V. Mečiar: Ako ďalej?

meciar www.ipolitika.sk

16. 02. 2012 - Tlačová konferencia ĽS – HZDS, 15. februára 2012, Banská Bystrica. Analýza vnútropolitickej situácie, volebná kampaň a povolebné východiská.

Stanislav Háber: Dámy a páni, dovolte mi vás privítať tu v Banskej Bystrici, v krajskej kancelárii ĽS HZDS. Na dnešnej našej tlačovej konferencii, o úvodné slovo prosím pána predsedu Vladimíra Mečiara. Nech sa páči pán predseda.

Vladimír Mečiar: Ďakujem pekne. Dámy a páni, ešte raz nás ospravedlňte, ale skôr sa nedalo. Už v Bánovciach nás odklonili na Partizánske a od tej chvíle sa predierame cestami, kde sa len dalo. Cesty nie sú odhrnuté. Tak preto prosím to meškanie, hoci sme šli z časovou rezervou.

Pokiaľ ide o témy, ktoré by sme dnes mohli rozoberať, sú v podstate dve. Idú voľby a tie voľby musia mať obsah a musia byť o niečom. Ten obsah volieb sa týka niekoľkých závažných vecí. V prvom rade Slovensko čelí kríze, ktorá má politický rozmer v tom, že je tu kríza aj v činnosti ústavných orgánov, ktoré nepracujú dlhšie obdobie. Je tu kríza aj politických strán, ktoré v podstate sú vo vnútorných problémoch, nevyriešené vnútorné problémy a predčasné voľby vytvárajú riziko, že si svoje stranícke problémy znovu prinesú do vlády. Je to kríza programová, že vlastne na toto obdobie, ktoré ide teraz, niet reálnych programov, s výnimkou nášho, zdá sa, ako keby boli odtrhnutí od reálneho života.

Pokiaľ ide o zdroje budúceho ekonomického rozvoja, bude treba počítať so stagfláciou, stagflácia znamená stagnáciu ekonomiky a rast inflácie, ktorý už v tomto roku bude výraznejší aj oproti predpovediam, ktoré urobilo ministerstvo financií.

Ďalej treba počítať s tým, že štát nebude mať vlastné zdroje na riešenie väčších investičných programov a bude musieť riešiť budúci rozvoj inými prostriedkami, nemá ani veľké rezervy na vytváranie úspor, v podstate ich má len v mechanizme štátnej správy a v sociálnej oblasti nie sú, tá je na rok 2012, poddiferencovaná, a nesie so sebou množstvo problémov regionálnych, a to je permanentné zaostávanie niektorých regiónov za Bratislavou.

Medzi tie regióny patrí aj kraj Banská Bystrica, z ktorého veľa ľudi odchádza. Tie zaostávania sú výsledkom nerovnomerného rozdelenia investícií, keď väčšina investícií, takmer polovica zostáva v Bratislave, ale napríklad so zahraničných investícií v Trenčianskom Kraji bolo len 9 %, 10 až 14 % sa pohybuje najviacej, oproti Bratislave troj až štvornásobne menej, takže preto to zaostávanie bude dlhodobé, mení sa sociálna štruktúra obyvateľstva, národnostná štruktúra obyvateľstva a vzniká veľký problém so zamestnanosťou.

Problém so zamestnanosťou až na Bratislavu je celoslovenský, po sumarizovaní tých, ktorí sú na úrade práce evidovaní a aj tí, ktorí sú vyradení z evidencie, tí čo sú v zahraničí a tí ktorí v evidenciách, nie sú môžem povedať že ten základný problém, ktorý bude určovať ekonomický a sociálny vývoj na Slovensku, bude v budúcom období spočívať v tom, že reálne z počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov nevie Slovensko dať prácu 700 000 ľuďom v produktívnom veku a z tohto je veľká skupina mladých ľudí, z ktorých časť už emigrovala, časť je k sociálnej emigrácii nútená. Dlhodobejšie je nezamestnaných 130 000 ľudí do 29 roku veku. A po absolvovaní škôl 40% absolventov má problém, akúkoľvek prácu si nájsť.

Toto pochopiteľne deformuje celú sociálnu štruktúru obyvateľstva a má dopady na všetky ostatné odvetvia, pretože nielen že sa tam táto časť vysokoproduktívnej pracovnej sily nerealizuje, ale je vytláčaná trvalo mimo, čím sa mení veková štruktúra obyvateľov, odkázaná na dávky, namiesto aby produkovala. Má to aj negatívny dopad na zakladanie rodín, ktoré sa odkladajú na neskoršie obdobie po tridsiatke, vrátane pôrodnosti. A ešte horšie to je s osamostatňovaním sa týchto rodín, kde už 40 % vznikajúcich manželstiev sa osamostatňujú až po 35 roku veku.

Pokiaľ ide o tento kraj je špecifický ešte v tom že vysoká miera nezamestnanosti ide v okresoch Detva, Poltár, Veľký Krtíš, Lučenec a Rimavská Sobota. V Rimavskej Sobote dosahuje hranicu, trvalo nad 30%, kde súčasne s problémom nezamestnanosti rastie aj problém s rómskou komunitou. Pokiaľ ide o problém, myslím tým to, že početne výrazne veľmi rýchlo rastie, niekoľkonásobne rýchlejšie ako komunita biela, a po mojich návštevách môžem dnes urobiť uzáver, že v tejto komunite nastáva veľký vnútorný proces, hľadajú politické zjednotenie, a spoločné vystupovanie za svoje práva, podobné v ľudskej oblasti a ľudských právach ako má postavenie menšina maďarská. Až na to že chcem upozorniť na to, že tie údaje, tých Rómov je 600 000, z toho k menšine maďarskej, čo sa vykazuje ako maďarská menšina je viac ako polovica Rómov.

Čiže oni aj keď sa hlásia k maďarskej národnosti, etnicky zostávajú na úrovni rómskych komunít a procesy v nich vo vnútri ich sa aj ukazujú, že sa aj organizujú a aj radikalizujú. Ten proces môže v priebehu dvoch – troch rokov viesť k čomusi podobnému, ako boli pochody Martina Luthera Kinga vo Washingtone. Dneska to takto nikto nevidí. Ja som tam bol a videl, takže môžem hovoriť, čo som videl a ako tie procesy prebiehajú.

Pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré Slovensko má, súvisia s tým, že stratilo veľký stupeň dôvery v zahraničí, stratilo ten stupeň dôvery nielen v tom, že klesol rating viacerým krajinám Euroúnie, ale aj Slovensku špecificky klesá rating, klesajú úverové zdroje a zdražujú úrokové sadzby. Problémy sú, nemá stabilnú vládu, nemá predvídateľnú hospodársku politiku, nemá predvídateľné riešenia znižovania zadĺženosti, pretože v kritériu 3% HDP sme 5 percentami tí najhorší v Európe. A niet východiska pre toto riešenie. Tento rok bude ešte horší. Pokiaľ ide o dlhové kritérium 60 %, sme na hranici 50 %, ale bez schopnosti splácať staré dlhy. Na ktoré si treba požičiavať a brať nové úvery. Takže aj tento limit pre rozvoj ekonomiky nie je splniteľný.

Ďalej, napriek tomu že sa hovorí o koalíciách a rôznych kritériách, nie je možné uvažovať s vystúpením Slovenska z Európskej únie aj preto, že tam vyvážame 80 % svojho obchodu, aj preto, že sme orientovaní jednoznačne na integráciu, ale aj preto že tá integrácia je vlastne na Slovensku. Moja otázka či SaS – ke, čí SNS – ke, či ďalším, ktorí to propagujú je veľmi jednoduchá, čie sú banky ? No banky patria podnikateľom ktorí sú zo štátov, ktoré sú v EÚ. Čie sú ekonomicky rozhodujúce podniky ? Patria podnikateľom zo štátov EÚ. Okrem oceliarní v Košiciach. Čiže celá ekonomická sila v podstate je pod kontrolou podnikateľov, ktorí patria do tohto pásma. A vláda, ktorá by neplnila tieto požiadavky ocitne sa v dlhodobej kríze.

SaS – ka sa hrdí tým, ako je proti niektorým veciam a ako ľúbivo vystupuje. V skutočnosti aktivity SaS – ky nám priniesli len to, že pri tvorbe fiskálnej únie, vlastne už prestal platiť princíp súhlasu všetkých a začal platiť princíp súhlasu väčšiny. Pri rokovaniach to odôvodňovali práve tým, že bezvýznamná skupina u nás, ktorá má 250 členov, mohla cez politický mechanizmus, zastaviť vlastne pokus o záchranu a ozdravenie eura v celej EU.

Takže tento vonkajší rozmer v politike si budeme musieť vedieť obhájiť podobne, ako zaujať oficiálne stanoviská k vývoju v Maďarsku, ktorý prekračuje a zasahuje politicko-právne na naše územie, ale bohužiaľ i napriek tomu, čo hovoria Spojené štáty, Európska únia, Európsky parlament, mnohé iné organizácie, Slovensko mlčí. Ide o Orbana a jeho vládu, Jobbik ako jeho pomocníkov vo vládnych štruktúrach.

Pokiaľ ide o ďalšie otázky a problémy Slovenska, existujú vo všetkých sociálnych sférach, ktoré súvisia zo zdravotníctvom, školstvom, v tomto roku budú zakonzervované, nebudú riešené, je reálny predpoklad začať v roku budúcom. Ale to budú musieť byť subjekty, ktoré toho budú schopné.

Samozrejme existuje problém aj kultúry aj sociálnych vzťahov, najmä vo vzťahu k starším ľuďom, kde tie Radičovej prognózy o odchode do dôchodku 66 rokov sú fantazmagórie, ktoré sú nerealizovateľné v sociálnom systéme Slovenska. V podstate by to znamenalo, že pre mužov by tam zostali len štyri roky na poberanie dôchodkov, aj to len za predpokladu, že dožijú, že ich to vyčerpanie – pracovné, nepoloží skôr.

Pokiaľ ide o otázky súvisiace s tým, kto by mal tieto problémy riešiť v NR SR, tak vidím, že tu tá politická línia sa pohybuje pre mňa akoby po línii starých a nových strán, ja by som na to chcel povedať že nové politické strany neexistujú. Politická strana by mala mať hodnotové začlenenie, mala by mať svoju politickú štruktúru, mala by mať svoju základňu členskú, na celom území štátu a aj pôsobiť na celom území, také boli kedysi uvažované politické kritériá.

Dneska sú to záujmové skupiny, veľa razy postavené na osobných ambíciách, ktoré vedú k tomu, aby sa nejakým spôsobom dostali k rozhodovaniu o štátnych zdrojoch, ale v žiadnom prípade nevedia, ako štát riadiť a čo by v tom štáte mali urobiť. Sú to väčšinou amatérske zoskupenia nadšencov, ktorí si myslia, že „fčulká” budeme my. Vidia vonkajšie znaky, ale nevidia obsah tejto práce. Pokiaľ ide o politické podmienky, že vôbec môžu takéto zoskupenia vznikať, považujem to za základnú chybu zákonov Slovenskej republiky. Toto nie je vyriešené tak v zákone o politických stranách, ako aj v zákone o voľbách.

Pokiaľ ide o to, čím niekto získava nejakú popularitu a zdá sa, že aj budú, tak môžem povedať, že strana 99 %, je strana, ktorú založili jedno percentní, na svoj vlastný prospech a úžitok. Poznám ich osobne, poznám ich ekonomické zázemie, i s ekonomickými problémami, ktoré takto chcú vyriešiť.

Je to taká Gorila obchvatom. Že nie že by niekomu niečo dali, ale vybudujú si vlastnú stranu, s tou stranou sa dostanú do parlamentu a do vlády, pretože časť Slovákov zopakuje efekt, ktorý bol pri strane pána Schustera a pána Ruska a pri SaS – ke. Urobí to isté štvrtý krát, že budú čakať, že to je niekto nový s niečím novým. A čaká ich rovnaké sklamanie, ako tie predchádzajúce tri razy s tým, že rodina, ktorá túto stranu založila si vyrieši niektoré svoje ekonomické a finančné problémy.

www.ipolitika.sk

Takže je to všetko naopak a netreba tomu veriť. Pán Matovič ani stranu nechce založiť, on chce založiť združenie nezávislých osôb, čo samo o sebe je myšlienka zaujímavá ale neuplatniteľná. Na tejto myšlienke bola na Ukrajine založená strana „Ruch“, kde prišli nezávislé osoby do parlamentu a vtipom rozhodovania bolo to, že nikto nevedel, aké bude politické zoskupenie večer, keď ráno pri nejakom začínali. Pretože nie sú ukotvení do skupín, nemajú väzby k územiu, kvôli čomu začínali, tak voľné združenia sa voľne prechádzali pri každom probléme inak a dokázali pri tom probléme niekoľko krát meniť i stanoviská, čo viedlo k dosť veľkej kríze ukrajinskej spoločnosti a dodnes sa nevie s tým vyrovnať. Okrem zahranično-politických problémov.

Takže ani to nie je riešenie. To, že kandiduje 26 strán, dokazuje skôr krízu politických strán, než hodnotovú orientáciu politických strán. Tvorba koalícií je veľmi problematická. Ak by mala zostať terajšia nefunkčná koalícia – neprinesie nič nové, tým viacej, že model Dzurindu s rýchlymi voľbami, ktorý mal vylúčiť Radičovej krídlo, nevyšiel. Problém nesie so sebou – ak by ho vniesol do parlamentu a do vlády, znovu podľahne, pričom KDH je pred vnútornou krízou. Most – Híd v zápase o voliča maďarskej národnosti sa opiera o časť Slovákov, ale tak ako vždy robí tú istú politiku, čo SMK, ibaže s úsmevom a šarmom. Ale obsahovo sú naprosto totožní. Nie sú to bratranci, sú to bratia od tej istej matere.

Pokiaľ ide o SNS, je v situácii že súboj Belousovová – Slota, ešte len začína, prenáša jeho ťažisko do Žilinského kraja, obidvaja. Čiastočne do Trenčianskeho kraja.

Pokiaľ ide o nás, u nás je situácia taká že vieme povedať, že drvivá väčšina štruktúr Ľudovej strany HZDS poctivo robí. Poctivo robí, to znamená, že usiluje sa získať vplyv tak, aby to nebolo finančne náročné, ale aby sa s ľuďmi rozprávali s očí do očí. Zatiaľ v prieskumoch verejnej mienky to výsledok neprináša. Predpokladám, že bude sa v posledných štrnástich dňoch formovať iný model, ako predpokladajú terajšie výskumy verejnej mienky a očakávame, že tam tá podpora sa nakoniec prejaví a že Ľudová strana HZDS by v parlamente, podľa všetkého mala byť. Ozaj tá iniciatíva je v porovnaní s rokom 2010, neporovnateľne väčšia. Násobkom väčšia.

Pokiaľ ide o stranu Smer, sú také dve kritériá, ktoré táto strana má.

Jedno, že by rada, podľa vyhlásenia Róberta Fica, z decembra, utvorila koalíciu s SDKÚ, KDH, Most-Híd, pričom tento rámec takejto koalície sa jej veľmi zužuje, tým viac, že ho niektorí odmietajú. Niektorí vlažne, ale takáto koalícia na Slovensku už bola v rokoch 1998 – 2002. A jej jediný úspech bol v tom, že SDĽ prestala existovať. Vtedy bol pán Róbert Fico podpredseda Strany demokratickej ľavice. Takže skúsenosti má.

Druhé, že Smer vrhá všetky sily do volieb tak, aby vládnuť mohol sám, pričom poznajúc vnútorné mechanizmy tejto strany, schopnosť uniesť sa vlastnými predstavami bez nejakej brzdy a alternatívneho názoru by mohla spoločnosti spôsobiť ďalšiu krízu. Preto nie som prívrženec tohto názoru.

Pokiaľ ide o nás, my si partnerov nevyberáme, my hovoríme že treba byť v parlamente, doniesť tam témy ktoré považujeme za správne a reálne, ako hodnotenie života vo všetkých oblastiach a povedať reálne, že ten problém Slovenska nie je o tom, o čom sa rozpráva v televízii, ale je to problém daní a práce pre 700 000 ľudí, že je to problém chudoby, v ktorej dneska sa ocitá 680 000 ľudí. Blíži sa k nej v krátkom čase 550 000 ľudí. Vždy, keď je hranica chudoby tak sa počíta jeden na hranici plus jeden člen rodiny, plus manžel alebo manželka čiže x 3, tak počítame že milión dvesto krát tri je tri šesťsto, a je nás päť miliónov štyristo, tak taký luxus, aby Slovensko udržalo do chudoby viac ako polovicu svojich obyvateľov, si dovoliť nemôžme. Ale celý vývoj ide týmto smerom.

Čiže buď voľby ho obrátia, alebo tieto skutočnosti nastanú. Voľby sami o sebe nevyriešia problém, vyriešia len skladbu politickej reprezentácie, aj to skôr pod dojmom než pod efektívnym poznaním. Je to postavené viacej na reklame, ktorá ide cez televízie, ako na reálnych analýzach. Nakoniec ľudia svoje danosti chápu veľmi reálne, ale pokiaľ ide o výber toho, kto by to mal vyriešiť tak tam už toľko reality nie je.

Predpokladám, že škandály okolo korupcie na Slovensku ktoré sú tu teraz vypuklé, môžu ovplyvniť účasť vo voľbách, ale môžu aj ovplyvniť hlasy pre jednotlivé subjekty. Akoby otvárajú dvere novým, ale nových niet. Takže to je taká dilema, ktorá hovorí o tom, že na výkon politickej činnosti treba aj podporu ľudí, ale treba aj odbornú spôsobilosť. Tá odborná spôsobilosť sa získa rozsiahlou praxou, ktorá v politických stranách, tých ktoré kandidujú do tej dvadsaťšestky, dnes nie je, mala by niekde rásť niekde od komunálnych, od regionálnych k celoslovenským. Nie sme v roku 1989, že meníme systém a nastupuje prvá vlna a po nej druhá vlna. A po druhé, že všetky veci ,ktoré sa dejú sa dejú na úkor reálnych analýz a odborných politologických východísk pre Slovensko v najbližšom období.

Dámy a páni toto je zhruba to všetko čo, som mohol dnes zhruba povedať. Pokiaľ ide o nás a volebnú kampaň, ak vás tieto veci zaujímajú tak musíme vychádzať z toho že my nemáme škandály a ani sponzorov, ideme za zdroje na ktoré sa skladajú v jednotlivých krajoch a okresoch poslanci a že dodržujeme tie normy ktoré máme, preto aj bilboardov je menej, aj upútaviek je menej. Ale o to viacej reálnej práce medzi ľuďmi, v obciach na dedinách. Niekde chodia od dverí k dverám, niekde to robia oznamovaním programov, schránkovaním. Niekde rozhovormi v skupinách ale aktivity sú po celom Slovensku. Takže to nás napĺňa optimizmom, že raz tento tlak bude musieť priniesť pozitívny výsledok o to viac, keď pozitívnu skúsenosť ľudia s nami v krízových časoch mali. No a teraz znovu potrebujú silné subjekty ktoré nás s krízy vyvedú.

Takže toto sú skutočnosti, o ktoré môžeme povedať, že v týchto voľbách pôjde. A tak, ako po vzniku tejto vládnej koalície som oznámil svojim kolegom, rýchlo robme, lebo v septembri 2012 nás čakajú predčasné voľby, sekol som sa v pár mesiacoch, tak po tom, aký bude výsledok volieb, môžem povedať, že aký bude výsledok hospodárskeho a sociálneho vývoja vrátane ďalších volieb, 11 marca. Niekedy k večerným hodinám. Dneska je to tajnička z rozličnými variantmi, ale vecné problémy sú tie, o ktorých som hovoril. Ak sa tie nevyriešia, kríza bude rásť a bude horšie.

Ja viem, že treba sľubovať pred voľbami, ale to sa dá len poctivou prácou na zmene týchto pomerov. Ďakujem.

Stanislav Háber: Ďakujem pekne. Nech sa páči vaše otázky.

Otázka: Ak by ste, pokiaľ ide o nezamestnanosť, riešili tie problémy? Ide o tie jednotlivé regióny.

Vladimír Mečiar: Existovali programy rozvoja regiónov ktoré boli verejne predstavené v roku 1998, až po úroveň obcí v každom regióne. Tie programy predpokladali aj ekonomický rozvoj a osídlenie, predpokladali aj integrované investície na ozdravenie a predpokladali aj nasadenie istých ekonomických aktivít.

Tieto programy platili len do konca volebného obdobia 98, ďalej neplatia. Nejaké náznaky riešenia týchto problémov regiónov boli urobené v niektorých vládnych materiáloch, ale aj sa neplnia, aj nešli do podstaty. Základná vec, ktorá sa musí udiať, v týchto oblastiach je vytvoriť podmienky pre vstup kapitálu.

Však ak som sa napríklad ujal trasy Nitra – Šášovské Podhradie, tak ako lokálpatriot pre Banskú Bystricu, s tým že inšpirácia bola vo Volkswagene Bratislava, ktorí povedali, môžeme dať nejaké kapacity do Zvolena a Bystrice, ale podmienka je do dvoch hodín v Bratislave.

Čiže toto je jedna z ciest a toto otváranie musí isť ďalej, naprieč celým Banskobystrickým krajom a mal by spojiť aj ďalšie okresy smerom na sever. To je dopravné otvorenie. Predpoklad je v obrovskej investície v podobe širokorozchodnej, ktorá by týmto krajom mala prejsť a dať prácu. Dopravné systémy by tiež mohli dať prácu.

Ďalej je to otázka služieb, ktoré potrebujeme na podnikanie, kde nie náhodou boli sústredené vysoké školy práve v Banskej Bystrici a vo Zvolene, aby pripravovali ľudí na niektoré z týchto úloh, ktoré budú, ale aby aj začali predovšetkým mladí ľudia sa usilovať. A čo sa stalo ?

V týchto najzaostalejších regiónoch nám práve mladí odchádzajú. Odchádzajú práve najvzdelanejší. Čiže tá štruktúra ľudí sa mení stále viac na tých, čo sú na pomoc odkázaní, než na tých, ktorí by tam vedeli priniesť samostatné ekonomické aktivity.

Boli kedysi bonifikácie, že podniky ktoré vykonávali aktivitu na území tohto kraja, Prešovského a časti Košického, kde bola tá vysoká nezamestnanosť, mali zníženú daň. Potom to bohužiaľ zneužívali. Boli bonifikácie na zamestnanosť. Boli špeciálne programy podpory pre každý región, a každý okres mal spracovaný plán rozvoja schválený vládou a tie pridelili peniaze podľa tohto plánu, pretože iba podpora niektorej miestnej aktivity to nič neznamená.

Je jasné že Banskobystrická aglomerácia nemôže mať tie programy, ekonomické, ktoré má Bratislava, no musí mať svoje. Ťažko je aj hovoriť o prepojení na tie, ktoré sú na severe smerom k Žiline, lebo tam chýbajú cesty, tam môžeme prísť cez Martin alebo cez Ružomberok, čo niektorých vedie že poďme vybudovať obchvat Bystrice smerom na Ružomberok.

Z hľadiska priority by malo byť, poďme urobiť rýchlodráhu do Rimavskej Soboty, ktorá ekonomicky prinesie viac, celej tejto oblasti. Ako iba prepojenie diaľnic, ktoré môže byť riešené s okruhovaním cez Košice. Ak prejdeme za Rimavskú Sobotu za tie isté peniaze a rýchlejšie. Tak je tu otázka, že ako ďalej.

Zostáva otvorené poľnohospodárstvo ktoré upadá na celom Slovensku zhruba na jednu tretinu výkonnosti v živočíšnej výrobe. Ostáva otvorená otázka lesného hospodárstva, to by mohlo dať prácu ľuďom.

Zostáva otázka stavebníctva, ktoré v tejto oblasti prestalo efektívne pôsobiť. Bez peňazí a väčších investícií cielených vládou to nepôjde. Vláda má možnosť ešte prejsť na priame zahraničné investície a v niektorých veciach môže prejsť na PPP projekty. Ale vlastné zdroje na podporu mať nebude.

Pokiaľ ide o miestne samosprávy, tak veľmi veľa samospráv padá, pre nedostatok peňazí, obmedzujú svoje činnosti, teda nielen preto, že by zle hospodárili, ale predovšetkým preto, že štát v snahe zakrývať svoje schodky prenosom časti schodkov na miestne samosprávy. Je to fungovanie reálneho stavu už dlhov na Slovensku. A samosprávam povedali, môžete si to vyriešiť daňou z pôdy, čo nie je riešením pre väčšinu obcí, A buď nesvietia alebo už zastavili niektoré činnosti, ktoré obecné úrady robili. A podobné opatrenia sa dotýkajú aj miest. Čiže to čo by malo viesť k tomu že sa niekde kríza zastaví a začne oživovanie sa na Slovensku zvlášť neúmerne predlžuje.

Chcem upozorniť na Rimavskú Sobotu, na trend ktorý je v pôrodnici, na jedno biele dieťa sa rodia tri rómske.

Ďakujem za pozornosť.

Stanislav Háber: Ďakujem. Sú ďalšie otázky? Nie? Ďakujeme a dovidenia niekedy na budúce opť v Banskej Bystrici.

Vladimír Mečiar: Dovidenia.

Prepis: Monitor

 

ydroj> hzds.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>