Úspešné pôdohospodárstvo – príťažlivý vidiek.

zmena z dola www.ipolitika.sk

22 rokov nezáujmu vlád priviedlo slovenské poľnohospodárstvo do veľmi ťažkej pozície v prostredí silnej konkurencie krajín EÚ. Negatívny postoj vlády a zlé manažovanie celého odvetvia zapríčinilo nárast nezamestnanosti o 200 tisíc pracovníkov. Za ostatných 10 rokov prišlo o prácu 30 tisíc zamestnancov, výkonnosť odvetvia poklesla o 40 %, zvýšila sa zadlženosť podnikov a nepriaznivá obchodná bilancia agropotravinárskych produktov dosiahla v roku 2010 rekordných -980 mil. €. Jedným z dôsledkov je odliv mladých ľudí z vidieckych oblastí a zníženie kvality života občanov na vidieku. Pokiaľ by budúca vláda pokračovala v utláčaní pôdohospodárstva a nezmenili by sa diskriminačné podmienky zo strany EU 15, reálne hrozí systému poľnohospodárstva na Slovensku rozpad.

  1. Vrátime agrárnu politiku späť medzi priority novej vlády.

 

Agrárna politika sa musí stať jednou z priorít vlády tak, ako tomu je v krajinách s vyspelým poľnohospodárstvom a potravinárskym priemyslom.

 

Zmeníme filozofiu pohľadu na agropotravinárstvo a lesníctvo ako odvetvie, ktoré má nie len produkčné, ale i mimo produkčné funkcie – zabezpečovanie potravinovej bezpečnosti štátu, ochranu a udržiavanie prírodných zdrojov, udržiavanie kultúrneho rázu krajiny, tvorbu rekreačného prostredia, udržiavanie sídelnej štruktúry a ďalšie environmentálne služby vidieka.

 

Na úrovni vlády budeme bezodkladne riešiť diskriminačnú politiku EU 15 voči Slovensku ako prístupovej krajine. Budeme požadovať zmenu v štruktúre výdajov v kapitolách štátneho rozpočtu už pre rok 2012.

 

  1. Zastavíme pád výkonnosti agropotravinárskeho odvetvia.

 

Hlavnou príčinou oslabenia agropotravinárskeho odvetvia v ekonomike Slovenska je systematický útlm poľnohospodárskej a potravinárskej výroby samotnou vládou.

 

Výsledkom zníženia výkonnosti je dlhodobá podkapitalizácia a vysoká miera zadlženosti slovenských poľnohospodárov. Bankové úvery ale i nevýhodné dodávateľské úvery pohlcujú financie a nezostáva priestor na rozvoj a obnovu zastaraných strojov, technologických zariadení, skladovacích priestorov, hospodárskych objektov a pod.

 

Primeranú rentabilitu tohto odvetvia je možné v budúcnosti dosiahnuť len masívnymi investíciami. Udržanie produkčne výkonného poľnohospodárstva, ktoré zabezpečí obhospodarovanie pôdneho bohatstva celej krajiny bude našou absolútnou prioritou aj štátnym záujmom SR.

Pripravíme reformu poľnohospodárskej politiky tak, aby sme v období rokov 2013-2020 boli schopní konkurencie v priestore strednej Európy.

 

  1. Ochránime poľnohospodárov v kritických situáciách.

 

Jedným z našich prvých krokov bude zriadenie krízového manažmentu pre riešenie okamžitých aj dlhodobých systémových opatrení. Všetky tieto opatrenia budú zamerané na zmiernenie dopadov blížiacich sa hrozieb pre slovenské pôdohospodárstvo.

 

Ihneď začneme pripravovať záručný mechanizmus na zmiernenie dopadov mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú kolísaním cien na svetových trhoch s poľnohospodárskymi komoditami, poklesom realizačných cien komodít v jednom poľnohospodárskom roku, neočakávaným nárastom priamych nákladov na výrobu, ako aj mimoriadnych situácii zapríčinených klimatickými zmenami.

Budeme sa usilovať odvrátiť hrozbu znižovania stavov v živočíšnej výrobe následkom postupného rušenia platieb za VDJ,  blížiaceho sa termínu ukončenia kvôtácie kravského mlieka a podobne.

 

  1. Vytvoríme atraktívne podmienky pre začínajúcich mladých poľnohospodárov.

 

Prestarnuté poľnohospodárstvo znižuje šance reformovať toto odvetvie. Moderné konkurencieschopné poľnohospodárstvo potrebuje generačnú výmenu, ktorá umožní nahradiť zabehnuté stereotypy a zastarané metódy dynamickým a inovatívnym prístupom s využitím nových poznatkov vedy a výskumu.

www.ipolitika.sk

 

Pripravíme koncepciu podpory pre začínajúcich mladých poľnohospodárov. Podporu zameriame na vytvorenie štandardných pracovných podmienok pre mladých hospodárov z dôvodu zvýšenia atraktivity povolania.

 

Našim cieľom je udržať čo najväčší počet absolventov VŠ a SŠ odborov poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo a veterinárna starostlivosť vo vidieckych oblastiach. V znevýhodnených a odľahlých oblastiach stimulujeme ich usadzovanie tzv. služobnými bytmi. Existujúcu populáciu na vidieku stabilizujeme vytvorením pracovných príležitosti a zabezpečením vyššej životnej úrovne.

 

  1. Podporíme potravinárov v nerovnom boji s obchodnými reťazcami.

 

S tichým súhlasom minulých vlád a prostredníctvom zahraničných obchodných reťazcov obsadili náš domáci trh zahraničné potravinové výrobky. Dôsledkom bola strata pozícií a zvrat tohto mimoriadne nepriaznivého stavu bude zložitý a dlhodobý proces.

Práve preto sa budeme intenzívne zaoberať problematikou nevyvážených vzťahov v zásobovaní potravinami medzi obchodnými reťazcami a potravinármi. Zavedieme opatrenia na elimináciu nevýhodných kontraktačných podmienok, ktoré okrem iného vedú k nerovnomernému prerozdeľovaniu ziskov medzi účastníkmi potravinového reťazca, deformujú ceny a konkurenciu na voľnom trhu. Dôraz budeme klásť na zaistenie vyváženosti „vyjednávacej sily“ v záujme prvovýrobcov, spracovateľov a spotrebiteľov.

Cieľom je zvýšiť pridanú hodnotu v potravinárskych podnikoch a tým i finančnú stabilitu pre ich ďalší rozvoj.

 

  1. Dokončíme pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva.

 

V zrýchlenom režime dokončíme celý proces pozemkových úprav v súlade s koncepciou usporiadania pozemkového vlastníctva v SR.

Proces obnovy evidencie pôvodných pozemkov a právnych vzťahov k nim je pre podnikateľské subjekty hospodáriace na pôde základnou požiadavkou pre transparentnosť vzťahov, čerpania financií zo štrukturálnych fondov i všeobecných istôt.

Pre nedostatok finančných prostriedkov v štátnom rozpočte nie je tento proces ukončený ani po 22 rokoch.

 

  1. Rozvoj vidieka nie je pre nás fráza, ale reálny projekt pre celú krajinu.

 

Poľnohospodárstvo a lesníctvo sú historicky neoddeliteľnou súčasťou vidieka na Slovensku. Hospodárenie na pôde je súčasťou našej národnej identity a tradičná ľudová kultúra je odrazom materiálnych a duchovných stránok vidieckeho života. Podpory do zaostalých regiónov a vidieckych oblastí musia zvýšiť ich atraktivitu a pre obyvateľov vyššiu životnú úroveň a kvalitu života. Zväčšovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými regiónmi Slovenska je možné zastaviť len zmenou prerozdeľovania financií zo štrukturálnych fondov EÚ.

 

Odmietame byť len udržovateľmi znevýhodnených horských oblastí. Presadíme nový prístup a mechanizmus manažovania regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom je synchronizácia Regionálneho operačného programu, Programu rozvoja vidieka, Operačného programu Rybné hospodárstvo aj programov z jednotlivých rezortov tak, aby sa zvýšila celková efektivita.

 

  1. Uplatníme odborný personál namiesto straníckych kádrov.

 

Zastavíme politické čistky vo verejnej správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, príslušných orgánoch štátnej správy i inštitúciách v pôsobnosti rezortu. Obsadzovaním odborných postov výberovými konaniami zavedieme stabilnú, apolitickú a najmä profesionálnu štátnu službu.

Tento krok považujeme za základný predpoklad zvyšovania produktivity, efektívnosti a spravodlivého prideľovania dotácií i spravovania verejných záležitosti. Je podmienkou profesionálnej a zmysluplnej prípravy reformy slovenského poľnohospodárstva na roky 2014-2020.

 

 

Vrátime poľnohospodárom dôstojné miesto v spoločnosti.

 

zdroj: zmenazdola.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>