Deklarácia občanov Slovenskej republiky o potrebe kreovania politickej sily nového typu.

pravo a spr www.ipolitika.sk

My, občania Slovenskej republiky, ktorí si uvedomujeme prehlbujúce sa rozpory v spoločnosti, spočívajúce v riadení sociálneho a ekonomického systému na prekonaných princípoch a metódach, deklarujeme potrebu vytvorenia novej politickej sily, ktorá bude rešpektovať a presadzovať princípy humanizmu, spravodlivosti, slobody a slušnosti.

Súčasný systém zastupiteľskej demokracie je deformovaný na totalitnú demokraciu, kedy partokratický systém nasadzuje do riadenia spoločnosti skupiny osôb, ktoré si privlastňujú právo rozhodovania o osudoch ľudí bez toho, aby títo mali reálny dosah na ich konanie a rozhodovanie. Tento systém treba nahradiť priamejšími formami demokracie, na princípoch občianskej spoločnosti.
Súčasný daňový a odvodový systém je chaotický, neprehľadný a nespravodlivý. Je postavený na princípe “trestania práce a úspechu”. Zdaňuje sa práca a osoby namiesto kapitálu a spotreby. Je nevyhnutné nahradiť ho zásadne jednoduchším, prehľadnejším a spravodlivejším systémom na princípe jedinej dane, z ktorej bude hradený celý sociálny a dôchodkový systém, vrátane všetkých ostatných funkcií štátu.
 Dnešný dôchodkový systém je dlhodobo nestabilný, bez vidiny reálnej zmeny. Sociálny systém je príliš komplikovaný a tým málo transparentný a nákladný, kedy sa vypláca cez 100 rôznych druhov dôchodkov, podpôr, príspevkov a kompenzácií. Túto nekončiacu sa byrokraciu treba nahradiť jednoduchým, transparentným a spravodlivým systémom nepodmieneného základného príjmu, poskytovaného ako základné hmotné zabezpečenie práva na dôstojný život, alebo ako dividendu občana z jeho podielu na celospoločenskom bohatstve.
www.ipolitika.sk
Ekonomický systém typu “západnej civilizácie” sa dostal do rúk niekoľkých oligarchov, ktorým sa priznali práva rozhodovať o živote a smrti, prostredníctvom práva tlačenia nekrytých peňazí a ich uvádzaním do obehu v ekonomike za úrok. Takto dochádza k neustálemu odčerpávaniu výsledkov práce väčšiny ľudí a k ich zotročovaniu. Celý systém vedie k pokračujúcemu zadlžovaniu štátov aj jednotlivcov a nemá reálne východisko, ktoré by vylúčilo vznik kríz a vojen. Je nutné zastaviť tento zotročujúci systém, prenesením práva monetárnej politiky do správy spoločnosti, teda štátu, riadeného jeho občanmi. Treba opustiť teóriu o tom, že peniaze sú tovar a obnoviť skutočnú funkciu peňazí, ktorá spočíva v tom, že peniaze sú potvrdenkou o existujúcej hodnote a môžu fungovať výhradne ako prostriedok výmeny skutočných hodnôt. Preto chceme zaviesť  menu, pod úplnou kontrolou štátu a vydávanú do obehu v ekonomike bez zaťaženia úrokom.
Preto deklarujeme potrebu novej politickej sily, ktorej úlohou bude napĺňať tieto ciele.
Túto iniciatívu podpisujeme v Uhrovci, rodisku Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, dňa 17. novembra 2010.
Dňa 17. novembra preto, že tento deň je symbolom boja za demokraciu, spravodlivosť a slobodu.
V rodisku Ľudovíta Štúra preto, lebo je symbolom svojbytnosti, plnoprávnosti a samostatnosti.
V rodisku Alexandra Dubčeka preto, lebo je symbolom ľudskosti, tolerantnosti a odvahy.
Tieto symboly by si mala ctiť aj deklarovaná politická sila nového typu.
Túto “Deklaráciu” zostavili a vlastnoručne podpísali účastníci stretnutia v Uhrovci, dňa 17.11.2010. 
zdroj: pravoaspravodlivost.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

One Response to Deklarácia občanov Slovenskej republiky o potrebe kreovania politickej sily nového typu.

 1. Gabo Karácsony hovorí:

  Tieto 4 tézy, ktoré sú obsiahnuté v deklarácii, majú ambície stať sa strategickým programom politickej strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ !

  Ich preambulou je :

  “Snažíme sa o vznik takého hnutia, ktoré zároveň s tým, že sa bude snažiť uchopiť politickú moc, bude plánovite pripravovať odstránenie moci politických strán zo systému riadenia spoločnosti.”
  (Programové tézy hnutia DANUBKA – Nová spoločnosť)

  I. Priama demokracia – samospráva.
  Súčasný systém zastupiteľskej demokracie je deformovaný na totalitnú demokraciu, kedy partokratický systém nasadzuje do riadenia spoločnosti skupiny osôb (politické strany), ktoré si privlastňujú právo rozhodovania o osudoch ľudí bez toho, aby títo mali reálny dosah na ich konanie a rozhodovanie. Tento systém treba nahradiť priamymi formami demokracie, na princípoch občianskej spoločnosti, na princípoch občianskej samosprávy, budovanej a fungujúcej zdola nahor.
  Čo to napríklad znamená ?
  * Budeme si priamo voliť, kontrolovať aj odvolávať našich zástupcov, poslancov na všetkých úrovniach.
  * Budeme mať možnosť priamej zákonodarnej iniciatívy prostredníctvom spravodlivého ľudového hlasovania.
  * Budeme priamo rozhodovať o používaní a nakladaní so spoločenskými prostriedkami a majetkom.
  * Základom samosprávneho systému bude obecná samospráva.

  II. Dane a odvody – jedna daň.
  Súčasný daňový a odvodový systém je chaotický, neprehľadný a nespravodlivý. Je postavený na princípe “trestania práce a úspechu”. Zdaňuje sa práca a osoby namiesto kapitálu a spotreby. Je nevyhnutné nahradiť ho zásadne jednoduchším, prehľadnejším a spravodlivejším systémom na princípe jedinej dane, a to dane za spotrebu, z ktorej bude hradený celý sociálny a dôchodkový systém, vrátane všetkých ostatných funkcií štátu.
  Čo to napríklad znamená ?
  * Namiesto 35 druhov daní a povinných odvodov, bude existovať daň jediná, a to daň za spotrebu.
  * Zaniknú priame dane a nepriame daňovo-odvodové zaťaženie osôb bude niekoľkonásobne nižšie voči dnešku.
  * Nebudú potrebné žiadne daňové priznania, ani účtovníctvo pre daňové úrady.
  * Nebudú potrebné daňové úrady, ale iba jediná správa jedinej dane.
  * Zanikne pojem nelegálnej práce a čiernej ekonomiky.
  * Zaniknú všetky druhy povinného poistenia a prebujnelá administratíva poisťovní.
  * Jediná daň bude aj zdrojom krytia základnej zdravotnej starostlivosti pre každého občana.
  * Z jedinej dane bude financovaný celý chod štátu, ako aj obcí.

  III. Sociálny systém – nepodmienený základný príjem.
  Dnešný dôchodkový systém je dlhodobo nestabilný, bez vidiny reálnej zmeny. Sociálny systém je príliš komplikovaný a tým málo transparentný a nákladný, kedy sa vypláca okolo 150 rôznych druhov dôchodkov, podpôr, príspevkov a kompenzácií. Túto nekončiacu sa byrokraciu treba nahradiť jednoduchým, transparentným a spravodlivým systémom nepodmieneného základného príjmu, poskytovaného ako základné hmotné zabezpečenie práva na život, alebo ako výnos z jeho podielu na celospoločenskom bohatstve.
  Čo to napríklad znamená ?
  * Každý občan, od narodenia, až do smrti, bude poberať ničím nepodmienený základný príjem.
  * Občan môže mať akýkoľvek iný príjem, bez dopadu na jeho základný príjem.
  * Zanikne celý dôchodkový systém a systém sociálnych podpôr a príspevkov.
  * Zanikne pojem dôchodok a dôchodca.
  * Zrovnoprávni sa postavenie zamestnanca voči zamestnávateľovi pri dohadovaní podmienok práce.
  * Celý rezort ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, sa stane nepotrebným.
  * Zanikne celý systém byrokratického šikanovania ľudí, v súvislosti so sociálnym zabezpečením.

  IV. Ekonomika a peniaze – bezúročná ekonomika.
  Ekonomický systém typu “západnej civilizácie” sa dostal do rúk niekoľkých oligarchov, ktorým sa priznali práva rozhodovať o živote a smrti prostredníctvom práva tlačenia ničím nekrytých peňazí a ich uvádzaním do obehu za úrok. Takto dochádza k neustálemu odčerpávaniu výsledkov práce väčšiny ľudí a k ich zotročovaniu. Celý systém vedie k pokračujúcemu zadlžovaniu štátov aj jednotlivcov a nemá reálne východisko, ktoré by vylúčilo vznik kríz a vojen. Je nutné zastaviť tento zotročujúci systém prenesením práva monetárnej politiky do správy spoločnosti, teda štátu, riadeného jeho občanmi. Treba opustiť teóriu o tom, že peniaze sú tovar a obnoviť skutočnú funkciu peňazí, ktorá spočíva v tom, že peniaze sú potvrdekou o existujúcej hodnote a môžu fungovať výhradne ako prostriedok výmeny skutočných hodnôt. Preto chceme zaviesť vlastnú menu, pod úplnou kontrolou štátu a vydávanú do obehu v ekonomike bez zaťaženia úrokom.
  Čo to napríklad znamená ?
  * Vymaníme sa z područia zahraničných súkromných bánk, ktoré nás zaplavujú úvermi z ničím nekrytých peňazí.
  * Vydávanie a obeh peňazí bude vo výlučnej správe štátu, pod samosprávnou kontrolou.
  * Peniaze, v obehu, budú kryté hmotnými a nehmotnými statkami štátu a potenciálom pracovnej energie jeho občanov.
  * Vytvoria sa reálne podmienky na platenú prácu pre všetkých občanov, čiže odstránenie nezamestnanosti.
  * Vznikne možnosť poskytovania bezúročných štátnych úverov.
  * Spotreba spoločnosti musí a môže byť len do výšky vytvorených hodnôt v spoločnosti.
  * Obchodný dovoz zo zahraničia bude možný len v rozsahu vývozu prebytkov doma vytvorených statkov.

  (17.11.2010, DANUBKA, Ing.Gabriel Karácsony)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>