Spýtajte sa prezidenta!

www.ipolitika.sk

Sobota 10. de­cem­bra o 15. ho­dine, pred Prezidentským pa­lá­com, Hodžovo ná­mes­tie, Bratislava

Príďte sa v so­botu 10. de­cem­bra 2011 o 15:00 spý­tať pre­zi­denta re­pub­liky Ivana Gašparoviča, prečo do­te­raz ne­vy­me­no­val Jozefa Čen­téša za ge­ne­rál­neho prokurátora.

Pozvali sme pre­zi­denta na ve­rejné zhro­maž­de­nie ku Dňu ľud­ských práv a vy­zvali sme ho na ve­rejnú dis­ku­siu priamo pred Prezidentským palácom.

Jozef Čen­téš bol v par­la­mente riadne zvo­lený dňa 17. júna 2011 a le­gi­ti­mitu jeho voľby po­tvr­dil aj Ústavný súd SR dňa 5. ok­tóbra 2011. Prezident Gašparovič ho na­priek tomu do­te­raz ne­vy­me­no­val. Spýtajme sa ho spo­ločne, prečo si ne­plní svoje ústavné povinnosti.

www.ipolitika.sk

Signatári vý­zvy:
Šte­fan Bučko, he­rec a pe­da­góg, Eugen Korda, no­vi­nár, Martin Mojžiš, fy­zik a no­vi­nár, Ondrej Dostál, po­sla­nec NR SR a pod­pred­seda Výboru pre ľud­ské práva a ná­rod­nostné men­šiny, Martin Fecko, po­sla­nec NR SR, Erika Jurinová, po­slan­kyňa NR SR, Igor Matovič, po­sla­nec NR SR, Jozef Viskupič, po­sla­nec NR SR, Peter Zajac, po­sla­nec NR SR, František Mikloško, prvý po­no­vem­brový pred­seda SNR, Vladimír Palko, bý­valý po­sla­nec NR SR

zdroj: obycajniludia.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>