Tlačová beseda KSS pred voľbami

tlacovka_w www.ipolitika.sk

V bratislavskom Dome novinárov sa 1.2.2012 konala tlačová beseda Komunistickej strany Slovenska, ktorá bola zameraná na problém diskriminácie KSS zo strany médií v súvislosti s marcovými predčasnými parlamentnými voľbami.Predseda KSS Jozef Hrdlička uviedol, že KSS už dlhšie obdobie zaznamenáva totálnu mediálnu blokádu vo vzťahu ku KSS. Táto blokáda sa prejavuje úplným ignorovaním tlačových besied KSS, zámerným nezverejňovaním stanovísk a tlačových vyhlásení KSS k rôznym aktuálnym udalostiam. Takmer úplne sú médiami ignorované aj aktivity a podujatia organizované komunistickou stranou na rôznych miestach Slovenska, či sú to rôzne demonštrácie proti prepúšťaniu, či je to organizovanie aktuálnych petícií alebo podpory aktivít niektorých občianskych hnutí, v boji proti nespravodlivostiam súčasnej doby.

.
Médiá si už zvykli na to, že pokiaľ aj zverejnia nejaké informácie o KSS, o jej predstaviteľoch, vždy sa usilujú iba o ich zosmiešňovanie a vytváranie negatívneho obrazu o KSS. Čím bližšie je naša spoločnosť k predčasným parlamentným voľbám, tým viac sa táto mediálna blokáda vyostruje. Uviedol konkrétny príklad televízie TA3, ktorá už uskutočnila viacero diskusných relácií jednotlivých politických subjektov slovenskej politickej scény, ktoré sa uchádzajú o podporu voličov v predčasných parlamentných voľbách. Je príznačné, že KSS je z toho úplne vynechaná a doteraz sme nezaznamenali žiadny záujem tejto televízie o vyjadrenie názorov KSS k aktuálnym problémom. Aj televízia Markíza, pri prezentácii programov jednotlivých politických strán, KSS úplne ignorovala, akoby vôbec neexistovala.
.
V médiách pri tom dostávajú pomerne veľký priestor aj úplne nové alebo záhadné zoskupenia, prezentované napríklad pani Mojsejovou alebo Igorom Matovičom a podobne. Podpredseda KSS Jalal Suleiman doplnil, že už je na Slovensku typické, že pred voľbami sa z ničoho-nič objavia nové „politické strany“, ktoré vďaka štedro financovanej demagogickej kampani ohúria médiá, časť obyvateľstva a v podstate tak pomôžu hlavne pravici, nechajú však za sebou spúšť. Ako príklad menoval strany ako SOP, ÁNO, SaS a teraz je tu strana 99%.
.
Aj podpredseda KSS Pavol Suško uviedol konkrétny príklad z náhodne vybraného dňa, kde sa už v titulkoch spravodajstiev médií viackrát spomínali, živelne alebo cielene vytvorené, často priam exotické politické subjekty. Na tomto príklade ukázal, že takéto strany majú omnoho väčší priestor v médiách ako KSS. Pritom, na rozdiel od KSS, nedisponujú prakticky žiadnou členskou základňou a nemajú ani ucelené programy.
.
Predseda KSS Jozef Hrdlička konštatoval, že kvôli diskriminácii neparlamentných strán v predvolebnej súťaži, KSS zvažuje možnosť obrátiť sa k európskym inštitúciám s podozrením zámernej diskriminácie médií voči KSS.
.
Uviedol, že antikomunistická hystéria sa už stala každodennou súčasťou viacerých oblastí spoločenského života. V Národnej rade SR tak boli prijaté aj viaceré zákony, ktorých obsah bol ladený v antikomunistickom duchu, ktoré prekrúcajú novodobú históriu Československa a Slovenskej republiky, ktoré deformujú a očierňujú pravdu o období socializmu v Československu. Zdôraznil, že KSS to vníma ako cielený útok proti Komunistickej strane Slovenska.
.
Ako príklad konkrétneho antikomunistického útoku proti KSS uviedol Jozef Hrdlička nedávno schválenú novelu trestného poriadku, kde sa hovorí, že popieranie akýchsi zločinov komunizmu je trestným činom. Táto právna norma bola vzápätí použitá k výpadu proti KSS pred predčasnými parlamentnými voľbami. Médiá a len médiá, veľmi promptne informovali o začatí vyšetrovania voči KSS z údajného podozrenia, že KSS popiera takzvané zločiny komunizmu. A o zastavení vyšetrovania, kvôli nepotvrdeniu podozrení, sa KSS dozvedela opäť iba z denníka SME.
.
Ako Jozef Hrdlička zdôraznil: je zarážajúce, že KSS nedostala vôbec žiadne relevantné informácie o takomto počínaní orgánov činných v trestnom konaní.
.
Ako uviedol, to všetko svedčí o tom, že tu existuje konkrétny záujem, pred predčasnými parlamentnými voľbami, diskreditovať a očierniť KSS v očiach voličov. Jozef Hrdlička ďalej zdôraznil, že KSS je jediným politickým subjektom na slovenskej politickej scéne, ktorý vo svojom volebnom programe hovorí o nevyhnutnosti systémových zmien. Okrem iného uviedol, že v programe s príznačným názvom „Program na záchranu Slovenska“ je zvýraznená nutnosť demokratizácie sociálno-ekonomického systému na Slovensku. Zdôraznil najmä nutnosť, vedľa súkromného ekonomického sektora, obnoviť na Slovensku silný a stabilný štátny sektor. V poľnohospodárstve je to zároveň obnovenie silnej a stabilnej družstevnej poľnohospodárskej veľkovýroby.
.
Ako uviedol, je pochopiteľné, že prípadná realizácia takéhoto programu ohrozuje záujmy určitých ekonomických skupín, neoliberalistických a pravicových politikov. A to je hlavný zdroj silnejúceho antikomunizmu.
.
Jozef Hrdlička povedal, že: KSS podporuje nezávislé hnutie za dôsledné vyšetrenie a odsúdenie účastníkov figurujúcich v korupčnej afére tzv. Gorily. Považuje to za jasný prejav nesúhlasu verejnosti so súčasným politickým systémom na Slovensku. Povedal, že KSS zvažuje organizovanie akéhosi „okrúhleho stola“ neparlamentných politických subjektov a hnutí, ktoré neparticipovali na vláde, nie sú zainteresovaní v kauze „Gorila“, ani iných podobných káuz a spoločne hľadať východiská z tejto situácie pri spoločnom potieraní všetkých negatívnych protispoločenských tendencií.
www.ipolitika.sk
.
Ďalej uviedol, že aj z materiálov okolo kauzy Gorila vyplývajú určité fakty, ktoré potvrdzujú podozrenia, že vo voľbách v rokoch 2006 a aj 2010 došlo k manipuláciám, ktoré najmä vo voľbách roku 2006 odčerpali hlasy pre KSS a volebné výsledky tak znemožnili opakované pôsobenie KSS v parlamente. V súvislosti s týmto podozrením sa KSS obrátila listom na šéfa Európskeho parlamentu, v ktorom ho požiadala, aby Európsky parlament poslal na Slovensko, v čase konania predčasných parlamentných volieb, nezávislých medzinárodných pozorovateľov, ktorí by monitorovali priebeh a vyhodnocovanie výsledkov hlasovania v marcových predčasných voľbách.
.
Ako ďalšiu dôležitú okolnosť v súvislosti s kauzou „Gorila“ Jozef Hrdlička uviedol, že aj KSS disponuje konkrétnymi materiálmi a aj svedectvami ľudí, ktoré hovoria o tom, že, v čase delenia majetku bývalej Československej federatívnej republiky, došlo v rámci účtovníctva k „presunu“ značných ekonomických prostriedkov aj mimo dvoch oficiálnych účtov republík. Povedal, že KSS sa v krátkom čase obráti na kompetentné orgány, aby mohlo dôjsť k prešetreniu pravdivosti uvedených podozrení.
.
V rámci otázok sa redaktor Slovenského rozhlasu zaujímal o „niekoľko vecí“. V súvislosti s kauzou ohľadne „zločinov komunizmu“ mal vraj možnosť na Internete čítať vyjadrenia predsedu KSS. Jozef Hrdlička tam údajne exaktne uviedol, že žiadne zločiny komunizmu neexistovali. Požiadal predsedu KSS o vysvetlenie.
.
V odpovedi predseda KSS uviedol, že problém je v samotnej definícii pojmu „komunizmus“. Ako povedal, vo zverejnenom vyhlásení KSS, ale aj v ďalších vyjadreniach sa uvádza, že KSS skutočne popiera zločinnosť komunistickej ideológie. Odvolal sa na fakt, že žiadna medzinárodná, či iná organizácia alebo inštitúcia, ani OSN, neoznačili komunistickú ideológiu a komunistické myšlienky za zločinecké. Súčasná KSS obnovila svoju činnosť v roku 1992. Po oslobodení sa vtedajšia KSČ pokúsila budovať nové spravodlivejšie spoločenské zriadenie. Nevyhla sa pri tom viacerým chybám a nedostatkom. KSS už viackrát uznala, že sa udiali aj viaceré protiprávne činy, a došlo aj k porušovaniu ľudských práv. Tieto skutočnosti dnešná KSS nepopiera, naopak, viackrát vyzývala nielen politikov, ale aj orgány činné v trestnom konaní, aby takéto veci, ktoré neustále omieľajú niektorí politici a inštitúcie ako ÚPN, seriózne vyšetrili a keď treba, aby začali aj trestné stíhanie voči konkrétnym vinníkom, ktorí porušili vtedajšie platné zákony a ústavu ČSSR. Myšlienky komunizmu a socializmu sú však založené na vysoko humanistických hodnotách. V podotázke redaktor SRO požiadal o vysvetlenie, kde je teda fundamentálny rozdiel medzi zločinmi komunizmu a zločinmi nacizmu, ktoré sa tiež udiali za štátneho zriadenia, ktoré bolo výsledkom normálnych, legálnych volieb.
.
Predseda KSS Jozef Hrdlička opakovane zdôraznil, že KSS nesúhlasí s nesprávnym označením pojmu „zločiny komunizmu“. Ako povedal, rozdiel je v zásadnom rozdiele dvoch ideológií, v ich hodnotách. Fašistická, či nacistická ideológia už vo svojich základoch vychádza z nehumánnych, rasových a asociálnych teórií nadradenosti a predurčenosti, otvorene pri tom hlása národnú, rasovú, náboženskú, ale aj triednu neznášanlivosť. Okrem iného zdôraznil, že komunistická ideológia hovorí o „triednom boji“, ktorý chápe ako objektívny sociálno-ekonomický proces, ktorý tu vždy bol a bude a ktorý je vlastný triedne rozdelenej spoločnosti.
.
V odpovedi na otázku, aký systém teda vyhovuje komunistickej strane, keď hovorí o zmene systému, predseda KSS zdôraznil, že: KSS chce prekonať politický systém, v ktorom vládne trh, peniaze a kapitál. Chce nájsť alternatívu voči tomuto systému, aby boli adekvátne prerozdeľované spoločenské zdroje, ktoré vyprodukuje ľudská civilizácia tak, aby slúžili v prospech väčšiny ľudskej spoločnosti a nielen malým kapitálovým skupinám. Kapitalistický systém je v kríze a všemocné fungovanie voľného trhu zlyhalo. Zdôraznil, že socializmus, ktorý sa spomína v programe KSS, nie je kópiou socializmu spred roku 1989, ale je postavený na základné piliere, ktoré je nevyhnutné v dnešnej spoločnosti riešiť. Ako uviedol, základom je silný štátny sektor. Aby mohol štát fungovať, garantovať občanom ich ústavné práva, musí mať adekvátne právomoci a adekvátne zdroje. To znamená, že KSS chce presadzovať demokratizáciu sociálno-ekonomického systému, aby štát nebol sluhom kapitálu, ale, aby bol kapitál v službách štátu, v prospech ľudu.
.
V otázke na názor KSS k situácii v Sýrii predseda uviedol, že nedávno navštívil Sýriu ako člen nestraníckej delegácie zloženej z rôznych vrstiev a oblasti spoločnosti. Okrem iného uviedol, že obraz Sýrie, ktorý prezentuje väčšina našich médií, nie je objektívny. Konštatoval, že, podľa ich poznatkov, väčšina ľudu v Sýrii podporuje vládu prezidenta Asada, vládu národného frontu a aj reformy, ktoré v súčasnosti vláda presadzuje. Zdôraznil, že obraz, ktorý je o Sýrii u nás prezentovaný, je výsledkom pôsobenia tých síl západu a USA, ktoré sa snažia destabilizovať sýrsku spoločnosť, a tak v nej získať ekonomický vplyv.
.
Videozáznam z tlačovej besedy TU. Pre viac videí klikni na obrázok na zn. YouTube 
zdroj: kss.sk


pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>