Rukojemníci

logo-olano www.ipolitika.sk

Vyzerá, že sa na­ko­niec do­ži­jeme zau­jí­ma­vého roz­uz­le­nia ce­lej zá­hady okolo štrajku na­šich le­ká­rov. Vraj exis­tujú sved­ko­via, ktorí ve­dia do­ká­zať, že celý štrajk le­ká­rov vy­mys­lela a zor­ga­ni­zo­vala strana SMER. Vraj v lete ľudia zo SMERu ob­chá­dzali kľúčových ľudí me­dzi le­kármi a na­ho­vá­rali ich, aby išli do štrajku.

www.ipolitika.sk

Ak sa táto in­for­má­cia po­tvrdí, ko­nečne bu­deme ve­dieť, kto z ľudí pa­cien­tov chcel uro­biť ru­ko­jem­ní­kov v tejto dra­ma­tic­kej ru­ko­jem­níc­kej dráme. Predstavili sme opäť ďal­ších ľudí, ktorí sa nám roz­hodli po­môcť a pri­jali miesto na na­šej kan­di­dátke hnu­tia OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne­zá­vislé osob­nosti. Určite po­znáte Šte­fana Bučka. Veľmi uzná­vaný he­rec, uči­teľ a bás­nik. Bývalý šéf činohry Slovenského Národného di­vadla. Poznáte tiež Eugena Kordu, oce­ňo­va­ného šéfre­dak­tora re­lá­cie Reportéri či mnohých iných. A Martina Mojžiša? Rešpektovaného slo­ven­ského fy­zika, pro­fe­sora a re­dak­tora týždenníka .týždeň? Jána Mičovského? Statočného les­níka, ktorý sa roz­ho­dol od­ha­liť ob­rov­ské rozk­rá­da­nie v Štát­nych le­soch za Ficovej vlády? Alojza Hlinu? Člo­veka, ktorý sa ne­bál ísť do Bruselu a na ko­be­rec mapy Európy, v kto­rom nás Maďari za­hr­nuli do Uhorska, po­lo­žil výzvu Maďarom, aby nás ne­po­ni­žo­vali? Člo­veka, ktorý ako ob­čian­sky ak­ti­vista uro­bil de­siatky podobných kús­kov v boji proti po­li­ti­kom? … a ďal­ších zve­rej­ňu­jeme po­stupne;) Každopádne, som veľmi rád prvým re­ak­ciám ľudí. Vraj naša kan­di­dátka spô­sobí ľuďom veľký prob­lém. Aký? Nebudú si ve­dieť vy­brať, komu dajú svoje štyri krúžky, lebo budú mať viac vybraných ľudí ako krúž­kov. Super, te­ším sa ako malý chla­pec! Presne po tomto som tú­žil. Veď, tak by to predsa malo byť. V tom bu­deme tiež iní od ostatných. Na žiad­nej kan­di­dátke taký prob­lém mať ľudia ne­budú. Tam budú radi, ak nájdu as­poň tých šty­roch;))) Pažravci. Dnes už je zrejmé, že po­li­ti­kov pri­nú­time spl­niť len jednu z na­šich pod­mie­nok. Platy si zmra­zia. Našu druhú pod­mienku, aby sa vzdali 10 mi­li­ó­nov eur z 20tich, ktoré do­stanú za voľby, všetky strany zhodne ig­no­rujú. Radšej sa do­hodnú, že Fico alebo Slota pod­po­ria roz­po­čet, ako by sa mali vzdať tejto do neba vo­la­jú­cej zlo­de­jiny. Som z nich zhnu­sený. Ich vrecká sú im pred­nej­šie ako zá­u­jem ľudí.

igor matovič

zdroj: obycajniludia.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>