priestupkoch, vrátane dopravných.

28. Podpora zamestnávateľov dlhodobo nezamestnaných

Chceme, aby sa čo najviac ľudí na dávkach v hmotnej núdzi vymanilo zo závislosti  na štáte, a aby sa dokázali postarať sami o seba. To je možné len vtedy, ak sa zamestnajú. Problém je, že ide väčšinou o nevzdelanú a nízko  kvalifkovanú  skupinu ľudí, ktorá buď stratila  pracovné návyky alebo ich ani nikdy nenadobudla, a preto je pre akéhokoľvek zamestnávateľa neefektívne takéhoto človeka zamestnať. Preto navrhujeme, aby zamestnávateľ,  ktorý  sa  rozhodne  zamestnať  2  roky  a viac  nezamestnaného  človeka,  neplatil  odvody zamestnávateľa za tohto zamestnanca po dobu identickú s dobou jeho evidencie ako nezamestnaného.

29. Zrušenie minimálnej mzdy

Chceme docieliť, aby inštitút minimálnej mzdy nebránil vzniku pracovných miest  predovšetkým na východe krajiny  a v prípadoch  nízko  kvalifikovanej,  resp.  nekvalifikovanej  pracovnej  sily.  Preto  navrhneme  zrušiť zákon  č.  663/2007  Z.  z.  o minimálnej  mzde,  a tým  zrušiť inšttút  minimálnej  mzdy  ako  takej,  ako  aj novelizovať  Zákonník práce, v ktorom sa vypustí § 121 sadzby minimálnych mzdových nárokov. Tieto zmeny by sa však mali realizovať vo väzbe na zmeny v hmotnej núdzi a zákona o službách zamestnanosti  (projekt „Práca namiesto dávok“).

30. Úprava vymeriavacieho základu pri výpočte invalidného dôchodku

Chceme znížiť počet tých, ktorí zneužívajú sociálny systém, a eliminovať podvody pri priznávaní a výpočte invalidných dôchodkov. Preto navrhneme zmenu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tak, aby bola ako jedna z podmienok počet rokov dôchodkového poistenia pre vznik nároku na dôchodok v závislosti  od veku poistenca a to tak, že do 20 rokov najmenej 1 rok, nad 20 rokov do 24 rokov najmenej 2 roky a nad 24 rokov do 28 rokov najmenej 3 roky. Pri posudzovaní nároku sa k dobe dôchodkového poistenia pripočíta aj doba štúdia po dosiahnutí 18 rokov veku.

 zdroj: strana-sas.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>