VOLEBNÉ PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE 2012

01kn24 www.ipolitika.sk

Strana Maďarskej Koalície vyznáva princíp dôležitosti budovania partnerských vzťahov a neustáleho dialógu v záujme úspešného riešenia hospodárskych a spoločenských problémov. Ako členská strana najsilnejšieho európskeho politického zoskupenia v Európskom Parlamente, stredo-pravej Európskej ľudovej strany, sme oddanými zástancami týchto princípov, lebo je naším presvedčením, že vzťahy medzi európskymi národmi a členskými štátmi únie, ale aj medzi spoločenskými, národnými, etnickými, sexuálnymi, náboženskými a inými skupinami v rámci jednotlivých štátov formuje za harmonické a tolerantné len partnerský dialóg, čo je predpokladom tvorivej práce a určenia vzájomne výhodných spoločných cieľov.

Namiesto zaostávania rozvoj!

SMK presadzuje zodpovednú, solidárnu hospodársku a fiškálnu politiku a úspornú, avšak rastovo orientovanú rozpočtovú politiku, ktorej cieľom je aj skutočné pozdvihnutie zaostalých regiónov. Základným pilierom našej hospodárskej politiky je pozdvihnutie znevýhodnených regiónov.

1. V záujme zachovania rozpočtovej rovnováhy presadzujeme zavedenie bankovej dane, pri zachovaní 19-percentnej dane z príjmov právnických osôb zaviesť viacstupňové zdanenie príjmov fyzických osôb, zníženie kľúča dane z pridanej hodnoty na základné potraviny,  zvýšenie DPH na luxusné tovary a postupné znižovanie odvodového zaťaženia malých a stredných podnikov z 35,2 percenta na 30 percent.

2. Na úseku hospodárstva je naším prioritným cieľom rozvoj hospodárskeho potenciálu južného Slovenska a znižovanie nezamestnanosti v regióne. V záujme toho presadzujeme vybudovanie rýchlostných ciest R7 a R2, modernizáciu a elektrifikáciu existujúcich hlavných  železničných trás, umiestnenie strategických investičných stimulov do zaostalých regiónov, dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry a odpadového hospodárstva aj v južných okresoch aspoň na celoslovenský priemer.

3. Presadzujeme realizáciu už naplánovaných priemyselných parkov, vybudovanie ďalších v opustených a chátrajúcich areáloch,  ich obsadenie podnikmi ponúkajúcimi pracovné príležitosti.

4. V záujme rozvoja miestneho hospodárstva presadzujeme zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, aby miestni dodávatelia dostali prednosť pri zásobovaní miestnych prevádzok verejného stravovania, podporujeme zabezpečenie rovnosti miestnych dodávateľov v nadnárodných reťazcoch aj právnymi predpismi.

5. Keďže doterajšia štátna politika podpory pracovného trhu zlyhala, presadzujeme, aby domáci malí a strední podnikatelia – včítane samostatných rodinných hospodárstiev a mikropodnikov, remeselníckych dielní, termálnych kúpalísk, vinární a ubytovní – dostali rovnaké štátne stimuly, ako zahraniční investori.

Kľúčom k rozvoju vidieka je poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia

Cieľom rozvoja vidieka je, aby obyvateľstvo na rodnej zemi malo živobytie, kvalitné kultúrno-duchovné a prírodné prostredie.

1. Je potrebné vytvárať čo najviac pracovných príležitostí na vidieku v poľnohospodárstve. K tomu je nutné vytvárať aj dostačujúce príjmové predpoklady, a to tak, že štát preberie na seba určitú časť odvodového zaťaženia zamestnávateľa po zamestnancoch v trvalom pracovnom pomere.

2. Potrebujeme zmeny v dotačnej politike. V záujme konkurencieschopnosti výšku dotácií treba zvýšiť na úroveň okolitých štátov, treba skrátiť výplatné obdobie, podporovať intenzívnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. SMK presadzuje podporu vytvárania pracovných miest.

3. V záujme vytvárania rodinných fariem presadzujeme obnovenie garančného fondu s cieľom rozvoja pestovania zeleniny a ovocia a ich následného spracovania. Presadzujeme, aby obnoviteľné zdroje energie nebolo možné pestovať zo špekulatívnych dôvodov na vysoko bonitnej pôde; tam, kde sa urodí kvalitná potravinárska surovina, treba podporovať jej pestovanie.

4. Pôda je národným pokladom. Je v záujme štátu, aby jej národné vlastníctvo sa zachovalo. Presadzujeme, aby štátny pozemkový fond z vlastných príjmov založil návratný, dlhodobý, nízkoúročený pôžičkový fond na podporu výkupu poľnohospodárskych pozemkov domácimi farmármi a podnikateľmi.

5. Pekný kraj, zdravé prostredie, ochrana prírodného bohatstva je verejným záujmom, lebo to paralelne znamená príležitosť na hospodársky rozvoj regiónu, ochranu proti prírodným katastrofám a škodám, a citovú viazanosť s rodiskom.

Verejnú správu pre ľudí a v službách občanov!

SMK je zástancom dotiahnutia reformy verejnej správy tak, aby suverenita samospráv a samostatnosť obcí nebola naštrbená.

1. Regionálne rozdelenie nepokladáme za efektívne. Presadzujeme vytvorenie prirodzených regiónov. Podľa nás treba pokračovať v reforme štátnej správy. Potrebujeme lacnejšiu a efektívnejšiu sieť úradov pri zachovaní princípu regionalizmu.

2. V záujme efektívneho vybavenia úradných vecí v štátnej správe presadzujeme tzv. jednooknovú administratívu, elektronickú vládu, v samospráve komplexnú informatizáciu. Keďže na Slovensku v oblasti informatizácie sú obrovské nedostatky, presadzujeme, aby bol na budúce volebné obdobie vytvorený samostatný informatizačný úrad.

3. Chceme stabilné, vypočitateľné a plánovateľné normatívne financovanie pre samosprávy v oblasti originálnych aj prenesených kompetencií. Presadzujeme, aby pre samosprávy na výkon kompetencií bolo zákonom vyčlenené konkrétne percento z príjmov štátneho rozpočtu. K výkonu prenesených úloh štátnej správy požadujeme zákonom určené optimálne normatívne financovanie.

4. Presadzujeme zmeny v zákone o miestnych daniach a poplatkoch tak, aby samosprávam bolo umožnené miestnymi stimulmi motivovať podnikateľov k investíciám v danej obci a k vytváraniu pracovných miest.

5. Presadzujeme zmenu normatívneho financovania podľa počtu obyvateľov, aby bolo v prímestských regiónoch veľkomiest možné ošetriť problém obyvateľov obcí bez trvalého pobytu, na ktorých obec normatívne financie nedostáva. Presadzujeme zákonné zmeny s cieľom zavedenia osobitných kariet o bydlisku občanov.

6. Presadzujeme vytvorenie štátneho fondu na podporu financovania spoluúčasti samospráv v projektoch EÚ, ktorý by nízko úročenými úvermi umožnil účasť na týchto projektoch aj menším obciam.

Dostupné a kvalitné zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť je pre nás službou, ktorá patrí každému občanovi na základe základných práv človeka. Starostlivosť o chorých nikdy nie je len ekonomickou otázkou. Preto presadzujeme:

1. Pri vytváraní siete zdravotných inštitúcií vychádzať z ľudskej dimenzie a z princípu regionalizmu. Presadzujeme zadefinovanie minimálnej siete.

2. Zo systému úhrad eliminovať subjektívne prvky. Popri univerzitných nemocniciach a špecializovaných centrách  treba jasne zadefinovať úlohy nemocníc vo vlastníctve samospráv. Presadzujeme zákonné zabezpečenie ďalšieho vzdelávania všeobecných (obvodných) lekárov, takisto riešenie otázky zdedenia súkromnej lekárskej praxe bez predchádzajúceho vrátenia.

3. Eliminovať nerovnomernosti v platbách poisťovní. SMK je za zníženie platieb záchranným službám, a presadzuje zvýšenie poplatkov štátu za jeho poistencov. SMK nepodporuje zavedenie poplatkov v hotovosti od pacientov, alebo zavedenie doplnkového pripoistenia.

4. Prinavrátiť spoločenské ocenenie dobrovoľným darcom krvi, aby títo ľudia za ich vznešený čin opäť dostávali aspoň platené voľno na pracovisku a úhradu cestovných nákladov.

Sociálna politika pre rodiny!

www.ipolitika.sk

Stredobodom našej sociálnej politiky je rodina. Chceme také pracovnoprávne prostredie, ktoré pomáha rodinám aj na pracovnom trhu.

1. Podporujeme zavedenie flexibilného pracovného trhu, ale presadzujeme aj rovnováhu v pracovnoprávnych vzťahoch medzi právami a povinnosťami zamestnávateľov a zamestnancov.

2. Pracovné právo treba prispôsobiť nárokom pracovného trhu na mobilitu. Presadzujeme zavedenie nových dávok pre tých, ktorí za prácou cestujú, aby zvýšené cestovné náklady neboli prekážkou v udržaní ich zamestnania. Mobilitu pracovnej sily treba podporovať aj so skutočným štátnym programom budovania nájomných bytov.

3. SMK podporuje zavedenie flexibilného pracovného času pre rodičov tak, aby mohli plný pracovný úväzok odpracovať za tri-štyri dni v týždni obidvaja rodičia, teda bez zníženia príjmov rodiny. Takéto riešenie by bolo aj v prospech rovnosti žien na pracovnom trhu. Presadzujeme aj rovnaké mzdy za rovnakú prácu pre ženy.

4. V sociálnej starostlivosti pokladáme za prvoradé zákonné garantovanie základných životných potrieb občanov zavedením doposiaľ absentujúcich služieb regionálnou a štátnou účasťou pre ľudí, ktorí nie sú schopní postarať sa o seba. Týmto môžeme vytvoriť aj nové pracovné príležitosti.

5. Rodiny musíme podporovať všestranne v záujme zvyšovania pôrodnosti. Presadzujeme vybudovanie centier na pomoc rodinám so spoluúčasťou samospráv.

6. Starobné dôchodky vo väčšine prípadov sotva stačia na pokrytie nákladov základného živobytia, pričom počet minimálnych dôchodkov neustále rastie vďaka tomu, že mnohí nezamestnaní vo vyššom a preddôchodkovom veku odchádzajú do predčasného dôchodku, lebo pre vysoký vek ich už žiadny zamestnávateľ nezamestná. Presadzujeme také legislatívne prostredie, ktoré umožní zlepšenie životných podmienok dôchodcov. Presadzujeme valorizáciu dôchodkov na úrovni inflácie a opätovné zavedenie možnosti zárobkovej činnosti aj pre dôchodcov.

7. SMK dlhodobo podporuje udržiavanie trojpilierového dôchodkového systému, pri prísnom regulovaní podmienok v II. pilieri. K našim cieľom patrí obnovenie daňového zvýhodnenia úspor v treťom pilieri.

8. SMK je zástancom čo najširšieho spoločenského uplatňovania sa rómskej menšiny, sústavne podporuje ich pozdvihnutie, rozvoj a spoločenskú integráciu.

Škola sprostredkujúca hodnoty a užitočné vedomosti

Cieľom našej strany je výučba a výchova v materinskom jazyku od materskej školy po univerzitu. Podporujeme slobodný výber školy, rovnosť šancí, pluralitu zakladateľov škôl, ich decentralizované riadenie a transparentné financovanie.

1. Materskú školu a minimálne školu prvého stupňa do každej obce! Tam, kde to nie je možné, treba spojiť predškolské zariadenia a školy, vytvoriť školské centrá, zabezpečiť školské autobusy, dochádzku pedagógov v záujme zabezpečenia výchovy a vyučovania v materinskom jazyku.

2. Presadzujeme reformu odborného vzdelávania. Odborná výchova potrebuje viac praktického vyučovania a menej teoretických znalostí na jednej strane, na druhej strane: treba umožniť odborné vzdelanie vyššieho stupňa pre nadanejších študentov. Bezpodmienečne treba modernizovať a skvalitniť praktické vyučovanie, a to nielen podporou talentovaných žiakov, ale aj individuálnym prístupom u menej prosperujúcich žiakov.

3. Dôležitým faktorom konkurencieschopných vedomostí je aj znalosť aspoň jedného cudzieho (svetového) jazyka na dobrej úrovni.

Naša kultúra – naša identita

Našu kultúru pokladáme za súčasť univerzálnej maďarskej kultúry. Kultúra je autonómna. Politická strana v kultúre môže vystupovať len ako iniciátor a sprostredkovateľ.

1. Našu kultúru vnímame s úctou a rešpektom, podporujeme jej profesionálnych aj neprofesionálnych aktérov. Menšinovú kultúru nie je možné zachovať len štátne podporovanými profesionálnymi telesami, pre ňu sú existenčne dôležité aj neprofesionálne ochotnícke skupiny a občianske združenia.

2. Presadzujeme vytvorenie legislatívneho zázemia podpory menšinových kultúr a menšinových kultúrnych združení, ich financovaní, transparentných dotačných podmienok.

Reálne uplatnenie práv v záujme prežitia našej národnej komunity!

Maďarské národné spoločenstvo na Slovensku v rámci obyvateľstva je nositeľom osobitných čŕt, odlišuje sa od väčšiny obyvateľov jazykom, kultúrnou a historickou identitou. Osobitné postavenie vyžaduje osobitný status, je hodné na osobitné a samostatné politické zastupovanie. S cieľom ochrany našich osobitných záujmov kladieme prioritný dôraz na:

1. dosiahnutie zabezpečenia menšinových komunitných (kolektívnych) práv pre dlhodobé zachovanie maďarskej jazykovej a kultúrnej identity. Riešenie menšinových verejných otázok (používanie jazyka, kultúra, vzdelávanie, médiá) treba dať do rúk menšín, nakoľko sami najlepšie poznajú vlastné potreby.

2. pozdvihnutie spoločenského kreditu a prestíže maďarského jazyka, jeho opätovné zavedenie do úradného styku, na územiach obývaných občanmi maďarskej národnosti, docielenie jeho postavenia ako regionálneho úradného jazyka.

3. vytvorenie jednotného, dôsledne štruktúrovaného, logicky postaveného právneho rámca v záujme zachovania identity menšiny tak, aby prijaté zákony bolo možné aplikovať v praxi s pomocou potrebných finančných, personálnych a ligistických prostriedkov, zabezpečených štátom.

4. Berúc do úvahy, že európske menšiny s podobnými atribútmi, ako maďarské spoločenstvo na Slovensku, v drvivej väčšine prípadov disponujú niektorou formou menšinovej kolektívnej samosprávy (autonómie), a už celé desaťročia fungujú úspešne, pričom priniesli dlhodobú politickú stabilitu, naším cieľom je, aby sa Slovenská republika priblížila k Západnej Európe aj na tomto poli v záujme dlhodobej stability.   .

5. prítomnosť menšinového zastúpenia v medzinárodnej politike. Efektívne menšinové zastúpenie v medzinárodných organizáciách napomáha modernizácii tradične skostnatenej vnútornej menšinovej politiky, jej európskej dimenzii, preto kladieme veľký dôraz na činnosť SMK v Rade Európy, v OBSE a v Európskej ľudovej strane.

6. V súlade s odporúčaniami parlamentného zhromaždenia Rady Európy z  roku 1993 SMK presadzuje, aby zákony vydané po druhej svetovej vojne, založené na princípoch kolektívnej viny, boli vymazané z právneho systému štátu, zároveň urobí všetko pre to, aby zákony SR opäť umožnili slovenským občanom aj dvojité občianstvo.

Pre čistotu verejného života

V záujme čistoty verejného života SMK presadzuje zvýšenie efektivity protikorupčných opatrení.

1. Treba vytvoriť silné zákonné pozadie, aby korupcia a klientelizmus neunikli trestu bez ohľadu na to, akú funkciu zastáva dotknutá osoba v hierarchii štátnej správy.

2. Právny systém štátu treba stabilizovať dôkladne premyslenými zákonmi, aby sa právne vedomie občanov zvyšovalo, a aby sa činnosť súdov a justičných orgánov stala prehľadnejšou a efektívnejšou.

Európske riešenia, vonkajšie vzťahy

Európska únia a európska integrácia v globalizovanom svete nemá alternatívu.

1. Základom EÚ sú štyri základné slobody: slobodný pohyb kapitálu, tovarov, osôb a služieb medzi členskými štátmi. Tieto základné slobody musíme naďalej využívať.

2. V zmysle Charty základných práv EÚ SMK presadzuje, aby na základe zásadných dokumentov OBSE a Rady Európy v oblasti ochrany menšinových práv aj Európska únia prijala komplexné a záväzné legislatívne predpisy zakotvujúce minimálne štandardy menšinových práv.

3. SMK je zástancom prijatých krízových opatrení v hospodárstve a v oblasti fiškálnej politiky, lebo riešenie vidí len v zodpovednej ekonomickej a fiškálnej vláde, v jej kontrolovateľnej a vynútiteľnej podobe, pri zachovaní suverenity členských štátov.

4. Pre SMK sú dôležité prihraničné a cezhraničné formy európskej spolupráce, lebo tieto napomáhajú pozdvihnutiu zaostalých prihraničných regiónov.

5. SMK venuje veľkú pozornosť susedskej politike, rozširovaniu bilaterálnych vzťahov. Presadzuje ale aj úzku spoluprácu vyšehradskej štvorky a jej spoločný postup na medzinárodnom poli. Vzhľadom na charakter SMK, v jej susedskej politike zohráva mimoriadnu rolu Maďarsko.

6. Vzťahy a kontakty s Maďarmi žijúcimi v Karpatskej kotline pokladáme za prirodzené. Naším eminentným cieľom je, aby na Slovensku panovalo také právne a politické ovzdušie, ktoré nezabráni rozvoju, udržiavaniu a rozširovaniu vzájomných vzťahov medzi Maďarmi.

 

zdroj: mkp.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>