V. Mečiar: Chudoba a zlé potraviny znižujú úroveň nášho zdravia

meciar www.ipolitika.sk

05. 03. 2012 - Vladimír MEČIAR, komentátor: “Dámy a páni, tento týždeň bol bohatý na udalosti a aj keď je predvolebný, predsa len okrem volieb, dejú sa veci mimo nás, i u nás

Európska únia začína zavádzať poriadok do verejných financií. Prijíma opatrenia na zvýšenie kontroly rozpočtového hospodárenia štátov. Prijíma opatrenia sankčného charakteru a rokuje aj o tom, ako sa vyrovnať s dlhmi niektorých krajín.

 

Samozrejme tieto rokovania vedú k tomu, že rastú nároky na schodky, ktoré môžu byť v štátnych rozpočtoch. Slovenská republika, aj iné štáty, majú predpísanú spodnú hranicu najmenej 3 percentá, pričom tohto roku naplnená nebude. Tzn. že bude treba prijímať opatrenia v priebehu roku, buď na zvýšenie výsledkov hospodárenia alebo na zníženie schodkov hospodárenia, ktoré je možné dosiahnuť nie na úkor sociálnych istôt, ale na úkor peňazí určených pre výkon štátnej správy.

 

Európska únia súčasne rozhodovala o pomoci Grécku. Pravda súčasne s Gréckom vystupuje Portugalsko, ktoré žiada rovnaké podmienky, rovnakú pomoc, hrozia štrajkami a nepokojmi. Konfrontovaná s týmito otázkami sa musí venovať aj sociálnym problémom. Medzi tých, ktorým sa venuje, bohužiaľ, patrí aj Slovenská republika.

 

Prišlo písomné upozornenie pre vládu Slovenskej republiky, v ktorom upozorňuje najmä na nezamestnanosť mladých ľudí, neefektívne zamestnávanie mnohých ľudí, ktorí zostávajú bez práce a ak všeobecný index Európskej únie je 10 percent, Slovensko ide podstatne ďalej. V evidencii úradu práce ide na 14 percent, ale v skutočnosti je nedostatok pracovných miest takmer dvojnásobný. S tým, že volebná kampaň vstupuje do záverečnej fázy, stupňuje aj politické napätie a zápas medzi politickými stranami a tak sme doteraz mali škandál okolo Gorily s nevyjasneným pozadím, s nevyjasnenými účastníkmi, bez priamych dôkazov, ale predsa len vzbudila obrovský rozruch, lebo ukazuje na krízu politickú, aj krízu politického správania mnohých predstaviteľov a mnohých politických strán.

 

Ak Gorila zneistila ľudí a znechutila z politiky v dobe, keď mnoho ľudí musí šetriť a v podstate žije z rúk do úst, mrhanie so spoločenskými zdrojmi, viedlo aj k odsúdeniu, aj k zvyšovaniu spoločenského napätia. Pravda tento prípad by nemal zostať jediným a nemal by zostať nepovšimnutým ani po voľbách. Opatrenia na ochranu pred korupciou, opatrenia na zvýhodňovaním súkromníkov pred verejným sektorom a záujmami štátu v dôsledku platenia provízii by mali z verejnej politiky byť zatlačené.

 

Ak sa tak má stať, budú musieť nastúpiť mnohé kroky právne, organizačné, vyhľadávanie, ale aj trestnoprávne dôsledky takéhoto správania. Inak sa nepodarí obnoviť dôveru občanov v štát a štátu sa nepodarí dosiahnuť ozdravenie celého spoločenského mechanizmu. Stretnutia, ktoré prebiehajú s ľuďmi väčšinou poukazujú na jeden spoločenský závažný nedostatok a to je všeobecná kritika zdravotníctva. Zastavme sa najprv pri tom, v akom stave je naše zdravie.

 

Zdravie je stav tela i duše. Je hodnotené ako stav, kedy človek nepotrebuje lekársku pomoc a podľa toho sa hodnotí doba, koľko rokov je človek zdravý a koľko rokov potrebuje pomoc zdravotného systému. Na Slovensku za posledných 8 rokov lehota zdravia sa znížila o 4 roky. Hľadajúc príčiny možno odpovedať na tri veci. Na prvom mieste nedostatok zdravej výživy ovplyvňovaný cenovou úrovňou potravín, ale aj príjmom ľudí odkázaných na tieto potraviny a všeobecnou chudobou.

 

Na druhom mieste je otázka spôsobu života a tratia je dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ ide o celý zdravotný systém Slovenskej republiky, má obrovské množstvo nedostatkov. Ak predtým zdravotníctvo tvorilo jeden ucelený komplex v štáte, ktorý sa riadil všeobecne jednými pravidlami, bol jednotný ekonomický systém, bol jednotný systém poskytovania služieb hierarchicky usporiadaný aj podľa odborov, aj podľa územia v dôsledku toho, že vláda, ktorá prišla v istom období, nechcela riešiť zadlženosti, systém rozbila. Rozdelila ho na množstvo rôznych druhov zariadení, ale rozbila ho aj do vnútra s tým, že tie výhodnejšie zdravotné služby ekonomicky plusové, boli vyňaté z existujúcich zdravotných zariadení a odovzdané do súkromných rúk.

 

Takže to horšie zostávalo verejnosti, buď tieto krajské alebo štátne alebo mestské nemocnice a tie lepšie zariadenia existujú síce vo vnútri, ale predsa len inde. Základný problém je ale podstatne širší. Predovšetkým v zdravotníctve si neplnia svoju úlohu poisťovne. Poisťovne boli postavené s tým, že vlastne za pacienta mali zaplatiť lekársky úkon a skontrolovať, či pacient dostal všetko.

 

Od tohto sa poisťovne odchýlili. Začali byť miestom, ktoré vyberá peniaze a ktoré prideľuje peniaze. Z toho, čo sa stalo, ako opatrenie pre redistribúciu peňazí, zišlo niečo nedobré. Pretože tá redistribúcia určuje, ktorá nemocnica môže koľko úkonov urobiť, rovnako koľko úkonov má zazmluvnený lekár, ktorý služby poskytuje a ak túto kvótu prekročí pre počet pacientov, ochorenie alebo pre zlý odhad poisťovne, tak vlastne nedostáva uhradené tieto náklady a namiesto toho, aby mal profit z toho, že pracuje, vytvára stratu pre svoje zariadenie buď nemocničné alebo ambulantné. Takto nastavený systém je systémom chorým.

www.ipolitika.sk

 

Samozrejme toto nie je jediná absurdita, ktorá v tomto systéme existuje, ale má aj druhé kroky. Tie kroky znamenajú, že sa vytvára niekoľkoraký systém cien za lekárske úkony a takže podľa toho, v akej nemocnici vás operujú bez ohľadu na to, že urobia všetko presne to isté a rovnaké, nedostane každá nemocnica rovnako zaplatené. Niektoré dostávajú viacej, niektoré menej peňazí. Táto nespravodlivosť neumožňuje ani súťaž zdravotných zariadení. Neumožňuje ani riadne poskytovanie služieb vo vzťahu k územiu, pretože znovu sa dostáva do situácie, že ak vykonáva väčšie množstvo menej platených úkonov, vykonáva aj väčšiu stratu.

 

Tretie, čo cez poisťovne je deformované v systéme, to je systém vyrovnávania schodkov, ktorý neplatí rovnako pre všetky zariadenia, ale platí iba pre niektoré. Takže vyrovnávaním schodkov dochádza k situácii, že niektoré dostanú od štátu príspevok, sa stávajú súťaže schopné a prežitia schopné. Tie čo príspevok nedostanú, vlastne nemôžu ani riadne obstáť v súťaži, v kvalite a v druhu poskytovaných služieb.

 

Samozrejme ani toto ešte nie je všetko. Systém je chorý aj tým, že bol postavený ako solidárny. Že ľudia budú prispievať do zdravotných fondov a že z týchto fondov bude poskytnutá zdravotná starostlivosť každému podľa toho, koľko potrebuje. A systém sa deformuje stále viac a viac tým, že okrem príspevku do fondov prenáša väčšiu časť povinností na občana, ktorý musí riešiť príplatkami a to príplatkami za lieky, príplatkami za služby alebo musí väčšiu časť znášať tým, že tá služba je menej dostupná, teda má väčšie náklady vlastné na získanie potrebnej pomoci a opatery, ktorú pre seba potrebuje.

 

Čiže občan, ako základné kritérium zmyslu poskytovania zdravotnej starostlivosti sa dostáva niekde do pozadia. Systém je narušený a jeho oprava je veľmi vážna, lebo to nie je otázka iba zdravotníctva, to je otázka zdravia a života ľudí. Pokiaľ ide o nákladovosť v tomto systéme, tak samozrejme každý tlačí na prevádzku. V súčasnosti sa pripravujú kroky a realizujú kroky, ktoré majú garantovať zvýšenie platov lekárom a sestrám. Toto zvýšenie platov je odôvodnené a patrí im.

 

Stretol som sa i s prípadmi, keď nahovárajú sestry, aby zmenili pracovnú zmluvu a stali sa opatrovateľky, aby sa vyhla nemocnica alebo zdravotné zariadenia alebo sociálnozdravotné zariadenia povinnosti navýšiť plat. Plat je náležitosť, ktorá je garantovaná zákonom a preto musí byť rešpektovaná. Schodok nemocnice alebo vyrovnávanie rozpočtu zariadení, ktoré tieto navýšené prostriedky poskytujú, je problém vzťahu poisťovňa, štát a zdravotné zariadenie.

 

Nemôžu byť lekár, sestry a pacienti rukojemníkmi. Z hľadiska nákladov na zvýšenie poplatkov za lieky, napriek tomu, že dochádza k upokojovaniu, že to bude stále lacnejšie, predsa len Slovensko má najdrahšie lieky v Európe. Prečo? V posledných rokoch sa ich cena zvýšila až 30 percent. Samozrejme okrem navyšovania ceny je zaujímavá aj spotreba liekov, keď v roku 2010 na Slovensku bolo spotrebovaných 158 miliónov balení liekov.

 

To samozrejme ešte mimo toho, čo sa bere vitamínová liečba alebo pomôcky a iné doplnky stravovania, ktoré by mali ochrane zdravia pomôcť. Takže ak tento systém bude takto pokračovať ďalej, bude zaťažovať stále väčšie a väčšie sociálne skupiny nákladmi na ochranu života a zdravia. Pochopiteľne v rámci úspor sa obmedzujú potom aj pohotovostné služby. Obmedzujú sa niektoré poliklinické zariadenia, ambulantná starostlivosť, kde najmä od začiatku minulého roku začínajú rásť protesty odborných ambulantných lekárov voči tomu, že ak sa nemocniciam niektoré veci zohľadnili, im sa náklady na prevádzku ambulancií nezohľadnia.

 

Po protestoch lekárov minister zdravotníctva oznámil dve riešenia. Jedno riešenie, že sa prijal zákon, ktorý obmedzuje protest v dobe, keď vyhlásia mimoriadne opatrenia. Samozrejme, že tie opatrenia sa vyhlasujú vtedy, keď je mimoriadne ohrozenie zdravia. Ale ak sa vie dohodnúť s lekármi v čase mimoriadnych opatrení, nemôže premárniť celý rok a potom hrozbou sankcie dosahovať sociálne dohody. Druhé opatrenie, ktoré oznámil, bolo založené na tom, že z Ukrajiny k nám môže prísť 400 odborníkov.

 

Je to ilúzia. Systém kvalifikácie pre výkon lekárskej činnosti na Ukrajine je iný, ako na Slovensku. Približne doba od získania vysokoškolského vzdelania po získanie atestácie, ktorá umožňuje samostatný výkon je 7 až 8 rokov. Kým by prešli všetkým testovaním a hodnoteniu, ktoré je potrebné, by táto zdravotná starostlivosť riešená nebola.

 

Ale Slovensko vo vzťahu k lekárom má aj druhý hriech. Prečo toľko mladých lekárov odchádza zo Slovenska? Prečo nedostávajú uplatnenie u nás? Ale namiesto vytvorenia podmienok doma hrozíme, že sa bude zo zahraničia sťahovať k nám iná skupina lekárov patriacich inému štátu a k inému národu. Čo tak vymeniť celý národ a nie len lekárov? Pokiaľ ide o tieto kroky, nie sú rozumné ani vo vzťahu k ľuďom, ani k ochrane života, ani k fungovaniu systému. Ak sa má dosiahnuť zmena, musí to byť zmena komplexná, radikálna vo všetkých jeho zložkách. Ale zmysel tej zmeny má byť zdravie ľudí. Zdravie a ochrana života. To by malo byť aj zmysel aktivít, ktoré by potom o týždeň z týchto rozhodnutí vzišli. Ďakujem.”

Vladimír Mečiar

(03.03.2012; Televízna stanica Central; Komentár týždňa; 07.00; 15 min.; Prepis: STORIN)

 

 

zdroj: hzds.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>