Anotácie referátov prednášajúcich z konferencie na Donovaloch o dôsledkoch zmien v EÚ na národné štáty

snslogo www.ipolitika.sk

Ing. arch. Jaroslav Paška: Pôsobenie politických strán na európskej úrovni

O autorovi: politik, vedec a vysokoškolský učiteľ s odbornou skúsenosťou a publikačnou činnosťou. Od roku 2009 poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda poslaneckej frakcie Europe of Freedom and Democracy Group (EFD) v EP,

Zakladajúci člen Movement for a Europe of Liberties and Democracy (MELD) a jej nadácie Foundation for a Europe of Liberties and Democracy (FELD).
V rokoch 1993 – 1994 Minister školstva a vedy SR v prvej vláde samostatnej Slovenskej republiky. V rokoch 1994 – 2009 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Neskôr aj člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá a Ústavnoprávneho výboru NR SR.
Popri poslaneckom mandáte vykonával aj tieto funkcie: V rokoch 1998 – 2002 člen Spoločného výboru NR SR a Európskeho parlamentu a člen stáleho zastúpenia NR SR v Medziparlamentnej únii. V rokoch 2006 – 2009 zástupca SR a podpredseda frakcie European Democrat Group (EDG) v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu. Člen SNS od obnovenia činnosti Slovenskej národnej strany v roku 1990 (1999 – 2010 podpredseda SNS).

Anotácia prednášky: Movement for a Europe of Liberties and Democracy (MELD) je politická strana na európskej úrovni, ktorá vyvíja svoju činnosť v súlade s politickým programom na základe: NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni. MELD pozostáva z vnútroštátnych politických strán a jednotlivcov a je zastúpená v niekoľkých členských štátoch.
• strana musí mať právnu subjektivitu v členskom štáte, v ktorom sa nachádza jej sídlo,
• musí byť zastúpená v najmenej jednej štvrtine členských štátov, a to poslancami Európskeho parlamentu alebo poslancami národných alebo regionálnych parlamentov alebo regionálnych zhromaždení,
• musí dodržiavať zásady slobody, demokracie a právneho štátu a rešpektovať ľudské práva a základné slobody,
• v minulosti sa zúčastnila na voľbách do Európskeho parlamentu alebo vyjadrila svoj zámer zúčastniť sa.
Zmluvy uvádzajú, že „politické strany na európskej úrovni sú dôležitým faktorom integrácie v rámci Únie. Prispievajú k formovaniu európskeho povedomia a k vyjadreniu politickej vôle občanov Únie“.

Ing. Marián Tkáč, PhD.: Limity spoločnej európskej meny

O autorovi: pracoval vo významných funkciách vo finančníctve a bankovníctve ako námestník ministra financií, ako viceguvernér Štátnej banky česko-slovenskej bol v roku 1992 pri zakladaní Národnej banky Slovenska, ktorú vo funkcii viceguvernéra povereného riadením viedol do septembra 1993. Jeho podpis je na slovenských bankovkách z roku 1993. Významne sa angažoval v zápase za slovenskú samostatnosť. Už v roku 1990 pripravil výzvu Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite, podieľal sa na činnosti spoločnosti slovenskej inteligencie Korene, patrí medzi zakladateľov Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES) a Kongresu slovenskej inteligencie. Podieľal sa na príprave slovenskej ústavy. Bol členom predsedníctva a výboru Matice slovenskej, kde pracoval do roku 1996, ďalej výboru Muzeálnej slovenskej spoločnosti pri MS. Vo funkcii vedúceho Archívu NBS, reprezentoval Slovensko v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. V rokoch 2005 až 2010 bol členom predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov. Angažovaniu sa za národné veci je venovaná aj jeho spisovateľská aktivita, dosiaľ napísal dvadsaťtri knižných titulov. V Súčasnosti je predsedom Matice slovenskej.

Anotácia prednášky: Podľa osobitnej teórie optimálnej menovej oblasti (jej základy vznikli v 60. rokoch 20. storočia) platia ako podmienky úspešnosti menovej únie základné kritériá: (1) mobilita pracovných síl a ostatných výrobných faktorov, (2) flexibilita cien a miezd a variabilita reálneho menového kurzu, (3) otvorenosť ekonomiky a jej „neveľkosť“, (4) diverzifikácia výroby (výrobných štruktúr) a spotreby, vrátane stupňa komoditnej diverzifikácie zahraničného obchodu, (5) integrácia finančných trhov, (6) podobnosť (rovnosť) miery inflácie a (7) fiškálna integrácia. Autor skúma mieru spĺňania týchto kritérií v rámci súčasnej európskej menovej únie (eurozóny). Zisťuje, že v súčasnosti väčšina podmienok úspešného fungovania eurozóny absentuje a ich implementácia môže viesť k zmene charakteru európskej integrácie (federácia namiesto únie). Zdá sa, že to je v súčasnosti nevyhnutná podmienka samotnej existencie európskej menovej únie.

JUDr. Andrej Danko: Alternatívy slovenskej politiky vo vzťahu k EÚ

O autorovi: povolaním právnik, samostatný advokát, odborný konzultant a asistent poslancov NR SR v oblasti práva, člen parlamentných komisií NR SR a Ústredných volebných komisií v rokoch 2006 – 2010.

Anotácia prednášky: Zhodnotenie účasti SR v EÚ je nevyhnutné. Potrebné je to minimálne aj pre poznanie a následné rozhodovanie v otázke: aká bude ďalšia pozícia SR, naše účinkovanie a možné dopady na Slovensko v prípade realizácie predpokladaných scenárov eurointegračných plánov a procesov. Najskôr teda treba vyjasniť, aké sú únijné plány (čo bude), čo v EÚ v blízkej budúcnosti očakávame a čo môže nastať. Nevyhnutné je pomenovať, čo Slovensko integračným procesom získalo, čo stratilo, aké máme priority, možnosti a alternatívy ich napĺňania, aké sú prípadné plusy a riziká jednotlivých alternatív. Autor sa vyjadruje aj k otázkam inštrumentálnym, t.j. k inštitucionálnemu usporiadaniu a fungovaniu EÚ, nutnosti vyjasňovania a deklarovania spoločných európskych pozícií, proti superintegračným zámerom súčasnej politickej EÚ lobby, vyzýva k jasným stanoviskám a formulovaniu toho, čo nesmieme stratiť, čo považujeme za hrozby a ako sa vyhnúť ich nástupu a dopadom.

Ing. Ján Slota: Quo Vadis Slovensko

O autorovi: aktívny parlamentný a komunálny politik, mimoriadne zásluhy a autoritu si získal za bytostnú angažovanosť, prácu a postoje v zápase za slovenskú samostatnosť a štátnosť. Dlhoročný predseda najstaršej národne orientovanej politickej strany v SR – SNS. Poslanec FZ od roku 1990, od roku 1992 poslanec SNR, v rokoch 1994 až 1998 poslanec NR SR. Od roku 1990 úspešne pôsobil 16 rokov vo funkcii primátora krajského mesta, ďalej vo funkcii poslanca VÚC, predsedu Združenia miest a obcí Slovenska – regiónu horné Považie. Je nositeľom štátneho vyznamenania Radu Andreja Hlinku I.triedy za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky, ďalej Kríža prezidenta I. stupňa za osobné úsilie a mimoriadne zásluhy o rozvoj územnej samosprávy a budovanie krajského mesta Žilina.

Anotácia prednášky: SNS si už vydobila a zaslúžila miesto v slovenskej histórii, najmä tým, že sa rozhodujúcou mierou pričinila o iniciovanie procesov, ktoré viedli ku konštituovaniu suverénnej štátnosti slovenského národa. Vlastná štátnosť je hodnota, ktorú musíme ochraňovať a odovzdať ju vo svojej úplnosti a celistvosti ďalej. Dochádza k ďalším vážnym pokusom o jej demontáž. Podoby štátu, ústavné režimy, či iné formy vyjadrenia štátnosti sa menia v čase, podstatné je AKO a to, či národ zostáva nositeľ, subjekt, tvorca a garant hodnôt svojho bytia a vedomia (najmä vyjadrením textácie ducha Ústavy a zákonov, jazyka, hmotnej a duchovnej kultúry, histórie, území, ktoré obýva a vedomia spolupatričnosti a sunáležitosti). Alebo sa národ mení na nesvojprávny globalizovaný produkt ovládaný diaľkovým ovládačom, internetom, médiami.
Zrod našej štátnosti sprevádzalo nadšenie, ale aj neprajnosť, hlavne od niektorých »vlastných občanov«, ktorí sa cítili byť najskôr všetkými inými, len nie Slovákmi. Majú ale legitimitu k tomu, aby rozhodovali o našej budúcnosti ? Aj to sú paradoxy, či anomálie demokracie. Zlodeji štátnosti, lacní podomoví obchodníci, ktorí predávajú prácu, osud a budúcnosť Slovákov za bagateľ na európskom bazáre. Legitímne sa pýtame, kde, k akej budúcnosti , akým smerom nás títo tzv. reprezentanti vedú. Ich neprajnosť k vlastnej národnej podstate trvá dodnes, zamotaná a zakuklená do zlosti a vlastnej nenávisti, schizofrénii, z ktorej vyviera aj hrozba negácie a likvidácie slovenskej štátnosti a suverenity. Na vlastnej koži sme spoznali aj neprajnosť susedov, hlavne jedného – južného v podobe nadutých politických postojov a mnohých neakceptovateľných až nepriateľských aktov namierených proti Slovensku. Všetko za výdatnej pomoci časti maďarskej politickej tretej kolóny.
Za situácie, ak EÚ nedodržiava vlastné základné princípy a jej vedenie nehovorí celú pravdu, ak jej inštitúcie, napríklad ako ECB sú len nástrojmi takejto politiky, budúcnosť Slovenska v tejto podobe EÚ je zlá. Neznamená to však, že nechceme žiť s ostatnými národmi v inej podobe Európy tvorenej národmi a národnými štátmi, že sa nechceme spájať pre spoločné ciele. Aj o tom chceme diskutovať na tejto konferencii, od ktorej očakávam plodné výsledky, pokojný priebeh a impulzy, či návrhy riešení, ktoré pomôžu Slovensku.

www.ipolitika.sk

Mgr. Rafael Rafaj: Multikulturalizmus a národná suverenita

O autorovi: publicista, žurnalista, parlamentný a komunálny politik. Poslanec parlamentu (2006-2012), zastával významné parlamentné funkcie – predsedu Poslaneckého klubu, podpredsedu parlamentného Výboru pre kultúru a médiá, člen Výboru pre európske záležitosti, člen Politického grémia parlamentu, predseda skupiny priateľstva Medziparlamentnej únie v Národnej rade SR s USA a Kanadou (2006-2010). Predložil viac ako dvadsať návrhov zákonov a viacero politických uznesení parlamentu. Pôsobil aj v komunálnej politike vo funkcii vicestarostu mestskej časti Bratislava-Rača (2006-10), kde riadil pomoc z EÚ v rámci Operačného programu OPBK. Riadil informačné spravodaje, obecné noviny a televíziu, člen redakčných rád, publikačne činný v asi dvadsiatich periodikách na Slovensku. Autor polotologického diela (2005) o najstaršej politickej strane Slovenska – SNS (ISBN 80-969465-6-0).

Anotácia prednášky: Zlyhania a nebezpečenstvo multikulturalizmu
Európa ako kontinent najvyspelejšej civilizácie viditeľne upadá. Výsledkom globálnej spoločenskej krízy je aj prudko sa znižujúca demografická krivka. Mainstreamoví politici a bruselská byrokracia sa situáciu snažia riešiť masívnou podporou migrácie z tretích, neeurópskych krajín a kultúr. Oporou im je najmä ideológia multikulturalizmu, ktorá má tendenciu totalitných praktík, pričom je veľmi rafinovane skrytá za kvázi pozitívne humanistické heslá.
V referáte sa účastníci dozvedia, čo je tzv.multi-kulti, kde a ako sa táto ideológia i politika premieta, aké negatívne dopady má a môže mať na európsku integráciu, spoločenskú, sociálnu a kultúrnu súdržnosť i prežitie samotných národných štátov. Na Slovensku sa princípy a politika pozitívnej diskriminácie premieta vo vzťahu k menšinám, pričom Slovensko rovnako zažíva tendencie odmietania integrácie týchto menšín do spoločnosti. Spoločným menovateľom negatívnych dopadov multikulturalizmu je dezintegrácia spoločnosti, potieranie pôvodnej európskej, kresťanskej a národnej identity, odmietanie rôznych menšín integrovať sa, uznať a prijať základné hodnoty európskej civilizácie, osvojiť si jazyk a rešpektovať princíp pluralitnej demokracie a európskeho práva.

Analýza vplyvov multikulturalizmu naznačí, že v spoločensko-ekonomickom systéme Európy (EÚ) je systémová chyba, bez odstránenia ktorej nie je možný demografický, kultúrno-spoločenský, ekonomický kolaps EÚ a dokonca samotnej európskej civilizácie odvrátiť. Alternatívou je politika národne a konzervatívne orientovaných európskych strán, ich spolupráca na reforme renesancie pôvodných európskych a kresťanských hodnôt, spolupráca národných štátov, ochrana ich pôvodnej kultúry tak, aby Európu neovládlo nové barbarstvo. Východiskom je, aby pronárodné, proeurópske a prokresťanské subjekty doktrínu štátneho multikulturalizmu nahradili zdieľaným národnej, kresťanskej a európsky civilizačnej identity, bránili tieto hodnoty ako posvätné a pranierovali ideológiu multikulturalizmu ako totalitnú a protieurópsku.

Kritika Multi-kulti v skratke

- zneužívanie konceptu kultúry na ideologickú platformu a politické programy naprogramovaných zmien spoločnosti
- namiesto podobností sa sústreďuje na rozdiely medzi jednotlivými skupinami (kultúrami)
- stádovitý prístup a zavádzanie kolektívnych práv: chápe jednotlivé kultúrne skupiny ako ohraničené, homogénne celky a na základe tohto konceptu tak k nim aj pristupuje
- kultúru chápe esencialistickicky ako niečo ohraničené a objektívne existujúce
- politizuje národnú a európsku kultúru
- posilňuje vedomie odlišnosti vlastnej kolektívnej existencie menšín
- etnické skupiny považuje za samostatné kultúrne jednotky
- zdôrazňuje rasové a etnické rozdiely, vtesnáva ľudí do skupín a snaží sa zakonzervovať to, čo sa prirodzeným spôsobom mení a vyvíja
- hlavným problém multikulturalizmu je jeho stratégia založená na predpoklade rovnocennosti všetkých kultúr a na práve každého občana a skupiny na vlastnú kultúru , čím jednostranne bráni prirodzenej integrácii a vývoju
- multikultúrna ideológia umožňuje ľudskú rozmanitosť, na strane druhej však znemožňuje, aby bolo s prisťahovalcami zaobchádzané rovnako ako s „pôvodnými“ občanmi danej krajiny (Eriksen 2007)
- vytváranie systému, aby členovia minorít stále vystupovali ako ich súčasť
- kultúra a kultúrna skupina je umelo definovaná podľa zdanlivo objektívnych kritérií a následne je pevne identifikovaná s etnickou skupinou. Nepristupuje ku kultúre ako dedičstvu ľudstva, ale partikulárnej etnickej skupiny
- pokúša sa o podporu etnickej či rasovej rovnosti, avšak na druhej strane je typom systému, ktorý sa zameriava predovšetkým na rasové a etnické rozdiely, pričom ľudí vtesnáva do umelo vytvorených skupín

JUDr. Ján Ikrényi: Právny štát a demokracia

O autorovi: právnik – advokát, venuje sa praxi i teórii práva a advokácie. Od r. 2000 člen odborného kabinetu SNS pre oblasť právo a legislatívu. Člen ústrednej volebnej komisie v r. 2002-2006. Bol asistentom poslanca NR. Člen legislatívnej rady vlády SR od septembra 2006 do augusta 2010, člen trestnej sekcie od roku 1981 do 1992 a disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory, člen skúšobného senátu pre advokátske skúšky. Publikoval odborné články v oblasti práva v Bulletine advokácie a v ďalších odborných časopisoch a denníkoch.

Anotácia prednášky: Otázka, či je Slovensko právnym štátom, je stále aktuálna a je žiaľ pertraktovaná takmer každodenne. Ústava SR síce priamo zakotvuje, že Slovensko je právny štát, ale skutočnosť je posudzovaná jeho občanmi individuálne a rozdielne. Oba pojmy – demokracia a právny štát sú závislé na uplatňovaní občianskych práv, slobôd a rovnoprávností. Tomu zodpovedá aj problém ˝ rovnosť ˝ štátu a občana pred zákonom. Na jednej strane je tento princíp uzákonený, ale na druhej strane je tu neefektívna a neúčinná vymožiteľnosť práva. Existencia spoločnosti na základe vnútorných vzťahov podľa práva je vyjadrením legality štátnej moci, inými slovami, ide o právny štát, ktorý je z hľadiska teoretického ideálom uplatňovania občianskeho princípu. Legitimita štátnej moci je viac interaktívny pojem, ktorým vyjadrujeme občiansky princíp zdôrazňovaním ducha ústavy v občianskej spoločnosti. Zvrchovanosťou štátu vyjadrujeme to, že právny štát je neobmedzeným pánom nad príslušným územím a občanmi, ktorí toto územie obývajú. Nezávislosť národa: ide o kultúnu pospolitosť ľudí, politické učenie národa, emancipácia národa a pod. Suverenita ľudu je jedným z najvýznamnejších princípov právneho štátu. Výrazom demokracie štátu je demokratická ústava spolu s jej hlavnými funkciami. Už uvedený princíp suverenity ľudu sa uskutočňuje všeobecnými voľbami.

Ing. Miroslav Jureňa: Slovensko a európska poľnohospodárska politika

O autorovi: pôdohospodársky odborník, ekonóm, parlamentný a komunálny politik, podnikateľ. Patrí ku generácii poľnohospodárskych inžinierov z konca 70-tych rokov, ktorí vystriedali tzv. praktikov. Politicky začínal v rokoch 2002 – 2006 ako poslanec Mestského zastupiteľstva. Od roku 2006 poslanec NR SR. Pôsobil vo funkcii ministra pôdohospodárstva. V rokoch 2008 – 2010 bol poslancom NR SR, podpredsedom výboru pre financie, rozpočet a menu, členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. V rokoch 2007 – 2011 sa angažoval v Európskom hospodárskom senáte, v Nemeckom lobistickom združení so sídlom v Mníchove. Celoživotne sa venuje aj športu a v rokoch 1981 – 2011 pôsobil ako funkcionár, predseda TJ NAFTA GBELY. V súčasnosti je richtárom občianskeho združenia Gbelskí strýci.
Vo svojej praxi sa neustále venuje problematike pôdohospodárstva a vidieka.

Anotácia prednášky: Odvetvia poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva prispievajú k tvorbe národného bohatstva nielen finančným vyjadrením HDP, ale i mimoprodukčnými funkciami – vidiecka zamestnanosť, kvalita životného prostredia, protipovodňové opatrenia, agroturistika, relaxačné a rekreačné vyžitie a ďalšie. Pôdohospodárske aktivity sú podmienkou existencie kultúrnej krajiny a výrazne prispievajú k ekonomickému blahobytu. Slovensko v roku 2004 vstúpilo do EÚ a stalo sa súčasťou Európskej poľnohospodárskej politiky. Výsledky analýz potvrdzujú, že Slovensko smeruje v porovnaní s krajinami pôvodnej EÚ 15 k výraznej extenzifikácii poľnohospodárskej výroby a výsledky analýz jasne dokazujú expanziu produkcie starých členských krajín EÚ na úkor jej nových členov. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ je voči Slovensku diskriminačná a dnes konštatujeme, že znášame dôsledky zbabraného negociačného procesu. Vyjednávačom podmienok bol slovenský eurokomisár Ján Fígeľ a realitou je, že slovenské potraviny dnes predstavujú len 45 %-tný podiel na Slovenskom trhu. Zároveň daň na potraviny 20 % je najvyššia v Európe. Výzvou súčasnosti je ako ďalej i preto, že prebieha príprava na nové plánovacie obdobie EÚ 2014 – 2020. Na základe uvedeného je dnes oveľa viac dôležitejšie presadzovať hlavné priority Slovenska v rámci rokovaní o spoločnej poľnohospodárskej politike.

Zdroj: sns.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>